vodilna slika

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

datum: 23. 04. 2018

Dolenjski uradni list 9 - 2018

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) je župan Mestne občine Novo mesto dne 18. 4. 2018 sprejel

 

 

SKLEP

 o začetku priprave sprememb in dopolnitev

Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu

(SD UN Novi trg-2)

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)

 

(1) Območje Novega trga se nahaja v središču Novega mesta in leži poleg starega mestnega jedra. Je del enote urejanja prostora z oznako NM/14-OPPN-a Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: OPN MONM). Na obravnavanem območju veljajo določila Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06 in 8/15-teh.popr.; v nadaljevanju: SD UN Novi trg). S sklepom o začetku priprave je bil pričet tudi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (Dolenjski uradni list, št. 35/16; v nadaljevanju: OPPN Novi trg), s katerim se bodo določili podrobnejši izvedbeni pogoji za gradnjo objekta na mestu porušene poslovne stavbe Novi trg 6 (z natečajem), garažne hiše in športnega parka Loka.

(2) Razlog za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (v nadaljevanju: SD UN Novi trg-2) je v predvideni izgradnji garaže za osebne avtomobile (K+P) na zemljišču investitorke severno od individualne stanovanjske hiše.                  

(3) Pobudo za pripravo SD UN Novi trg-2 je podala investitorka Irena Gostiša Benčina, ki je za izdelovalca izbrala podjetje GPI, d.o.o. 

(4) V SD UN Novi trg-2 se lahko vključi tudi druge potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe materialnih predpisov v času od uveljavitve SD UN Novi trg ter zahtev nosilcev urejanja prostora.

 

2. člen

 (območje urejanja)

 

(1) Območje urejanja obsega zemljišči s parc. št. 1342 in 1354 (k.o. Novo mesto). Zemljišči se nahajata znotraj funkcionalne enote FE I. in prostorske enote PE I.1 z zaporedno številko 9 (oznaka I./I.1/9).

(2) Območje urejanja je določeno na podlagi pobude investitorke, vendar se lahko na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SD UN Novi trg-2 za potrebe predmetne pobude tudi spremeni oz. razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja.

 

3. člen

(skrajšan postopek)

 

Glede na to, da so spremembe predvidene le v tekstualnem delu in se nanašajo samo na posamični poseg v prostor, ki ne bo vplival na celovitost z veljavnim prostorskim aktom načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, bo priprava SD UN Novi trg-2 potekala po skrajšanem postopku. Rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora je 15 dni (za odločbo o CPVO 30 dni) in čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.   

 

 

 

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati že izdelane strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času priprave OPN MONM, SD UN Novi trg in OPPN Novi trg ter strokovne podlage, ki jih je predložila investitorka.

 

5. člen

(roki za pripravo SD UN Novi trg-2 in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava SD UN Novi trg-2 bo potekala v naslednjih rokih in fazah:

 • izdelava osnutka SD UN Novi trg-2: 15 delovnih dni;
 • pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in odločbe o morebitni potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO): pridobi pripravljavec, 15 dni rok za NUP in 30 dni glede CPVO;
 • izdelava dopolnjenega osnutka: 15 delovnih dni po pridobitvi vseh smernic;
 • v primeru potrebne izvedbe CPVO izdelava okoljskega poročila (naroči investitorka), ki se skupaj z dopolnjenim osnutkom posreduje na ministrstvo, pristojno za okolje, da preveri njegovo ustreznost;
 • izvedba javne razgrnitve z objavami v uradnih in lokalnih glasilih, javno obravnavo in prvo obravnavo na občinskem svetu: izvede pripravljavec, čas trajanja 15 dni;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu: 10 delovnih dni po prejemu pripomb in predlogov;
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga SD UN Novi trg-2: 10 delovnih dni po zavzetju stališč;
 • pridobitev mnenj NUP: pridobi pripravljavec, 15 dni rok za NUP;
 • izdelava usklajenega predloga: 10 delovnih dni po pridobitvi mnenj;
 • druga obravnava usklajenega predloga na občinskem svetu in sprejem;
 • objava odloka v uradnem glasilu;
 • izdelava sprejetega prostorskega akta: 10 delovnih dni po sprejemu na občinskem svetu;                            
 • arhiviranje sprejetega prostorskega akta.

(2) Pripravljavec gradivo vsake posamezne faze pregleda v 5 delovnih dneh od prejema. V primeru, da ob pregledu gradiva posamezne faze ugotovi pomanjkljivosti, o tem obvesti izdelovalca, ki gradivo dopolni in ga pripravljavcu ponovno dostavi v pregled in potrditev.

(3) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD UN Novi trg-2 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD UN Novi trg-2.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
 4. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto
 5. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
 6. Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
 7. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto
 8. Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omrežja, Operativa, TKO osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto
 9. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
 10. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj
 11. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
 12. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
 13. Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
 14. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost).

(2) Če se v postopku priprave SD UN Novi trg-2 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v roku 15 dni od prejema vloge (za odločbo o CPVO velja 30 dni). V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SD UN Novi trg-2.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD UN Novi trg-2)

 

Izdelavo SD UN Novi trg-2 financira Irena Gostiša Benčina, Defranceschijeva ulica 2, 8000 Novo mesto kot pobudnica priprave prostorskega načrta.

 

8. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 


Številka: 35006-4/2016                                                                     

Novo mesto, dne 18. 4. 2018                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                            mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                               

nazaj