Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 29. 11. 2017

Dolenjski uradni list 26 - 2017

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 23.11.2017 sprejel

 

 

 

O D L O K
o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

Spremeni se drugi odstavek 34. člena Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto, tako da se glasi:

»(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo ločene frakcije izključno v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.«

 

2. člen

Spremeni se 55. člen Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto, tako da se glasi:

»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo, pristojno na območju Mestne občine Novo mesto.«

 

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Št.: 007-19/2013

Novo mesto, dne 23.11.2017

 

 

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni,  l.r.

                                                                                                                      župan

                                                                                                                          

 

nazaj