vodilna slika

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 25. 04. 2018

Dolenjski uradni list 10 - 2018

Na podlagi 112. in 114. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) in 123. člena v povezavi z 91. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne, 19. 4. 2018 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  P O S L O V N I KA

OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

  1. člen

 

V Poslovniku Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17) se  drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:

»Na vsaki redni seji občinskega sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov. Član občinskega sveta lahko poda na eni seji skupno največ štiri (4) vprašanja ali pobude, in sicer v ustni ali pisni obliki.«.

 

    člen

 

Peti odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Občinski svet sprejema po enostopenjskem postopku: zaključni račun proračuna, odlok na podlagi izida glasovanja občanov na referendumu, spremembe in dopolnitve odloka na podlagi odločbe ustavnega sodišča, odlok o prenehanju veljavnosti posameznih določb odloka ali posameznih odlokov, prečiščena besedila splošnih aktov, intervencijske akte, pravilnike, odredbe ter druge splošne in posamične akte.«.

 

    člen

 

V 103. členu se besedilo »rebalans proračuna« nadomesti z besedilom »rebalans in spremembe proračuna« v ustreznem sklonu.

 

    člen

 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti (15.) dan po objavi v uradnem glasilu občine.

 

 

Številka: 007-20/2017

Datum:   19. 4. 2018                                                                                                     

 

   Župan

                                                         Mestne občine Novo mesto

                                                          mag. Gregor Macedoni, l. r

nazaj