vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto

datum: 25. 04. 2018

Dolenjski uradni list 10 - 2018

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto ( DUL. št. 33/16 in 21/17) in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Novo mesto ( DUL. 8/17 ) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. redni seji, dne 19.4.2018, sprejel

 

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

V Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/2013 in Dolenjski uradni list, št. 8/2015, v nadaljevanju: pravilnik), se v 4. členu črta besedilo "s posebnim sklepom".

 

V drugem odstavku 4. člena se črta drugi stavek.

 

2. člen

V 6. členu pravilnika se črta besedilo "po stroškovnih mestih".

 

3. člen

V 7. členu pravilnika se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

"Svetniške skupine in samostojni svetniki se lahko dogovorijo, da za namene iz prvega odstavka tega člena izvedejo skupno nabavo, kadar gre npr. za nakup osnovnih sredstev ali organiziranje skupnega izobraževanja, okroglih miz ali sklenejo pogodbo za najem poslovnih prostorov za delovanje svetniških skupin oziroma za druge namene iz tega člena. V tem primeru svetniške skupine oziroma samostojni svetniki sklenejo medsebojni dogovor o izvedbi naročila in višini stroškov ter določijo skrbnika sredstev izmed vodij sodelujočih svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov."

 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

4. člen

V 8. členu pravilnika se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:

"Račun za izvedeno javno naročilo prejme pristojni urad občinske uprave. Račun se s strani občinske uprave potrdi in plača na podlagi predhodno izdane naročilnice oziroma sklenjene pogodbe svetniške skupine, samostojnega svetnika ali skupine svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov v primeru skupne nabave, skladno s 3. odstavkom 7. člena, z izbranim dobaviteljem."

 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

 

5. člen

V 11. členu pravilnika se spremeni drugi odstavek tako da se glasi:

"Zahtevek za izplačilo finančnih sredstev iz proračuna tekočega leta so svetniške skupine in samostojni svetniki dolžni posredovati najkasneje do 20. novembra tekočega leta. Na podlagi zahtevkov, podanih po 20. novembru, bodo proračunska sredstva, načrtovana skladno s 4. in 5. členom tega pravilnika, črpana iz kvote za naslednje proračunsko leto."

 

6. člen

V 13. členu pravilnika se v prvem odstavku, za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:

"Najpozneje v 15 dneh po prenehanju mandata jih morajo svetniške skupine in samostojni svetniki vrniti občinski upravi."

 

Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

"Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo po zaključku mandata možnost odkupa osnovnega sredstva, ki ga imajo v uporabi, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Cena osnovnega sredstva se določi v skladu z veljavno zakonodajo."

 

"Izkupiček od prodaje osnovnih sredstev svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom je prihodek proračuna občine."

 

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

Številka: 9003-1/2018

Novo mesto, 19.4.2018

 

 

 

 

      Župan
 Mestne občine Novo mesto

                                                                                                         mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

nazaj