vodilna slika

Odlok o javnih površinah Mestne občine Novo mesto

datum: 23. 04. 2018

Dolenjski uradni list 9 - 2018

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11 - ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 7414 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 5.  člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 19.4.2018 sprejel

 

ODLOK

o javnih površinah Mestne občine Novo mesto

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.            člen
(predmet odloka)

 

(1)          Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na celotnem območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občina) in rabo javnih površin.

 

(2)          S tem odlokom se določa predvsem:

-              organizacijsko in prostorsko zasnovo storitev javne službe,

-              pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih površin,

-              obveznosti izvajalca v okviru izvajanja javne službe,

-              pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin,

-              financiranje javne službe,

-              nadzor nad izvajanjem javne službe in rabo javnih površin,

-              druge elemente pomembne za izvajanje in razvoj javne službe.

 

(3)          Javna služba po tem odloku obsega urejanje, čiščenje, vzdrževanje in varstvo javnih površin, tako da se ohrani zasnova in funkcionalnost javnih površin ter da se ohrani estetski videz in urejenost javnih površin.

 

2.            člen
(pomen izrazov)

 

(1)          Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen s predpisi s področja graditve objektov in predpisi o urejanju prostora in varstva okolja.

 

3.            člen
(javne površine in objekti)

 

(1)          Javne površine in objekti, ki se urejajo po tem odloku so:

-              sprehajalne poti in stopnišča v javni rabi,

-              javne površine ob javnih parkiriščih ter ob spominskih, zgodovinskih turističnih in drugih javnih objektih,

-              javne zelene površine, kot so javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, namensko urejene zelenice ob javnih cestah in kolesarskih in peš poteh, objektih in vodotokih,

-              otroška igrišča,

-              javna parkirišča,

-              pločniki ob javnih cestah v ožjem mestnem središču, ki je opredeljeno s predpisom o ureditvi cestnega prometa  Mestne občine Novo mesto,

-              objekti in oprema na javnih površinah, kot so klopi, igrala, pitniki, vodnjaki, izlivke, cvetlična korita, stebriči in jambori, ograje, stojala za kolesa, koši za odpadke, spominska obeležja, skulpture in drugo razen igral na otroških igriščih,

-              v času prireditve se izjemoma za javne površine po tem odloku štejejo tudi javne prometne površine, če je v namen izvedbe prireditve dovoljena drugačna raba, kot je osnovna raba.

 

(2)          Predmet javne službe je tudi vzdrževanje in čiščenje drugih nepremičnin v lasti občine razen gozdov, športnih igrišč in cest.

 

ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

 

4.            člen
(oblika izvajanja javne službe)

 

(1)          Izvajanje javne službe zagotavlja Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).

 

5.            člen
(območje izvajanja javne službe)

 

(1)          Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne službe na celotnem območju občine.

 

(2)          Površine, na katerih se izvaja javna služba, se določijo v katastru javnih površin, ki ga spreminja in dopolnjuje občinska uprava skladno z dejansko rabo.

 

POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH POVRŠIN

 

6.            člen
(obseg javne službe)

 

(1)          Javna služba obsega urejanje in čiščenje javnih površin in objektov.

 

(2)          Izjemoma urejanje javnih površin po tem odloku zajema tudi površine v lasti tretjih oseb, ki mejijo na javne površine, če je to v javnem interesu zagotavljanja urejenosti naselja,  varnosti prebivalcev in za preprečitev nastanka škode na javnih površin. Urejanje je dovoljeno ob predhodnem soglasju lastnika.

 

7.            člen
(urejanje in čiščenje javnih površin in objektov)

 

(1)          Urejanje in čiščenje javnih površin in objektov po tem odloku pomeni:

-              redno oskrbo in čiščenje,

-              izvajanje zimske službe,

-              košnjo,

-              urejanje in vzdrževanje pešpoti in stopnišč v javni rabi,

-              vzdrževanje objektov in opreme,

-              poseganje na javne površine za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

-              spomladansko in jesensko čiščenje,

-              redna vzdrževalna dela in ukrepi za varovanje javnih površin,

-              pobiranje smeti oziroma odpadkov,

-              urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,

-              oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, grmovnic in živih mej,

-              podiranje in odstranjevanje dreves,

-              zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,

-              zatiranje alergenih rastlin,

-              varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,

-              čiščenje grafitov in

-              druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz javnih površin, ki jih določi pristojni občinski organ.

 

8.            člen
(standard urejanja in čiščenja javnih površin)

 

(1)          Minimalni standard urejanja in čiščenja javnih površin in objektov je priloga tega odloka.

 

9.            člen
(Letni program urejanja in čiščenja javnih površin)

 

(1)          Podrobnejša vsebina storitve javne službe se za posamezno koledarsko leto določi z Letnim programom urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: Letni program). Predlog Letnega programa izdela izvajalec javne službe in ga posreduje občinski upravi najkasneje do 31. julija tekočega leta za naslednje koledarsko leto.

 

(2)          Predlog Letnega programa mora vsebovati vsaj:

-              navedbo površin, ki bodo predmet vzdrževanja in pri vsaki površini:

•             frekvenco vzdrževanj in vrsto vzdrževalnih del,

•             strošek, količino in vrsto porabljenega materiala,

•             strošek, količino in vrsto dela,

-              navedbo površin, ki bodo predmet čiščenja in pri vsaki površini:

•             frekvenco čiščenja in vrsto čiščenja (ročno/strojno/kombinirano),

•             strošek, količino in vrsto porabljenega materiala,

•             strošek in količino dela,

-              navedbo površin, ki bodo predmet urejanja zelenih površin in pri vsaki površini:

•             frekvenco vzdrževanj in vrsto vzdrževalnih del,

•             strošek, količino in vrsto porabljenega materiala,

•             strošek, količino in vrsto dela,

-              navedbo površin, ki bodo predmet zimske službe in pri vsaki površini:

•             frekvenco čiščenja in vrsto čiščenja (ročno/strojno/kombinirano),

•             strošek, količino in vrsto porabljenega materiala,

•             strošek in količino dela ter

-              druga dela na zahtevo občine,

-              letni finančni načrt, ki bo vseboval specifikacijo vseh del in njihovo finančno ovrednotenje.

 

(3)          Letni program se lahko spreminja in dopolnjuje glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva v veljavnem občinskem proračunu. Spremembe in dopolnitve Letnega programa, ki so vezane na zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev, se praviloma potrdi v okviru sprejemanja proračuna.

 

(4)          Letni program sprejme župan.

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

 

10.          člen
(kataster javnih površin)

 

(1)          Kataster javnih površin mora vsebovati:

-              lokacijo javne površine,

-              parcelno številko in katastrsko občino nepremičnine, na kateri se nahaja javna površina,

-              velikost javne površine,

-              komunalno opremo,

-              obseg potrebnega urejanja in dejavnosti na javni površini in

-              pogostnost čiščenja.

 

Kataster javnih površin vodi občinska uprava.

 

(2)          Izvajalec javne službe v roku treh delovnih dni po opravljeni storitvi priloži v kataster javnih površin dnevnik o izvedenih delih, ki mora vsebovati:

-              navedbo dejanske površine, ki je bila predmet opravljene storitve,

-              vrsto vzdrževalnih del oziroma čiščenja,

-              strošek, količino in vrsto porabljenega materiala,

-              strošek, količino in vrsto dela.

 

11.          člen
(obveznosti izvajalca)

 

(1)          Izvajalec javne službe je dolžan:

-              izvajati javno službo s skrbnostjo strokovnjaka v skladu s predpisi s področja, s tem odlokom in Letnim programom ter zagotavljati uporabnikom neprekinjeno in kakovostno opravljanje javne službe,

-              v sodelovanju z občino skrbeti za načrtovanje in razvoj javne službe ter za dobro gospodarjenje z javnimi površinami in objekti, potrebnimi za izvajanje javne službe,

-              skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, ki bi nastala pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe tretjim osebam ali občini,

-              pripraviti poročilo o izvajanju javne službe najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

 

(2)          Izvajalec javne službe je nadalje dolžan:

-              pridobivati dokumentacijo, ki je potrebna za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe,

-              upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,

-              zagotavljati dežurstvo, katerega namen je zagotavljati stalno urejenost in čistočo javnih površin,

-              uporabljati in vzdrževati objekte, opremo in naprave ter druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti, kot dober gospodarstvenik,

-              skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,

-              do najkasneje 25. v tekočem mesecu izdati račun za pretekli mesec s priloženim mesečnim poročilom o izvajanju javne službe in pritožbah uporabnikov,

-              obveščati pristojne organe o kršitvah,

-              opravljati javno službo tudi v primeru elementarnih nesreč in nepredvidenih okoliščin.

 

(3)          Izvajalec sme oddati v podizvajanje za največ 10 % vrednosti vseh storitev Letnega programa. V primeru vključevanja podizvajalcev v izvajanje javne službe mora biti v celotnem postopku izbire podizvajalca prisoten predstavnik občine.

 

(4)          Obveznosti izvajalca javne službe se podrobneje uredijo z Letnim programom.

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNIH POVRŠIN

TER KAZENSKE DOLOČBE

 

12.          člen
(zavarovanje javnih površin med gradnjo)

 

(1)          Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje zavarovati javno površino pred poškodbami in onesnaženjem, tako da postavi lovilne odre, zaščitne ograje oziroma vzpostavi prehode, da se prepreči poškodovanje in onesnaženje mimoidočih ljudi in javnih površin.

 

(2)          Investitor mora vsaj pet dni pred posegom v prostor opraviti s predstavnikom izvajalca javne službe in predstavnikom občine ogled javnih površin, ki se nahajajo ob delovišču.

 

(3)          Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora preprečiti širjenje prahu z gradbišča. Gradbeni material se med prevozom ne sme raztresati po javnih površinah. Vozilo mora biti pred odhodom z gradbišča očiščeno, da ne pušča nesnage na javnih površinah.

 

(4)          Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora gradbeni material skladiščiti in zavarovati, tako da le ta ne more onesnažiti javnih površin.

 

(5)          Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del poškoduje ali uniči javno površino, jo je na svoje stroške dolžan nemudoma oziroma v roku, ki mu ga določi pristojni občinski inšpektorat, sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del. V kolikor v navedenem roku povzročitelj ne vzpostavi prvotnega stanja, naredi to na stroške povzročitelja izvajalec javne službe ob predhodnem evidentiranju stanja.

 

(6)          Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

 

(7)          Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

13.          člen
(vzdrževanje javne snage)

 

(1)          Lastniki in upravljavci nepremičnin so dolžni skrbeti za svoje nepremičnine, tako da iz njih ne izhaja nevarnost za javne površine in se ne ogroža zdravje ljudi.

 

(2)          Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

 

(3)          Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

14.          člen
(prevoz tovora)

 

(1)          V primeru, da se onesnaženja javne površine pri prevozu tovora ne more preprečiti, mora povzročitelj v najkrajšem času, najkasneje pa v šestih urah od nastanka onesnaženja odstraniti nesnago z javnih površin. Povzročitelj mora v enakem roku odstraniti tudi nesnago, ki nastane pri nakladanju in razkladanju tovora na javnih površinah. V kolikor v navedenem roku povzročitelj nesnage ne odstrani, naredi to na stroške povzročitelja izvajalec javne službe ob predhodnem evidentiranju stanja. Obvestilo o povzročitvi onesnaženja in ne vzpostavitvi prvotnega stanja posreduje izvajalec javne službe pristojnemu občinskemu inšpektoratu.

 

(2)          Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

 

(3)          Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

15.          člen
(druga raba)

 

(1)          Organizatorji prireditev, prodajalci ob stojnicah in drugi uporabniki javnih površin morajo skrbeti, da javnih površin ne onesnažujejo. Po uporabi javnih površin so dolžni le te takoj oziroma najkasneje v šestih urah po zaključku rabe javne površine očistiti in po potrebi tudi razkužiti, izprati in na njih vzpostaviti prvotno stanje. V kolikor v navedenem roku povzročitelj nesnage ne odstrani, naredi to na stroške povzročitelja izvajalec javne službe ob predhodnem evidentiranju stanja. Obvestilo o povzročitvi onesnaženja in ne vzpostavitvi prvotnega stanja posreduje izvajalec javne službe pristojnemu občinskemu inšpektoratu.

 

(2)          Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

 

(3)          Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

16.          člen
(prireditve)

 

(1)          Organizator prireditve mora najmanj petnajst dni pred začetkom prireditve to naznaniti izvajalcu javne službe in pristojnemu občinskemu organu, ki skupaj z organizatorjem pred izvedbo prireditve opravita ogled in ugotovita dejansko stanje javne površine.

 

(2)          Organizator izvajalcu javne službe mora nakazati varščino na račun slednjega vsaj tri dni pred predvidenim začetkom prireditve. Varščina je namenjena pokrivanju stroška čiščenja javne površine in popravila le te po izvedeni prireditvi, v kolikor organizator ne očisti javne površine in odpravi poškodb sam oziroma oboje opravi slabo ali sploh ne upravi. Višina varščine se določi na podlagi Letnega programa in glede na predvideno vrsto rabe javne površine.

 

(3)          V kolikor varščina ne zadošča za pokritje stroška čiščenja in popravil, izvajalec javne službe izstavi organizatorju zahtevek za plačilo razlike med plačano varščino in dejanskim stroškom čiščenja in popravila. V primeru preveč vplačane varščine ali pravilno in v roku izvedenega čiščenja in popravil, se neporabljen del oziroma celotna varščina vrne organizatorju v roku 15 dni po ugotovljeni vzpostavitvi prvotnega stanja.

 

17.          člen
(živali)

 

(1)          Na javnih površinah je prepovedano puščati živali brez ustreznega nadzora.

 

(2)          V primerih onesnaženja javnih površin z iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki živali le te na primeren način takoj odstraniti.

(3)          Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik oziroma skrbnik živali, ki ravna v nasprotju s tem členom, razen v kolikor gre za kršitev, ki jo ureja veljavni zakon o zaščiti živali, se kršitelja kaznuje skladno z določbami navedenega zakona.

 

18.          člen
(čiščenje v primeru prometnih nesreč)

 

(1)          Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih je potrebno javne površine takoj očistiti, odstraniti oljne madeže in površino po potrebi razkužiti, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti v cestnem prometu.

 

(2)          Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščen izvajalec javne službe na stroške povzročitelja.

 

19.          člen
(ravnanje z odpadki)

 

(1)          Na javnih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke.

 

(2)          Koše namesti izvajalec javne službe. Njihovo obliko, barvo in mesto postavitve določi pristojni občinski organ.

 

(3)          Koše za odpadke prazni in vzdržuje izvajalec javne službe.

 

20.          člen
(poseganje v javne površine)

 

(1)          Poseg v javne površine in raba javnih površin izven njihovega osnovnega namena je dovoljena le s soglasjem pristojnega občinskega organa.

 

(2)          Uporaba javnih površin se izvaja skladno s predpisi s področja ravnanja s stvarnim premoženjem občin.

 

(3)          Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

 

(4)          Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

21.          člen
(prepovedana dejanja na javnih površinah)

(1)          Na javnih površinah je prepovedano:

-              poškodovati, uničevati in odstranjevati urbano opremo ter infrastrukturne objekte;

-              obešati ali pritrjevati kable, žice, antene, obvestilne ali reklamne napise ali druge predmete na ali nad javno površino brez soglasja občine;

-              izlivati komunalno odpadno in meteorno vodo in izlivati okolju nevarne snovi;

-              čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave, stanovanjsko in drugo opremo;

-              odlagati gradbeni material, obdelovati in skladiščiti drva ali druge predmete;

-              graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte brez soglasja občine;

-              gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline;

-              uporabljati objekte in naprave, ki so sestavni del javnih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom;

-              odmetavati odpadke izven posod za odpadke;

-              postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na za to določenih mestih;

-              zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno;

-              izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih površinah, če bi s tem povzročili poškodbe površine ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na objektih ob javnih površinah in motili običajno rabo javne površine;

-              obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade, trgati cvetje, uničevati cvetlične lonce, cvetlične ograje in drugo;

-              parkirati nevozna in neregistrirana vozila;

-              razsipati po javni površini sipek material ali kako drugače onesnažiti javno površino;

-              pitje in točenje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov ali javnih prireditev, mladoletnim osebam in polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki so izraženi bodisi v splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja.

 

(2)          Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

 

(3)          Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

 

22.          člen
(vir financiranja javne službe)

 

(1)          Javna služba se financira iz sredstev občinskega proračuna in iz drugih virov.

 

(2)          Osnova za določitev vrednosti storitve javne službe je Letni program.

 

(3)          Mesečno poročilo izvedenih storitev mora vsebovati:

-              seznam vseh storitev, opravljenih v mesecu obračuna, na podlagi Letnega programa,

-              strošek dela delavcev,

-              strošek amortizacije sredstev,

-              neposredne materialne stroške,

-              priznan strošek skupnih služb in

-              normiran donos gospodarske javne službe.

 

(4)          Kakršnakoli odstopanja mesečnega poročila opravljenih storitev od Letnega programa morajo biti pisno in stroškovno obrazložena ter so del računa.

 

(5)          V primeru, da izvajalec javne službe ne izda računa skladno s tretjim in četrtim odstavkom tega člena v roku iz 11. členom tega odloka, se račun zavrne in ravna skladno s 24. členom tega odloka.

 

23.          člen
(nujna dela)

 

(1)          V kolikor izvajalec javne službe nujnih del ne opravi v za to določenem roku oziroma jih opravi slabo, občina izbere drugega izvajalca. Nastale stroške zaračuna izvajalcu javne službe.

 

24.          člen
(kršitev obveznosti)

 

(1)          V primeru, da izvajalec javne službe krši obveznosti po tem odloku in Letnem programu se mu za drugo opozorilo, posredovano pisno ali po elektronski pošti, odbije izplačilo 10 % mesečne fakture in za vsako nadaljnjo pisno opozorilo po dodatnih 5 % mesečne fakture, vendar ne več kot za 50 % celotne vrednosti mesečne situacije.

 

(2)          V kolikor izvajalec javne službe ne opravi ali slabo opravi storitev in zaradi tega nastane škoda tretjim osebam ali občini, krije celotno nastalo škodo.

 

NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

 

25.          člen
(nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe)

 

(1)          Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja občinska uprava. Izvajalec javne službe mora občinski upravi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti pristojnemu javnemu uslužbencu (v nadaljevanju: nadzorovalec) vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne službe.

 

(2)          Nadzor je stalen, napovedan ali nenapovedan. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja javne službe in tretjih oseb. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta nadzorovanec in nadzorovalec.

 

26.          člen
(nadzor nad uporabo javnih površin)

 

(1)          Nadzor nad rabo javnih površin izvaja pristojni medobčinski inšpektorat v okviru svojih pristojnosti, pri čemer je občinsko redarstvo pristojno za nadzor 17. člena in šestnajste alineje 21. člena tega odloka.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

27.          člen
(prvi Letni program)

 

(1)          Izvajalec javne službe posreduje občini predlog Letnega programa za obdobje od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 najkasneje do 31. 5. 2018.

 

28.          člen
(dnevniki o izvedenih delih)

 

(1)          Do vzpostavitve aplikacije za vnos dnevnikov o izvedenih delih v kataster javnih površin izvajalec javne službe te dnevnike tedensko dostavlja občinski upravi v fizični ali elektronski obliki.

29.          člen
(začetek veljavnosti)

 

(1)          Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2018.

 

(2)          Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

-              Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 76/05) s spremembami,

-              Odlok o urejanju zelenih površin na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 85/02) s spremembami,

-              enajsta točka 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/2012).

 

(3)          Z dnem uveljavitve tega odloka se spremeni peti odstavek 13. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/2012) tako, da se glasi: »Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 8. in 10. točke prvega odstavka 5. člena in 2., 5., 6., 7. in 10. točke 6. člena tega odloka.«.

Številka: 007-2/2018 (633)

Novo mesto, dne 19.4.2018                                                                     

 

 

 

 

mag. Gregor Macedoni l.r.

Župan

 

 

 

MINIMALNI STANDARD UREJANJA JAVNIH POVRŠIN

 

I.             VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

 

Glede na intenzivnost vzdrževanja so javne površine Mestni občini Novo mesto razdeljene na tri cone.

 

1.            Pobiranje navlake in praznjenje košev

 

Pobiranje smeti oziroma odpadkov in praznjenje košev se izvaja v naslednjih conah:

 

Cona 1 zajema najbolj obremenjene javne površine, kjer je potrebno dnevno pobiranje smeti in praznjenje košev za odpadke.

 

Cona 2 zajema javne površine na in ob pohodnih površinah, kjer se odvija veliko peš prometa zato je potrebno pobiranje smeti in praznjenje košev trikrat tedensko, od tega enkrat na vikend. V ta del so vključena tudi avtobusna postajališča.

 

Cona 3 zajema javne površine na in ob pohodnih površinah, kjer se odvija peš promet, zato je potrebno pobiranje smeti in praznjenje košev enkrat tedensko.

 

Ne glede na predvideno frekvenco koški v nobeni coni ne smejo biti napolnjeni več kot za 25 % (tako na območje kot na posamezen košek).

 

2.            Pometanje javnih prometnih površin

 

Pometanje javnih površin se izvaja ročno in strojno, po potrebi tudi kot kombinacija strojnega in ročnega pometanja, v naslednjih conah:

 

Cona 1 zajema najbolj obremenjene javne površine, kjer je potrebno dvakrat tedensko pometanje.

 

Cona 2 zajema obremenjene javne površine, kjer je potrebno pometanje enkrat na teden.

 

Cona 3 zajema manj obremenjene javne površine, kjer je potrebno pometanje enkrat na dva tedna.

 

II.            UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

 

Glede na intenzivnost vzdrževanja so javne zelene površine v Mestni občini Novo mesto razdeljene na več con.

 

1.            Košnja javnih zelenih površin

 

Košnja javnih zelenih površin se izvaja v naslednjih conah:

 

Cona 1 zajema pomembne javne zelene površine vključno z otroškimi igrišči ne glede na to, v kateri coni se nahajajo, na katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka 10 cm. Košnja se izvede v povprečju dvanajstkrat letno. Po košnji se trava pograbi.

 

Cona 2 zajema javne zelene površine na katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka 15 cm. Košnja se izvede v povprečju osemkrat letno. Grabljenje se izvede po potrebi, vendar vsaj štirikrat letno neposredno po izvedeni košnji.

 

Cona 3 zajema javne zelene površine, na katerih se košnja izvede šestkrat letno.

 

2.            Grabljenje javnih zelenih površin po odpadu listja

 

Grabljenje javnih zelenih površin po odpadu listja se izvaja v naslednjih conah:

 

Cona 1 zajema najbolj obremenjene javne površine, kjer je potrebno trikrat tedensko grabljenje zelenih površin.

 

Cona 2 zajema najbolj obremenjene javne površine, kjer je potrebno dvakrat tedensko grabljenje zelenih površin.

 

III.          DRUGA DELA

 

Druga dela se opravljajo na vseh javnih površinah na območju celotne Mestne občine Novo mesto najmanj v obsegu:

-              urejanje žive meje v predvidenem obsegu trostranski rez, pospravilo in odvoz odpadkov – 3x letno;

-              obrezovanje drevja z avtodvigalom vsemi odvozi in pospravilom, drevo višine 10 - 12 m – do 20 dreves;

-              obrezovanje grmovnic do 1,50 m višine – 3x letno;

-              obrezovanje grmovnic nad 1,50 m višine – 3x letno;

-              okopavanje, pletev, obrezovanje in dognojevanje pokrovnih trajnic (cotoneaster, pušpan, lonicera, bršljan) - 5 x letno;

-              obrezovanje in oskrba (odstranjevanje listov, gnojenje in škropljenje) vrtnic – 5 x letno;

-              čiščenje podrasti ob sprehajališčih spomladi in jeseni - zarast na brežinah (akacija in robidje), pospravilo in odvoz odpadkov na deponijo – 5 x letno;

-              peskanje parkovnih površin - sprehajalne poti - obsekavanje robov in pletev, oblikovanje linije poti ter posipavanje z rizljem – 2 x letno.

 

Skrb za okrasne rastline:

-              odstranitev obstoječih okrasnih rastlin, priprava zemljišča, sajenje, gnojenje, zagotovitev sadik, odstranitev obstoječih okrasnih rastlin iz gredic in betonskih korit – 2 x letno;

-              okopavanje, pletev, škropljenje, dognojevanje okrasnih rastlin v gredah in betonskih koritih – 5 x letno;

-              zalivanje okrasnih rastlin v gredah in v betonskih koritih po potrebi.

 

IV.          VZDRŽEVANJE KOMUNALNE OPREME NA JAVNIH POVRŠINAH

 

Vzdrževanje parkovnih klopi, varnostnih količkov, košev za odpadke, stojal za kolesa in drugih objektov se izvaja enkrat letno oziroma po potrebi.

 

Vzdrževanje vodnjakov in pitnikov se izvaja kot redno vzdrževanje, tako da se zagotavlja njihovo nemoteno delovanje in ličen izgled. V zimskem času se jih ustrezno zavaruje pred zmrzaljo.

 

V.           INTERVENCIJE IN NUJNA VZDRŽEVALNA DELA

 

Na javnih površinah je potrebno zagotoviti v slučaju nepredvidenih dogodkov interventne sanacije (odstranitev porušenih dreves, odstranitev nanosov, čiščenje in menjava rešetk in čiščenje vtokov, redna sanacijska dela na peš poteh in stopnica ipd…)

 

V primeru vandalizma na komunalni opremi, prometni signalizaciji in posameznih primerih na zelenih površinah je potrebno zaradi zagotavljanja varnosti in racionalnosti interventno sanirati stanje.

 

Predmet javne službe je tudi vzdrževanje in čiščenje drugih nepremičnin v lasti občine razen gozdov, športnih igrišč in cest. Te se vzdržuje z nižjim standardom, ki ga predlaga izvajalec v Letnem programu.

 

 

 

mag. Gregor Macedoni l.r.

Župan

 

 

 

 

 

 

 

nazaj