vodilna slika

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest – referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

datum: 16. 04. 2018

Dolenjski uradni list - 8 - 2018

Na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13), Mestna občina Novo mesto objavlja

 

pogoje za pridobitev

pravice do uporabe plakatnih mest – referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

 

 

I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV

  1. V skladu s 1. odstavkom 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13) bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na razpolago dva brezplačna mobilna panoja, in sicer eden na razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v Novem mestu in drugi ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske »Plava laguna«.

 

    Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na Mestno občino Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Vloge morajo prispeti najkasneje do 20.4.2018 do 11.00 ure. Vrstni red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo dne 20.4.2018 ob 11.30 uri v mali sejni sobi, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

    Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost panoja.

 

    Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje izpisano ime organizatorja volilne kampanje.

 

    V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti navedeno ime ter kontaktna telefonska številka osebe, ki bo odgovorna za urejenost panoja.

 

II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN

Uporaba drugih površin zunaj plakatnih mest navedenih v prvem poglavju teh pogojev je dovoljena skladno s prvim odstavkom devetega člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13), ki določa da je plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 8. člena zakona dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja in obveščanja Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št 47/12), ki v petem poglavju določa, da je Mestna občina Novo mesto določila oglaševalska mesta za namen volilne in referendumske kampanje s pravilnikom. Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje je brezplačno in brez plačila takse. Mestna občina Novo mesto zagotavlja enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na oglaševalska mesta vsem organizatorjem volilne in referendumske kampanje. Organizatorji pridobijo oglaševalska mesta na podlagi javnega razpisa, ki je določen v zakonodaji s področja volilne in referendumske kampanje. Oglaševalska mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem lokacij za oglaševanje. V primeru, da organizator volilne kampanje ne začne uporabljati vseh dodeljenih oglaševalskih mest v roku treh dni od prejema obvestila o izbiri, mora o tem v štiriindvajsetih urah pisno obvestiti pristojni urad Mestne občine Novo mesto. Komisija teh oglaševalskih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje. Stranke, ki imajo v najemu nepremičnine, katere so last Mestne občine Novo mesto in ki so bile dane v najem za oglaševalski namen ter so v pravilniku določene kot mesta, namenjena oglaševanju volilne in referendumske kampanje, morajo za potrebe volilne in referendumske kampanje odstopiti ta oglaševalska mesta. Stranke morajo zagotoviti za prvi krog volilne kampanje oglaševalska mesta za sedem dni, za drugi krog volilne kampanje pa še za sedem dni, za referendumsko kampanjo pa le za sedem dni. Organizatorji, ki so pridobili oglaševalska mesta, so dolžni odstraniti plakate in obvestila v roku 15 dni po končani volilni oziroma referendumski kampanji.

Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil ureja Zakon o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13).

 

 

 

Številka: 041-7/2018

Novo mesto, 9.4.2018

 

mag. Gregor Macedoni, l. r.

župan

 

 

nazaj