Razpis rednih volitev članov sveta krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto

datum: 02. 08. 2018

Dolenjski uradni list 17 - 2018

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) in 71. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16)

 

R A Z P I S U J E M

redne volitve članov sveta krajevnih skupnosti v

Mestni občini Novo mesto

 

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Birčna vas, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija – Grm, Karteljevo, Ločna – Mačkovec, Mali Slatnik, Majde Šilc, Mestne njive, Otočec, Podgrad, Prečna, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela, Žabja vas se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

 

Za dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

 

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto.

 

 

Številka: 041-11/2018

Novo mesto, 30. julij 2018

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                         

 

nazaj