Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

datum: 29. 11. 2017

Dolenjski uradni list 26 - 2017

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in št. 21/2017) in ob uporabi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list  RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05, 102/05 ) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 24.seji, dne 28.9.2017 sprejel naslednji

 

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 

1. člen

 

Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2018 znaša:

 

-       za stanovanja, stanovanjske in počitniške hiše in garaže zasebnih lastnikov 0,00022740 EUR/m2

-       za trgovino 0,00053544 EUR/m2

-       za poslovno dejavnost brez trgovin 0,00028842 EUR/m2

-       za objekte z dejavnostjo: izobraževanje, zdravstvo in sociala v sklopu družbenih dejavnosti 0,00028578 EUR/m2

-       za objekte z dejavnostjo: javna uprava in obramba v sklopu družbenih dejavnosti 0,00057154 EUR/m2

-       za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski pozidavi- na 1. in 2. območju 0,00010483 EUR/m2

-       za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo stanovanjski površin na 3.,4. in 5. območju 0,00008145 EUR/m2

-       za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo poslovnih površin- na 1. in 2. območju  v lasti pravnih oseb 0,00055672 EUR/m2

-       za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo poslovnih površin- na 1. in 2. območju v lasti fizičnih oseb 0,00044537 EUR/m2

-       za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo poslovnih površin na 3., 4. in 5. območju 0,00043253 EUR/m2

 

2. člen

 

V I. točki določena vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča velja na dan 31. 12. 2017 in se uporablja za odmero nadomestila pravnim in fizičnim osebam za leto 2018 in se med letom ne spreminja.

 

3. člen

 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu in se uporablja od 1.1.2018 dalje. Pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do sprejetja nove vrednosti točke se vrednost točke določi tako, da se vrednost iz preteklega leta revalorizira z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

 

4. člen

 

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015, št. 426-2/2014 (Uradni list RS, št. 95/14).

 

                                                                                                                                                      

Številka: 007-19/2017

Datum: 28.9.2017   

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r

nazaj