vodilna slika

Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto

datum: 08. 06. 2018

Dolenjski uradni list 13 - 2018

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel

 

ODLOK

O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 

1. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: odlok) določa:

 • zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
 • postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
 • način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
 • nadzor in kazenske določbe.

 

2. Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Mestne občine Novo mesto.

 

2. člen

(pristojnost)

 

Za izvajanje tega odloka sta pristojna Občinska uprava Mestne občine Novo mesto in Zavod Novo mesto.

 

 

 

ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

 

3. člen

(zavezanci)

 

Zavezanci za plačilo turistične takse so:

 • državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), v nadaljevanju: ZSRT-1.

 

4. člen

(višina turistične takse)

 

1. Višina turistične taksa za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 2,00 eur, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 eur, skupna višina obeh taks znaša 2,50 eur na osebo na dan.

2. V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,00 eur za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eur, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eur na osebo na dan.

3. Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.

 

5. člen

(oprostitve plačila turistične takse)

 

1. Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:

 • udeleženci dogodkov ali organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine. Sklep o tem, ali ima prireditev pomen za turistično promocijo občine, izda župan.

 

2. Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 %, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 % tudi:

 • osebe, ki prenočujejo v kampih,
 • osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, planinskih kočah.

 

6. člen

(dokazila in vloga za oprostitev)

 

1. Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu oz. iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.

 

2. Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oz. iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list…) preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.

 

3. Za izdajo sklepa iz prve alineje prvega odstavka 5. člena, mora zavezanec najmanj 5 dni pred prvo prenočitvijo, za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša, vložiti vlogo z naslednjimi dokazili:

 • podatke o organizatorju programa,
 • podroben opis programa,
 • dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,
 • število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,
 • podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.

 

 

POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

 

7. člen

(pobiranje in odvajanje turistične in promocijske takse)

 

1. Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Mestne občine Novo mesto, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

2. Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

 

 

VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

 

8. člen

(evidenca turistične in promocijske takse)

 

1. Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični in promocijski taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

 

2. Evidenca turistične in promocijske takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

 • podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
 • skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
 • skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
 • če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

 

3. Podatki v evidenci turistične in promocijske takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

 

4. Podatki o evidenci turistične in promocijske takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

 

5. Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične in promocijske takse vodijo elektronsko ali ročno.

 

 

NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

 

9. člen

(nadzor)

 

1. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.

 

2. Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

 

10. člen

(kazenske določbe)

 

1. Z globo 2.000 eur se kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:

 • pobira turistične in promocijske takse v skladu s 7. členom tega odloka ali
 • nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu 7. členom tega odloka ali
 • vodi evidence turistične in promocijske takse v skladu z 8. členom tega odloka.

 

2. Z globo 500 eur se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

3. Z globo 400 eur se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

 

4. Z globo 300 eur se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba,  sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.

 

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen

 (prenehanje veljavnosti predpisov)

 

 1. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/05 in 5/13).

 

12. člen

 (uveljavitev nove turistične takse)

 

1. Turistično takso kot jo opredeljuje ta odlok se prične zaračunavati s 1. 1. 2019.

 

2. Od 1. 1. 2019 dalje se začne zaračunavati predpisana promocijska taksa.

 

13. člen

 (začetek veljavnosti)

 

Ta odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati 1. 1. 2019.

 

Številka: 007-13/2018

Novo mesto, dne 31. 5. 2018                                                  

 

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj