vodilna slika

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN

datum: 30. 05. 2018

Dolenjski uradni list 12 - 2018

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) župan Mestne občine Novo mesto sprejema

 

 

SKLEP

 o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN

 

 

1. člen

(predmet sklepa)

 

 1. S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15.; v nadaljevanju:  OPN MONM).
 2. Spremembe in dopolnitve OPN MONM (v nadaljevanju: SD OPN) obsegajo spremembe in dopolnitve strateških in izvedbenih vsebin OPN MONM ter se nanašajo na prostorsko širitev gospodarske cone, ki se nahaja  v enoti urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-a, v kateri so zemljišča že pozidana z objekti  in v katerih posluje gospodarska družba Adria Mobil d.o.o..
 3. Prostorsko izvedbeni pogoji SD OPN 3 se določijo v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.

 

2. člen

 (ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)

 

Gospodarska družba Adria Mobil d.o.o. je v maju 2018 podala pobudo Mestni občini Novo mesto za spremembo OPN za območje južno od obstoječe  industrijske cone v kateri posluje. Pobuda se nanašana spremembo namenske rabe prostora za zemljišče s parcelno št. 422/4, k.o. 1455-Bršljin, iz gozdnega zemljišča (PNRP oznaka Gg) v območje proizvodnih dejavnosti (PNRP oznaka IG), tako da bodo zagotovljene površine za kratkoročno širitev tovarne v obsegu približno 6 ha na katerih želijo zgraditi nov proizvodni objekt površine cca 10.000 m2, dodatne parkirne površine za gotove proizvode in zaposlene. Na površini bi želeli zgraditi tudi Izkustveni center Adria, ki bi uporabnikom omogočil celovito izkušnjo produktov blagovne znamke, od prikaza in ogleda celotnega nabora vozil, do servisiranja v servisni delavnici. V južnem delu izkustvenega centra želijo oblikovati postajališče za avtodome (PZA), ki bo predstavljalo primerno razširitev ponudbe podjetja kot tudi turistično obogatitev ponudbe Mestne občine Novo mesto. Površine okoli izkustvenega centra želijo kvalitetno urbanistično oblikovati, z urejenimi parkovnimi površinami in ozelenitvami (v obliki ostanka obstoječega gozda ali novimi parkovnimi ureditvami), ki usmerjajo ali zakrivajo poglede.

V veljavnem OPN je v zahodnem delu Novega mesta določenih več površin za razvoj gospodarskih dejavnosti. Za območje »ZN Adria«, površine okvirno 14,7 ha je uveljavljen izvedbeni prostorski načrt, ki je realiziran. V naravi je zgrajen proizvodni kompleks Adrie Mobil d.o.o.. Vzhodno je umeščeno območje Nadomestne gospodarske cone (NGC), površine 15,9 ha. Za območje je uveljavljen izvedbeni prostorski akt, zemljišča so lastniško urejena, 1. faza NGC je komunalno urejena inje v izgradnji. Severno od območja Adrie ostaja v enoti urejanja prostora NM/4-a območje za potrebe obrambe (vojašnica), na skrajnem zahodu pa je bila z OPN določena manjša cona NM/4-OPPN-g, površine 6 ha, ki pa je po uveljavitvi Državnega prostorskega načrta za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Malin (Uradni list RS, št. 102/12; v nadaljevanju: DPN) bistveno zmanjšan (za 1,5 ha), zmanjšanje pa območje preoblikuje v ozke nepravilne oblike, ki so za gospodarsko rabo primerne samo pogojno (predvsem za lokalno širitev obstoječih gradbenih parcel). Za potencialno širitev lokacijsko-funkcionalno povezane proizvodnje Adrie Mobil d.o.o., ostaja prostor le na južnem delu območja, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjen gozdnim zemljiščem oz. gozdu gospodarskega pomena. Z uveljavitvijo DPN je zemljišče ločeno od večje gozdne površine med Prečno in Češčo vasjo in ostaja ujeto v trikotnik obstoječe Straške ceste, ceste v Podbreznik in načrtovane zahodne obvoznice Novega mesta. Zemljišče je mogoče urediti tako, da se poveže v povezano enoto z območjem ZN Adria (NM/4-OPPN-a).

 

3. člen

 (območje in predmet SD OPN)

 

 1. Okvirno območja predvidenih SD OPN obsega osrednji del zemljišča parc. 422/4 k.o. 1455-Bršljin (območje izven DPN) in zemljišča parc. št. 1033/8, 1033/9, 422/3, 433/36, in 433/37, vse k.o. 1455-Bršljin (zemljišča Straške ceste ob Adrii).
 2. Na podlagi v postopku priprave izdelanih strokovnih podlag, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ali upoštevanih pripomb in predlogov v postopku sodelovanja javnosti se območje SD OPN lahko tudi zmanjša in/ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju.
 3. Predmet SD OPN je sprememba in dopolnitev določil veljavnega OPN, tako da bo v strateškem in izvedbenem delu določena možnost širitve gospodarske dejavnosti glede na izražene potrebe.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

 1. Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
 2. Za območje predvidene širitve gospodarske cone je potrebno izdelati strokovne podlage v okviru katerih se pripravijo rešitve, s katerimi se preveri zmogljivost prostora, sprejemljivost in izvedljivost rešitev z vidika urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja, omejitev v prostoru, navezave na omrežja gospodarske javne infrastrukture ter načina odvajanja padavinskih voda
 3. Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine SD OPN, skladno s predpisi o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 

5. člen

(okvirni roki za pripravo SD OPN njegovih posameznih faz)

 

 1. Priprava SD OPN bo potekala po naslednjih fazah:

1. Faza izdelava strokovnih podlag in osnutka SD OPN – 90 dni po podpisu pogodbe o izdelavi SD OPN

 • pridobitev, pregled in analiza smernic NUP – 45 dni;
 • pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja).

2. Faza izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN  - 20 dni po prejetju prvih mnenj NUP:

 • pregled in analiza prvih mnenj;
 • izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN;
 • v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila (rok: 15 dni po roku za izdelavo dopolnjenega osnutka SD OPN);
 • priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;

3. Faza sodelovanje javnosti:

 • občina pregleda dopolnjen osnutek SD OPN  - 15 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve objavi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
 • javna razgrnitev SD OPN  traja 30 dni;
 • 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
 • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov  - 10 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
 • sprejem stališč do pripomb -  15 dni po prejemu stališč s strani izdelovalca.

4. Faza  izdelava predloga SD OPN:

 • izdelava predloga SD OPN  v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov  - 15 dni po potrditvi stališč s strani župana ter pridobitev mnenj NUP – 15 dni;
 • občina pregleda predlog SD OPN  - 7 dni po dostavi predloga s strani izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v mnenja NUP;
 • dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SD OPN  - 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;
 • predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga SD OPN  Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
 • objava v uradnem glasilu MONM  - 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta - 15 dni po objavi v Uradnem glasilu MONM.

 

(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in nadaljnji) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OPN.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

 1. Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja so:
  Za področje razvoja poselitve:
   Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,  Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
  Za področje kmetijstva:
   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
  Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
  Za področje rabe in upravljanja z vodami:
   Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
  Za področje ohranjanja narave:
   Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
  Za področje varstva kulturne dediščine:
   Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim  in zračnim prometom ter za področje avtocest:
   Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
  Za področje trajnostne mobilnosti:
   Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
  Za področje rudarstva:
   Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
  10. Za področje energetike:
   Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
  11. Za področje zaščite in reševanja:
   Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
 1. 12. Za področje obrambe:
  • Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana

 

  Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja so:
 • Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
 • Telekom Slovenije, Sektor za dostopna omrežja, Center za dostopna omrežja Celje- Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto
 • Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
 • Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj
 • Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
 • Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova 10,  8000 Novo mesto
 • Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta1, 8000 Novo mesto.
 •  

   V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

   

   V postopku priprave SD OPN  sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči ali je za SD OPN  treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

   

   

  7. člen

  (začetek veljavnosti)

   

  Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto – www.novomesto.si.


  Številka: 350-12/2018-3 (611)

  Novo mesto, dne 28. 05. 2018

   

   

  Župan

  Mestne občine Novo mesto

  mag. Gregor Macedoni, l. r.

  nazaj