vodilna slika

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo - UPB1)

datum: 25. 04. 2018

Dolenjski uradni list 10 - 2018

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) in 106. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji, dne 19.4.2018, potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto, ki obsega:

 • Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/13),
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15) in
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 10/18)

 

 

 

PRAVILNIK

o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo - UPB1)

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju občina). 

 

2. člen

Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, občina pa jim za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna sredstva, druge materialne pogoje za delo ter strokovno in administrativno pomoč.

 

3. člen

Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika ter veljavno zakonodajo. 

 

II. FINANČNA SREDSTVA

 

4. člen

Občinski svet Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občinski svet) določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v proračunu občine za posamezno leto. 

 

Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov občinskega sveta tekočega mandata. Kot porabljena se štejejo iz proračuna izplačana sredstva (plačana realizacija).

 

 

5. člen

V primeru izstopa člana iz svetniške skupine, svetniški skupini ne pripadajo finančna sredstva v prvotni višini in se jih zmanjša za ustrezen odstotek oziroma znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po izstopu člana občinskega sveta.

 

V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino, se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za ustrezen odstotek oziroma znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po vstopu novega člana.

 

Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupine in ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do finančnih sredstev kot samostojni svetnik.

 

6. člen

Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi pristojen urad občinske uprave za vsako svetniško skupino oz. samostojnega svetnika posamezno.

 

7. člen

Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za naslednje namene:

 • nakup pisarniškega materiala,
 • nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje računalniške in programske opreme,
 • nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje drugih osnovnih sredstev,
 • nakup drobnega inventarja,
 • potne stroške,
 • plačilo poštnih stroškov,
 • plačilo telefonskih stroškov in internetne povezave,
 • plačilo za kliping s področja dela občine,
 • plačilo stroškov fotokopiranja,
 • plačilo tiska,
 • plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference, objave v medijih, propagandni material ..ipd.),
 • plačilo strokovne literature, časopisov, knjig in revij,
 • plačilo stroškov izobraževanja,
 • plačilo stroškov strokovne pomoči,
 • plačilo najemnin in ostalih stroškov za poslovne prostore,
 • obratovalni stroški poslovnih prostorov,
 • plačilo reprezentančnih stroškov, neposredno povezanih z delom občinskega sveta oziroma občinskih svetnikov,
 • plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja, …),
 • plačilo po pogodbah o delu,
 • plačilo stroškov študentskega servisa.

 

Izplačila iz proračuna se izvajajo na podlagi zahtevkov svetniške skupine in samostojnih svetnikov ter na podlagi verodostojne listine, upoštevajoč veljavno zakonodajo ter interne akte o finančnem poslovanju, izvrševanju proračuna občine ter javnem naročanju. 

 

Svetniške skupine in samostojni svetniki se lahko dogovorijo, da za namene iz prvega odstavka tega člena izvedejo skupno nabavo, kadar gre npr. za nakup osnovnih sredstev ali organiziranje skupnega izobraževanja, okroglih miz ali sklenejo pogodbo za najem poslovnih prostorov za delovanje svetniških skupin oziroma za druge namene iz tega člena. V tem primeru svetniške skupine oziroma samostojni svetniki sklenejo medsebojni dogovor o izvedbi naročila in višini stroškov ter določijo skrbnika sredstev izmed vodij sodelujočih svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov.

 

Sredstva za namene, določene v prvem odstavku tega člena, se lahko porabijo zgolj za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov in v nobenem primeru za delovanje političnih strank.

 

8. člen

Skrbnik sredstev je vodja svetniške skupine oz. samostojni svetnik.

 

Račun za izvedeno javno naročilo prejme pristojni urad občinske uprave. Račun se s strani občinske uprave potrdi in plača na podlagi predhodno izdane naročilnice oziroma sklenjene pogodbe svetniške skupine, samostojnega svetnika ali skupine svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov v primeru skupne nabave, skladno s 3. odstavkom 7. člena, z izbranim dobaviteljem.

 

Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika župan. Župan lahko pooblasti druge osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.

 

8.a

Pri pripravi odloka o proračunu občine za posamezno leto svetniške skupine in samostojni svetniki pripravijo predlog plana porabe sredstev glede na predlagano kvoto.

 

Svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva razdelijo po posameznih podkontih proračuna občine na proračunskih postavkah, namenjenih delovanju svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter pisno obrazložijo plan porabe.

 

Po sprejetju odloka o proračunu se dodeljene pravice porabe za posamezne svetniške skupine in samostojne svetnike lahko skladno z odlokom o proračunu občine prerazporedijo na druge podkonte.

 

9. člen

Pristojni urad občinske uprave je dolžan na zahtevo vodje svetniške skupine le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine in mu dostaviti zahtevane podatke.

 

10. člen

Finančna sredstva se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom. Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine. 

 

Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata pristojni urad občinske uprave ter Nadzorni odbor občine.

 

11. člen

Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha s potekom proračunskega leta, s potekom mandata občinskemu svetu, občinskemu svetniku ali v primeru prenehanja svetniške skupine. 

 

Zahtevek za izplačilo finančnih sredstev iz proračuna tekočega leta so svetniške skupine in samostojni svetniki dolžni posredovati najpozneje do 20.novembra tekočega leta. Na podlagi zahtevkov, podanih po 20. novembru, bodo proračunska sredstva, načrtovana skladno s 4. in 5. členom tega pravilnika, črpana iz kvote za naslednje proračunsko leto.

 

 

 

V letu, ko potekajo lokalne volitve, svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom pripada pravica do uporabe finančnih sredstev do vključno meseca, v katerem so izvedene lokalne volitve.

 

12. člen

Ob pripravi zaključnega računa proračuna za posamezno leto je sestavni del tudi poročilo o porabi sredstev, ki ga pripravi svetniška skupina in samostojni svetnik.

 

III. OSNOVNA SREDSTVA

 

13. člen

Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom za njihovo delo, so last občine in jih svetniške skupine in samostojni svetniki uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Najpozneje v 15 dneh po prenehanju mandata jih morajo svetniške skupine in samostojni svetniki vrniti občinski upravi.

 

Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo po zaključku mandata možnost odkupa osnovnega sredstva, ki ga imajo v uporabi, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Cena osnovnega sredstva se določi v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Izkupiček od prodaje osnovnih sredstev svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom je prihodek proračuna občine.

 

 

______________

 

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/13) vsebuje naslednjo končno določbo:

 

14. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15) vsebuje naslednjo končno določbo:

 

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 10/18) vsebuje naslednjo končno določbo:

 

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

     

Številka: 007-5/2018                                                                                        Župan

Datum:   19.4.2018                                                                            Mestne občine Novo mesto

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

nazaj