Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto

datum: 13. 07. 2018

Dolenjski uradni list 15 - 2018

Na podlagi 109. člena in v skladu z 19. in 20. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 – odl. US, 54/04 – Zdoh-1, 72/05 – ZLS-M, 72/05, 121/05, 70/06 – odl. US, 46/07 – odl. US, 54/07 – odl. US, 60/07, 45/08, 83/12, 68/17) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/2016) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 12.7.2018 sprejel

 

 

SKLEP

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA

O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V

MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

 

1. člen

 

Sklep o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnostih v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 14/18) se v 3. in 20. točki 2. člena spremeni in dopolni tako, da se 3. in 20. točka sedaj pravilno glasita:

Krajevna skupnost Brusnice dve volilni enoti, in sicer:

volilna enota obsega naselja Velike Brusnice, Križe št. 218, 219, 231, 233, 234, 237, 239, Male Brusnice, Brezje, Leskovec, Dolenji Suhadol, Gorenji Suhadol. Volijo se štirje člani sveta krajevne skupnosti.
volilna enota obsega naselja Ratež, Sela pri Ratežu in Gumberk. Volijo se trije člani sveta krajevne skupnosti. 

20. Krajevna skupnost Stopiče tri volilne enoti, in sicer:

volilna enota obsega naselja Stopiče, Brezovica pri Stopičah, Hrib pri Orehku, Mali Orehek, Plemberk, Šentjošt, Veliki Orehek, Verdun, Črmošnjice pri Stopičah, Ob potoku 43. Voli se pet članov sveta krajevne skupnosti.
volilna enota obsega naselji Hrušica in Pangrč Grm. Voli se en član sveta krajevne skupnosti.
volilna enota obsega naselji Dolnja Težka Voda in Gornja Težka Voda. Voli se en član sveta krajevne skupnosti. 

 

 

2. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 041-10/2018

Datum:   12.7.2018

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj