vodilna slika

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

datum: 30. 05. 2018

Dolenjski uradni list 12 - 2018

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A,109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/16 in 21/17) župan Mestne občine Novo mesto sprejema

 

 

SKLEP

 o začetku priprave

sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

 

 

1. člen

      (predmet sklepa)

 

 1. S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (v nadaljnjem besedilu: SD OLN 2).
 2. Z SD OLN 2 se določijo prostorske rešitve in izvedbeni prostorski pogoji za EUP VBR/1-OPPN-a. Gre za gradnjo večstanovanjskih stavb s pripadajočimi parkirnimi, manipulativnimi in zelenimi površinami ter navezavami na GJI. Parkirni prostori se v celoti zagotovijo na zunanjih površinah.

 

2. člen

 (ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)

 

 1. Območje se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) z oznako VBR/1-OPPN-a. Na območju pobude je v veljavi Občinski lokacijski načrt Brusnice (Uradni list RS, št. 120/06, 38/07 – popravek, 43/07 – popravek, 42/08 – popravek, 101/09-OPN MONM in 5/13; v nadaljevanju: OLN).
 2. Po sedaj veljavnem OLN je v središču naselja predvidena gradnja doma za starejše in dva objekta oskrbovanih stanovanj. Investitor želi na predmetni lokaciji zgraditi tri večstanovanjske objekte. V pritličnih prostorih se predvidijo tudi poslovni prostori.
 3. Pobudo za pripravo SD OLN 2 je podal Ivan Kralj, Velike Brusnice 86, 8321 Brusnice.

 

 

3. člen

(območje urejanja)

 

 1. Načrtovana pozidava z novimi večstanovanjskimi objekti je predvidena na parc. št. *199, 88/3, 88/4 in 105/1, vse k.o. Brusnice, ki se nahaja v središču naselja Velike Brusnice, vzporedno s cerkvijo Sv. Križa. V naravi zemljišča predstavljajo staro kmetijo, katero sestavljata dva objekta (stanovanjski in gospodarski objekt) ter pripadajoče zatravljene površine.
 2. V SD OLN 2 se lahko vključi tudi druge pobude, potrebne zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov prostorske in gradbene zakonodaje v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge pobude, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.
 3. Območje urejanja je določeno z mejo veljavnega OLN, ki se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ter upoštevanju določil OPN ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora tudi spremeni oz. razširi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve. V območje urejanja se po potrebi vključi tudi območje načrtovanih infrastrukturnih ureditev.

 

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka priprave OPN, strokovne podlage izdelane v postopku priprave OLN in SD OLN 2 in tudi druge strokovne podlage, ki so izdelane za obravnavo sosednjih območij. Podlaga za pripravo teh SD OLN 2 je Idejna zasnova za večstanovanjske objekte z izdelanimi tremi variantnimi rešitvami (Arhabitat d.o.o., april 2018).

 

5. člen

(roki za pripravo SD OLN 2 in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava SD OLN 2 bo potekala v naslednjih rokih in fazah:

1. faza: izdelava osnutka SD OLN 2:

 • izdelava osnutka SD OLN 2 na podlagi strokovnih podlag (že izdelane);
 • pridobitev smernic NUP - 30 dni;
 • pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

2. faza: izdelava dopolnjenega osnutka SD OLN 2 - 30 dni po pridobitvi smernic:

 • pregled in analiza smernic;
 • izdelava dopolnjenega osnutka SD OLN 2;
 • priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev, obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto.

3. faza: sodelovanje javnosti:

 • občina pregleda dopolnjen osnutek SD OLN 2 - 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
 • javna razgrnitev in javna obravnava - 30 dni;
 • 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
 • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov - 15 dni po dostavi pripomb in predlogov izdelovalcu s strani naročnika;
 • sprejem stališč do pripomb - 15 dni.

4. faza: izdelava predloga SD OLN 2:

 • izdelava predloga SD OLN 2 v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov - 15 dni po zavzetju stališč do pripomb oziroma obvestilu o zavzetju stališč do pripomb s strani pripravljavca;
 • pridobitev mnenj NUP - 30 dni;
 • dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SD OLN 2 - 15 dni po pridobitvi in predaji mnenj NUP izdelovalcu s strani pripravljavca;
 • predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga SD OLN 2 Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
 • objava v Dolenjskem uradnem listu - 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta - 15 dni po objavi v uradnem glasilu.

(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OLN 2 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OLN 2.

 

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
 2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
 3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
 4. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
 5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
 6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto (v vednost);
 7. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana;
 8. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v vednost),
 9. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 10. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 11. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 12. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;
 13. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 14. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 15. Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(2) Če se v postopku priprave SD OLN 2 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt  podati smernice  in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SD OLN 2.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OLN 2)

 

Izdelavo SD OLN 2 financira pobudnik priprave.

 

8. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 350-1/2018                                                           

Novo mesto, dne 25. 05. 2018                     

                                                                                              
                                                                                  

                                                                                                                            

      Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                                   mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj