Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto

datum: 12. 02. 2018

Dolenjski uradni list 1 - 2018

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 27. člena statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16, 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji, dne 1. 2. 2018 sprejel

 

ODLOK

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto

 

  1. člen

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/2002, 21/2003, 118/2008, 53/2010 in 91/11) se spremeni besedilo 4. točke prvega odstavka 4. člena, ki se po novem glasi:

 

»4. Enota Videk, Kočevarjeva ulica 42, 8000 Novo mesto«.

 

    člen

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

    člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 602-1/2018

Novo mesto, 1. 2. 2018

 

Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj