vodilna slika

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2

datum: 30. 05. 2018

Dolenjski uradni list 12 - 2018

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A,109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/16 in 21/17) župan Mestne občine Novo mesto sprejema

 

 

SKLEP

 o začetku priprave

sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2

 

 

1. člen

(predmet sklepa)

 

 1. S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik (v nadaljevanju: SDZN 2).
 2. S SDZN 2 se določijo prostorske rešitve in izvedbeni prostorski pogoji za enoto urejanja prostora (EUP) NM/1-OPPN-c »Zazidalni načrt Podbreznik«, in sicer konkretneje za enoti T8a in T10a, ki se nahajata v območju Tehnološkega parka. Vsebina SDZN 2 se nanaša na gradnjo poslovnih objektov s pripadajočimi parkirnimi, manipulativnimi in zelenimi površinami ter navezavami na grajeno javno infrastrukturo (GJI).

 

2. člen

 (ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)

 

 1. Območje SDZN 2 se nahaja v EUP NM/1-OPPN-c. Na območju pobude je v veljavi Odlok o Zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02 in 80/12 - SDZN 1; v nadaljevanju: ZN).
 2. Pobudo za pripravo SDZN 2 je podalo podjetje ENIGMA d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: pobudnik).
 3. V skladu z določili veljavnega ZN je v enoti T8a zgrajen poslovni objekt s pripadajočimi parkirnimi, manipulativnimi in zelenimi površinami ter navezavami na GJI. Razlog pobude za SDZN je nadgradnja obstoječe situacije z izgradnjo dveh montažnih skladiščnih objektov in nadstreška, s čimer bo podjetju omogočeno nemoteno delovanje in razvoj. Zaradi nezadostne površine za pozidavo z objekti v enoti T8a je investitor za širitev slednje pridobil v last del sosednjega zemljišča v enoti T10a, ki se s SDZN 2 vključi v enoto 8Ta.    

 

3. člen

(območje urejanja)

 

 1. Meja območja predvidenih SDZN 2 je določena okviru veljavnega ZN z oznako EUP NM/1‑OPPN-c. Konkretneje se nanaša na enoti T8a in T10a z zemljišči s parc. št. 2075/26, 2075/27 in 2075/28, vse k.o. Gorenja Straža, s skupno površino 3.420 m2.
 2. V SDZN 2 se lahko vključi tudi druge pobude, potrebne zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov prostorske in gradbene zakonodaje v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge pobude, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.
 3. Območje urejanja je določeno z mejo veljavnega ZN, ki se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ter upoštevanju določil OPN ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora tudi spremeni oz. razširi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve. V območje urejanja se po potrebi vključi tudi območje načrtovanih infrastrukturnih ureditev.

 

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka priprave OPN, strokovne podlage izdelane v postopku priprave ZN in njegovih sprememb – SDZN 1 ter tudi druge strokovne podlage, ki so izdelane za obravnavo sosednjih območij. Osnova za pripravo SDZN 2 je Idejna zasnova s predlogom rešitve za dozidavo poslovnega objekta (ZELOA d.o.o., maj 2018)

 

5. člen

(roki za pripravo SDZN 2 in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava SDZN 2 bo potekala po naslednjih fazah:

1. Faza: izdelava strokovnih podlag – 1,5 meseca po podpisu pogodbe oziroma predaji drugih že izdelanih strokovnih podlagah izdelovalcu s strani naročnika oziroma pripravljavca.

2. Faza: izdelava osnutka SDZN 2 – 30 dni po potrditvi strokovnih podlag:

– izdelava osnutka SDZN 2 na podlagi strokovnih podlag;

– pridobitev smernic NUP – 30 dni;

– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SDZN 2 – 3 tedni po pridobitvi smernic:

– pregled in analiza smernic (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek);

– izdelava dopolnjenega osnutka SDZN 2;

– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;

4. Faza: sodelovanje javnosti:

– občina pregleda dopolnjen osnutek SDZN 2 – v roku 20 delovnih dni po potrditvi ustreznosti gradiva izvede začetek javne razgrnitve in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;

– javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni;

– prva obravnava na odborih občinskega sveta in na seji Občinskega sveta MONM;

– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov – 3 tedni po dostavi pripomb in predlogov izdelovalcu s strani pripravljavca;

– sprejem stališč do pripomb – 20 dni.

5. Faza: izdelava predloga SDZN 2:

– izdelava predloga SDZN 2 v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 3 tedni po zavzetju stališč do pripomb oziroma obvestilu o zavzetju stališč do pripomb s strani pripravljavca;

– pridobitev mnenj NUP – 30 dni;

– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SDZN 2 – 2 tedna po pridobitvi in predaji mnenj NUP izdelovalcu s strani pripravljavca;

– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga SDZN 2 Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v drugi obravnavi;

– objava v Dolenjskem uradnem listu – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;

– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 15 dni po objavi v uradnem glasilu.

(2) V primeru poteka postopka celovite presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SDZN 2 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SDZN 2.

 

 

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
 2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
 3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
 4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat infrastrukturo, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
 5. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 6. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 7. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
 8. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 9. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;
 10. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 11. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 12. Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(2) Če se v postopku priprave SDZN 2 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt  podati smernice  in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SDZN 2.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SDZN 2)

 

Izdelavo SDZN 2 financira pobudnik priprave.

 

8. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 350-5/2018                                                           

Novo mesto, dne 30. 5. 2018           

                                                                                              
                                                                                                                                                                

Župan
Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj