Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici

datum: 27. 01. 2017

Dolenjski uradni list 3 - 2017

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je župan Mestne občine Novo mesto dne 17. 1. 2017 sprejel

 

 

SKLEP

 o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)

 

(1) V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: OPN) je na območju enote urejanja prostora z oznako NM/7-OPPN-b veljaven Občinski podrobni prostorski načrt Gospodarska cona Na Brezovici (Uradni list RS, št. 86/11; v nadaljevanju: OPPN). Območje je namenjeno ureditvi gospodarske cone z objekti in površinami za dejavnosti prometa, transporta, logistike, parkiranja tovornih in priklopnih vozil, prodaje gospodarskih vozil in servisov ter za dejavnosti zaščite in reševanja.

(2) Na delu območja urejanja velja Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje-Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03, 22/05, 33/07-ZPNačrt in 102/12), zato se pri pripravi SD OPPN v delu njegove veljavnosti upoštevajo določila 2. odstavka 133. člena odloka o OPN (posebni PIP za EUP na območju avtoceste).

(3) Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici (v nadaljevanju: SD OPPN) so prejete pobude podjetnikov na območju gospodarske cone in potrebe Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na:

 • zmanjšanje obsega javnih parkirnih površin, ukinitev oziroma vzpostavitev nekaterih notranjih javnih cest v smislu preoblikovanja gradbenih parcel, javnih površin in prometnih ureditev;
 • znotraj ureditvene enote 1 določiti prostorske pogoje, ki bodo omogočili izgradnjo poslovnih stavb  s spremljajočimi prostori ter parkirnih površin;
 • sprememba tras navezave vodovoda in kanalizacije na obstoječe omrežje; 
 • druge spremembe glede urejanja gradbenih parcel, platojev, pešpoti, avtobusnega postajališča, odvajanja meteornih voda, etapnosti gradnje, dopustnih dejavnosti, načinov priključevanja na regionalno cesto.

(4) Predmet priprave SD OPPN je tudi sprememba prostorskih izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju PIP OPN) na območju EUP NM/7-OPPN-b, za kar je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 19. seji dne 22. 12. 2016 sprejel ugotovitveni sklep št. 350-27/2016, da so izpolnjeni pogoji iz 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe PIP OPN s SD OPPN brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto.

(5) V SD OPPN se lahko vključi tudi druge potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe materialnih predpisov v času od uveljavitve OPPN ter zahteve nosilcev urejanja prostora kot tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

 

2. člen

 (območje urejanja)

 

(1) Območje urejanja SD OPPN je enako, kot je bilo določeno z OPPN.

(2) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SD OPPN tudi spremeni oz. razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja.

 

 

 

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

SD OPPN se bodo izdelale na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPPN ter naslednjih strokovnih podlag:

 • Prometna študija za potrebe dimenzioniranja tehničnih elementov na regionalni cesti (v izdelavi)
 • Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1. faza (rekonstrukcija regionalne ceste R2-448/0222 od km 0+750 do km 2+100; v izdelavi)
 • Urbanistične strokovne podlage (predvidene za izdelavo).

 

4. člen

(roki za pripravo SD OPPN in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava SD OPPN bo potekala v naslednjih rokih in fazah:

 • izdelava urbanističnih strokovnih podlag: 25 delovnih dni po podpisu pogodbe med pripravljavcem in izdelovalcem;
 • izdelava osnutka SD OPPN: 15 delovnih dni; pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in odločbe o morebitni potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO): pridobi pripravljavec, 30 dni rok za NUP;
 • izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN: 10 delovnih dni po pridobitvi vseh smernic;
 • v primeru potrebne izvedbe CPVO izdelava okoljskega poročila (naroči pripravljavec), ki se skupaj z dopolnjenim osnutkom SD OPPN posreduje na ministrstvo, pristojno za okolje, da preveri njegovo ustreznost;
 • izvedba javne razgrnitve z objavami v uradnih in lokalnih glasilih, javno obravnavo in prvo obravnavo na občinskem svetu: izvede pripravljavec, čas trajanja 30 dni;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu: 10 delovnih dni po prejemu pripomb in predlogov;
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga SD OPPN: 10 delovnih dni po zavzetju stališč;
 • pridobitev mnenj NUP: pridobi pripravljavec, 30 dni rok za NUP;
 • izdelava usklajenega predloga SD OPPN: 10 delovnih dni po pridobitvi mnenj;
 • druga obravnava usklajenega predloga SD OPPN na občinskem svetu in sprejem;
 • objava odloka v uradnem glasilu;
 • izdelava sprejetega prostorskega akta: 10 delovnih dni po sprejemu na občinskem svetu;                            
 • arhiviranje sprejetega prostorskega akta.

(2) Pripravljavec vsako gradivo posamezne faze pregleda v 10 delovnih dneh od prejema. V primeru, da ob pregledu gradiva posamezne faze ugotovi pomanjkljivosti, o tem obvesti izdelovalca, ki gradivo dopolni in ga pripravljavcu ponovno dostavi v pregled in potrditev.

(3) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OPPN.

 

5. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
 4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
 5. DARS, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje
 6. ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
 7. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto
 8. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
 9. Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
 10. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto
 11. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
 12. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
 13. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj
 14. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
 15. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto
 16. Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
 17. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost).

(2) Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v roku 15 dni od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SD OPPN.

 

6. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN)

 

Izdelavo SD OPPN financira Mestna občina Novo mesto.

 

7. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 


Številka: 350-27/2016                                                           

Novo mesto, dne 17. 1. 2017                                                                                                                                                                                            

                                                                                                         Po pooblastilu župana

                                                                                                  št. 032-14/2014 z dne 26. 6. 2015

                                                                                                           Boštjan Grobler, l.r.

                                                                                                                     podžupan

                                                                                                

nazaj