vodilna slika

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto

datum: 23. 02. 2017

Dolenjski uradni list 4 - 2017

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št.109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 20. seji dne 16. 2. 2017 sprejel

O D L O K

o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(Namen odloka)

Ta odlok določa:

– občinske ceste na območju Mestne občine Novo mesto,

– upravljanje, načrtovanje in razvoj občinskih cest,

– varstvo občinskih cest in prometa na njih ter

– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.

2. člen

(Pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.

II. OBČINSKE CESTE

3. člen

(Občinske ceste)

(1) Občinske ceste na območju Mestne občine Novo mesto so vse kategorizirane javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste, in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet in so vpisane v zemljiško knjigo kot javno dobro ali kot v lasti Mestne občine Novo mesto ter imajo status ceste ali poti.

(2) V primeru dvoma, ali je določena cesta v lasti Mestne občine Novo mesto, odloči z upravnim aktom organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za premoženjske zadeve.

4. člen

(Opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti tudi v primeru, ko se po njej ne odvija več promet in ne služi svojemu namenu.

(2) O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter o bodočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več namenjena prometu, odloči občinski svet

5. člen

(Prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) V primeru, ko je nekategorizirana cesta še v zasebni lasti in se uporablja za javni cestni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga njen prenos med občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če se njen prenos opravi brezplačno in se jo vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro ali kot v lasti Mestne občine Novo mesto.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

III. UPRAVLJANJE, NAČRTOVANJE IN RAZVOJ OBČINSKIH CEST

6. člen

(Upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami upravlja organ Občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).

 

7. člen

(Opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge v zvezi z vzdrževanjem, varstvom in upravljanjem občinskih cest opravlja pristojni organ, če za posamezne naloge drug predpis ne določa drugače.

8. člen

(Projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinskih cest se določijo v skladu s prostorskim aktom in predpisi o projektiranju cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti, ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja ter potrebno zmogljivost za vse vrste prometa.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj cestišča ceste za druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

9. člen

(Obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pristojnega organa, za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

10. člen

(Obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi občinski cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija obsegati tudi rešitve druge gospodarske javne infrastrukture.

(2) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture krije investitor oziroma upravljavec posamezne gospodarske javne infrastrukture.

11. člen

(Obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Investitor občinske ceste obvesti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem o nameravanem pričetku gradnje ali rekonstrukcije najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojni organ da investitorju oziroma upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.

IV. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

12. člen

(Vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora pristojni organ predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

(4) Zaradi zapore državne ceste se lahko promet začasno preusmeri na občinske ceste, a le s soglasjem pristojnega organa. Če je med preusmeritvijo prometa z državne ceste na občinsko cesto treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, ima občina pravico do povrnitve teh stroškov.

13. člen

(Omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v stanju:

1. da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,

2. da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste,

3. da to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi zimskih razmer, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti, šolske poti in podobno), lahko pristojni organ začasno prepove ali omeji promet na tej cesti ali njenem delu z ukrepi, kot so omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje dovoljene hitrosti vozil in drugimi ukrepi, dokler obstajajo razlogi za takšen ukrep.

(2) O prepovedi uporabe občinske ceste mora pristojni organ v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko postajo, inšpektorat, pristojen za območje Mestne občine Novo mesto, ter javnost na krajevno običajen način.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje točke prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O ukrepu morata v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojni organ, pristojno policijsko postajo, inšpektorat, pristojen za območje Mestne občine Novo mesto ter javnost na krajevno običajen način.

(4) Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste je dolžan izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te gospodarske javne službe.

14. člen

(Varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in prometa na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena, če ni s prostorskim aktom drugače določeno.

(2) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:

– pri lokalni cesti 10 m,

– pri javni poti 5 m,

– pri nekategoriziranih cestah 3 m,

– pri občinskih kolesarskih poteh 2 m.

15. člen

(Gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)

(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju občinske ceste graditi, napeljevati, polagati oziroma postavljati le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem pristojnega organa.

(2) Pristojni organ lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, če je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo gradnjo, napeljavo, polaganje oziroma prestavitev.

(3) Pristojni organ lahko zavrne izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

16. člen

(Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od občinske ceste)

(1) Pri načrtovanju minimalnih odmikov enostavnih in nezahtevnih objektov od meje občinske ceste je potrebno upoštevati, da v prosti profil ceste ne smejo posegati stalne fizične ovire.

(2) Odmiki se določijo s soglasjem pristojnega organa v skladu s cestnoprometnimi predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste in glede na določila prostorskega akta občine.

17. člen

(Dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko izvajajo le s soglasjem pristojnega organa. V soglasju se določi način in pogoji za izvajanje teh del, nadzor nad njihovim izvajanjem ter obseg, pogoji, vrsta in način sanacije poškodb po izvedbi teh del. Kolikor je možno, se je treba izogniti načinu izvajanja del, pri katerem bi bilo potrebno občinsko cesto popolnoma zapreti za promet. Sanacije poškodb pri izvedbi del na občinskih cestah sme izvesti zgolj izvajalec rednega vzdrževanja cest.

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena ni potrebno, če so zaradi poškodb objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi ali če bi nastala večja gospodarska oziroma premoženjska škoda. V takih primerih mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti pristojni organ, policijo, inšpektorat, pristojen za območje Mestne občine Novo mesto, in izvajalca rednega vzdrževanja cest.

(3) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture o začetku omejitve prometa in njenem prenehanju v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojni organ, policijo, inšpektorat, pristojen za območje Mestne občine Novo mesto, in izvajalca rednega vzdrževanja cest. Po odvrnitvi neposredne nevarnosti mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture nemudoma poskrbeti za sanacijo poškodovanega cestišča preko izvajalca rednega vzdrževanja cest.

(4) Če poškodbe objekta in naprav gospodarske javne infrastrukture, ki neposredno ogrožajo varnost udeležencev v prometu oziroma življenje in zdravje ljudi ali če bi nastala večja gospodarska oziroma premoženjska škoda, ni mogoče odpraviti najkasneje v 48 urah od začetka izvajanja del in s tem povezane delne ali popolne zapore občinske ceste, si mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture ali po pooblastilu izvajalec del pridobiti dovoljenje za zaporo ceste pri pristojnem organu.

(5) O končanju sanacije mora investitor še isti dan po elektronski poti obvesti pristojni organ, policijo in inšpektorat, pristojen za območje Mestne občine Novo mesto.

(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

(9) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne obvesti pristojnega organa, policije, inšpektorata, pristojnega za območje Mestne občine Novo mesto, ali izvajalca rednega vzdrževanja cest skladno z drugim, tretjim ali petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 50 eurov.

18. člen

(Obveznosti lastnikov sosednjih nepremičnin ob občinski cesti)

(1) Na občinsko cesto je prepovedano metati sneg in druge materiale.

(2) Lastniki sosednjih nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Lastniki sosednjih nepremičnin  morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

19. člen

(Spremljajoče dejavnosti ob občinskih cestah)

(1) Namenske površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinskih cestah odda z javnim razpisom najugodnejšemu ponudniku organ Mestne občine Novo meto, pristojen za premoženjske zadeve.

(2) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem spremljajočih dejavnosti se uredijo s pogodbo med Mestno občino Novo mesto in ponudnikom.

(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za postavitev objektov in naprav določi pristojni organ s soglasjem.

20. člen

(Zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 21. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest in za dela iz tretjega odstavka 17. člena tega odloka.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore občinske ceste ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi popolne zapore ne ustavi za več kot 30 minut na lokalni cesti ali 60 minut na javni poti.

21. člen

(Izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojni organ na podlagi vloge investitorja oziroma organizatorja prireditve (v nadaljevanju: predlagatelja). O izdaji dovoljenja pristojni organ obvesti policijo, inšpektorat, pristojen za območje Mestne občine Novo mesto, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ter Gasilsko reševalni center Novo mesto.

(2) Vloga mora vsebovati podatke, skladno z zakonom, ki ureja ceste, ter s predpisi, ki urejajo zapore na cestah.

(3) Predlagatelj mora vlogo za zaporo občinske ceste vložiti najmanj 15 dni pred predlaganim datumom zapore za delno zaporo ceste oziroma 30 dni pred predlaganim datumom zapore v primeru popolne zapore ceste. Pristojni organ lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

22. člen

(Prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah)

(1) Prometna signalizacija in prometna oprema se na občinskih cestah postavlja, zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje na podlagi odločbe pristojnega organa.

(2) K vlogi za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije je potrebno priložiti elaborat, v katerem se določijo velikost, vrsta, tip in oblika signalizacije, lokacija postavitve signalizacije in prikaz vodenja prometa do cilja.

 

 

23. člen

(Obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinskih cest zunaj naselja prepovedano.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni organ izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti, če:

  • so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti ali
  • če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste.

(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.

(4) Soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda pristojni organ na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, v katerem se določi velikost, tip in oblika objekta za obveščanje in oglaševanje, lokacija postavitve in odmik od vozišča ceste.

(5) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste se lahko izda le za obdobje 14 dni pred začetkom trajanja prireditve, razstave, sejma ipd. ter lahko traja največ do njenega zaključka. Višina spodnjega roba transparenta mora biti ob postavitvi najmanj 4,5 metra nad najvišjo točko prečnega profila vozišča, nad katerim je transparent postavljen.

(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, četrtim ali petim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, četrtim ali petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

24. člen

(Opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za območje Mestne občine Novo mesto.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

(Prilagoditev prometne signalizacije in prometne opreme)

Prometno signalizacijo in prometno opremo, ki je ob občinskih cestah postavljena v nasprotju z zakoni in predpisi, ki določajo prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah, morajo lastniki uskladiti v roku, ki je določen z navedenimi predpisi. V kolikor lastniki prometne signalizacije ne uskladijo v navedenem roku, jo uskladi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest na podlagi odločbe inšpektorata, pristojnega za območje Mestne občine Novo mesto.

 

26. člen

(Razveljavitev veljavnih predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 63/08).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nekategoriziranih cestah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 95/07).

27. člen

(Začetek veljavnosti tega odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-27/2016                                                               

Novo mesto, dne 16. februarja 2017

                                                                                                     Župan

                                                                 Mestne občine Novo mesto

                                                                                      mag. Gregor Macedoni, l. r

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

nazaj