Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenove ob Ljubljanski cesti 27

datum: 16. 10. 2017

Dolenjski uradni list 22 - 2017

Ob smiselni uporabi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/16) je župan Mestne občine Novo mesto, dne 10. 10. 2017 sprejel

 

S K L E P

o preklicu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

  Prenove ob Ljubljanski cesti 27

 

 

1. člen

 

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenove ob Ljubljanski cesti 27, objavljen 23.3.2009 v Uradnem listu RS, št. 22/2009, se prekliče.

 

 

2. člen

(začetek veljavnosti)

 

Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave OPPN se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 

Št. 350-16/2008 (617)

Novo mesto, dne 10. 10. 2017

 

 

                                                                                                     Župan

                                                                                                     Mestne občine Novo mesto

                                                                                                      mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj