Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017

datum: 24. 11. 2017

Dolenjski uradni list 25 - 2017

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (Dolenjski uradni list, št. 15/15, 47/16, 12/17 in 16/17)  je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na  26. redni seji dne 23. 11. 2017 sprejel

 

O D L O K

 

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU  

 

MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2017

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (DUL, št. 15/15, 47/16, 12/17 in 16/17) se 2. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

 

2. člen

 

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (DUL, št. 15/15, 47/16, 12/2017 in 16/2017) se 13. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

»V letu 2017 se občina lahko zadolži do višine 4.304.378 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.

 

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena se zadolžitev občine v proračunu države do višine 304.378 EUR, ki je všteta v skupni znesek zadolžitve, na osnovi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), ne šteje v obseg zadolževanja.

 

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

 

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.

 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2017 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o., ki se lahko dolgoročno zadolži do zneska 900.000,00 EUR za nakup poslovne stavbe na naslovu Podbreznik 15, Novo mesto.«

 

3. člen

                                                   

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.

 

 

Številka: 4120-7/2015

Novo mesto, dne 23. 11. 2017

 

 

 

                                                                                                            

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

nazaj