Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

datum: 29. 11. 2017

Dolenjski uradni list 26 - 2017

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB2,  76/08, 79/09), 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl.US), Sodbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-313/13-86 z dne 21.3.2014 (Uradni list RS, št. 22/14) in smiselne uporabe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05 in 102/05) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 24. seji, dne 28.9.2017 sprejel naslednji 

 

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 

1. člen

 

Sklep o vrednosti točke se objavi v Dolenjskem uradnem listu po uveljavitvi sprejetih sprememb Statuta MONM.

 

2. člen

 

Pri odmeri NUSZ se uporablja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05 in 102/05), brez Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 93/14).

 

3. člen

 

Za zasedene prostore za vse dejavnosti se zavezancem na območju mestnega jedra v letih 2018 in 2019 priznajo naslednje olajšave:

 

na Glavnem trgu, Rozmanovi ulici od št. 1 do št. 8 in št. 10 ter Pugljevi ulici se zavezancem za leto 2018 odmeri 50% nižje NUSZ v primerjavi z letom 2017 in za leto 2019 25% nižje NUSZ v primerjavi z letom 2017,

na naslednjih ulicah: Florjanov trg, Prešernov trg, Sokolska ulica, Čitalniška ulica, Hladnikova ulica, Strma pot, Vrhovčeva ulica, Dilančeva ulica, Germova ulica, Šolska ulica, K sodišču, Streliška ulica, Cvelbarjeva ulica, Detelova ulica, Jenkova ulica, Kapiteljska ulica, Mej vrti, Kosova ulica, Breg, Muzejska ulica, Kastelčeva ulica, Strojarska pot in Frančiškanski trg pa se zavezancem za leti 2018 in 2019 odmeri 25% nižje NUSZ v primerjavi z letom 2017.

 

 

Številka: 9001-7/2017

Datum: 28.9.2017

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

nazaj