vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto

datum: 25. 04. 2018

Dolenjski uradni list 10 - 2018

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeliti enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto

 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07— uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS -1) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/2017) je župan Mestne občine Novo mesto dne 17. 4. 2018 sprejel

 

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

Spremeni se 11. člen pravilnika tako, da se na novo glasi:

»V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku pristojni občinski organ v roku 30 dni od prejema vloge in mnenja centra, izda odločbo o upravičenosti in višini enkratne denarne socialne pomoči.

Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Pritožba se lahko vloži v 15 dneh od dneva vročitve odločbe.«

2 člen

Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene in v veljavi.

3. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu

Št. 12205-57/2012

Novo mesto, dne 18. 4. 2018
Župan
Mestne občine Novo mesto                                                                                                         mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

                      

 

nazaj