Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas – sever

datum: 26. 10. 2017

Dolenjski uradni list 24 - 2017

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/16) je župan Mestne občine Novo mesto dne 27. 10. 2017 sprejel

 

 

SKLEP

 o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta

Birčna vas – sever

 

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 

(1) Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv.razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh.popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14 teh.popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17-obvz.razl.; v nadaljevanju OPN) je za območje enote urejanja prostora BIV/1‑OPPN-b »OPPN Birčna vas – sever« (v nadaljevanju OPPN) predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Območje načrtovanega OPPN se nahaja v Birčni vasi, in obsega pretežno nepozidani trikotnik med železniško progo Ljubljana - Novo mesto - Črnomelj in regionalno cesto 2501: Gaber - Uršna Sela - Novo mesto. Teren pada proti jugu in je delno že uravnan. Obstoječa pozidava, ki sestoji iz nekaj stanovanjskih hiš in zidanic, je umeščena večinoma vzdolž regionalne ceste na vzhodu obravnavanega predela. Preostalo zemljišče obsegajo travniki, vrtovi, sadovnjaki in nekaj sonaravne zarasti ob železniški progi.

(2) Območje je namenjeno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, in sicer za pozidavo s prostostoječimi stanovanjskimi objekti oziroma kmetijami. Ohranja se nepozidan pas ob železniški progi. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja.

(3) Cilj priprave OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za pozidavo površin podeželskega naselja z eno ali dvostanovanjskimi prostostoječimi stavbami (dvojček), parcelacijo, zunanjo ureditev in komunalno opremo območja, s poudarkom na izvedbi varnejšega cestnega priključka na regionalno cesto.

(4) Pobudo za pripravo OPPN so podali: Anton Golob, Tatjana Golob, Rozalija Erman, Marija Hribar, Jožef Bele, Marjanca Štern, Mihael Kocjančič in Zdenko Ban (v nadaljevanju pobudniki).

(5) V OPPN se lahko vključi tudi druge pobude, potrebne zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov prostorske in gradbene zakonodaje ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge pobude, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

 

 

2. člen

(območje urejanja)

 

(1) Območje urejanja obsega enoto urejanja prostora »BIV/1‑OPPN-b« ter zajema naslednje zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. št.: 1282/1, 1282/2, 1283/3, 1283/1, 1283/2, 1284/3, 1284/2, 1284/1, 1286/35, 1286/33, 1286/21, 1286/15, 1286/29, 1286/14, 1286/30, 1286/34, 1286/27, 1286/32, 1286/13, 1286/25, 1286/28, 1286/24, 1286/7, 1286/31, 1287/8, 1287/9 in 1287/7, vse k.o. Stranska vas. Površina območja urejanja meri okoli 2,2 ha.

(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje urejanja lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.

 

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka priprave OPN in tudi druge strokovne podlage, ki so izdelane za obravnavo sosednjih območij. Že izdelane strokovne podlage in študije se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.

(2) Izdelajo se širše strokovne podlage, ki morajo podati celovite urbanistične in arhitekturne rešitve ter rešitve v zvezi z infrastrukturnimi ureditvami ter ostalimi potrebnimi ureditvami za območje, ki je prostorsko širše od samega območja urejanja z OPPN. Podrobnejše strokovne podlage se lahko izdela v variantnih rešitvah. Če se v postopku priprave OPPN ugotovi izrazito nasprotujoče interese predlaganih prostorskih rešitev, se pripravi predlog variantnih rešitev. Kot posebne strokovne podlage se izdelajo idejne zasnove za posamezne vrste infrastrukture znotraj območja z navezavo na infrastrukturno območje zunaj območja urejanja. Poleg ostale infrastrukture (komunalna, energetska infrastruktura, TK omrežje) se posebej izdela idejna zasnova prometne ureditve znotraj prostorske ureditve z navezavo na regionalno cesto R3-664/2501 Gaber – Uršna sela – Novo mesto.

 

 

4. člen

(faze postopka priprave OPPN)

 

(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:

1. Faza: izdelava strokovnih podlag – 1,5 meseca po podpisu pogodbe oziroma predaji drugih že izdelanih strokovnih podlagah izdelovalcu s strani naročnika oziroma pripravljavca (v rok ni všteta izdelava prometne študije oziroma usklajevanje rešitev z Direkcijo RS za ceste).

2. Faza: izdelava osnutka OPPN – 30 dni po potrditvi strokovnih podlag:

– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag;

– pridobitev smernic NUP – 30 dni;

– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 3 tedni po pridobitvi smernic:

– pregled in analiza smernic (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek);

– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;

– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;

4. Faza: sodelovanje javnosti:

– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN – v roku 20 delovnih dni po potrditvi ustreznosti gradiva izvede začetek javne razgrnitve in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;

– javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni;

– prva obravnava na odborih občinskega sveta in na seji Občinskega sveta MONM;

– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov – 3 tedni po dostavi pripomb in predlogov izdelovalcu s strani pripravljavca;

– sprejem stališč do pripomb – 20 dni.

5. Faza: izdelava predloga OPPN:

– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 3 tedni po zavzetju stališč do pripomb oziroma obvestilu o zavzetju stališč do pripomb s strani pripravljavca;

– pridobitev mnenj NUP – 30 dni;

– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN – 2 tedna po pridobitvi in predaji mnenj NUP izdelovalcu s strani pripravljavca;

– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v drugi obravnavi;

– objava v Dolenjskem uradnem listu – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;

– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 15 dni po objavi v uradnem glasilu.

(2) V primeru poteka postopka celovite presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

 

 

5. člen

(nosilci urejanja prostora)

 (1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
 2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
 3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
 4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, p.p. 551, 2102 Maribor;
 5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana;
 6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest - območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost);
 7. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 8. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 9. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
 10. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 11. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;
 12. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 13. T2 d.o.o., Poslovalnica Novo mesto, Novi trg 10, 8000 Novo mesto;
 14. Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

 

 

6. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo »OPPN Birčna vas – sever« financirajo pobudniki priprave.

 

 

7. člen

(objava in začetek veljavnosti)

 

Sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 350-1/2017

Novo mesto, dne 27. 10. 2017

 

 

 

Župan
Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l. r.

 

nazaj