Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018

datum: 12. 02. 2018

Dolenjski uradni list 1 - 2018

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 80/16, 33/17, 59/17 – ZIPRS1718), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (Dolenjski uradni list, št. 6/17, 25/17), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. redni seji dne 1. 2. 2018 sprejel

 

 

O D L O K

o spremembi Odloka o proračunu

Mestne občine Novo mesto za leto 2018

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (DUL, št. 6/17, 25/17) se 13. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

»V letu 2018 se občina lahko zadolži do višine 7.202.500 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena zadolžitev občine v proračunu države do višine 202.500 EUR, ki je všteta v skupni znesek zadolžitve, na osnovi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1617), ne šteje v obseg zadolževanja.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2018 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o., ki se lahko dolgoročno zadolži do zneska 900.000,00 EUR za nakup poslovne stavbe na naslovu Podbreznik 15, Novo mesto.«

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.

 

 

Številka: 4120-3/2017

Novo mesto, dne 1. 2. 2018

 

                                                                                                       

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

nazaj