Vabilo Mestne občine Novo mesto k vpisu predšolskih otrok v vrtce, za šolsko leto 2017/2018 Vpisi bodo potekali od 8. 3. 2017 do 17. 3. 2017.

datum: 07. 03. 2017

Dolenjski uradni list 5 - 2017

 

 

 

VABILO

Mestne občine Novo mesto k vpisu

 predšolskih otrok v vrtce, za šolsko leto

2017/2018  

 Vpisi bodo potekali od 8. 3. 2017 do 17. 3. 2017.

 

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2017/2018 (1. 9. 2017 – 31. 8. 2018). V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane kot vloge prejete po rednem roku.  Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju. Za otroke, ki v šolskem letu 2017/2018 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2018/2019 vlogo ponovno oddati.

 

Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis in premestitev otroka v vrtec so: EMŠO otroka in obeh staršev in osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

 

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

 

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 ZUJF in 14/15-ZUUJFO).

 

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve:

  • vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2017/2018 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
  • vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto  znotraj enega javnega  vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi spodaj navedenimi vrtci.

 

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 17. 3. 2017  ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni v mesecu aprilu 2017. V primeru, da ne bo zadostnega povpraševanja po določeni razpisani enoti, vam bomo ponudili možnost izbire druge enote.

 

 

 

 

 

 

 

 

**Vloge za vpis in vloge za premestitev za šolsko leto 2017/18 bodo na voljo od 7. 3. 2017 dalje.

 

 

RAZPORED VPISOV

 

 

  1. Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto,

od  8. 3.  do 17. 3. 2017,  med 8.30 in 15.30, ob torkih pa do 16.00 ure.

Otroka lahko vpišete v naslednje organizacijske enote: CEPETAVČEK, METKA, OSTRŽEK, PEDENJPED, RDEČA KAPICA, SAPRAMIŠKA, VIDEK  in PIKAPOLONICA.

Poslovalni čas enot se prilagaja potrebam staršev: enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00 ure, Metka in Pedenjped pa do 17.00 ure. V vse enote so vključeni otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo, v enoti Cepetavček pa le otroci prvega starostnega obdobja. Obrazce za vpis  dobite  na spletni strani vrtca www.pedenjpednm.si,  na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto ali v vrtcu. Oddate jih na upravi vrtca pri svetovalni delavki Kristini Žmavčič, posredujete skenirane na e-naslov: kristina.zmavcic@pedenjpednm.si ali pošljete po pošti na naslov vrtca.

 

V sredo, 8. 3. 2017, bo Info-Pedenjpedov dan, na katerem bodo predstavljeni sodobni pristopi pri delu s predšolskimi otroki. Ob 9.00 uri bo v enotah možen ogled dejavnosti z otroki. Posebnost bo tudi predstavitev inovacijskega projekta s področja uvajanja otrok v vrtec, ki bo ob 16.00 uri v mali dvorani Glasbene šole Marjana Kozine. Dr. Albinca Pesek in skladatelj Marjan Šijanec bosta predstavila Sproščanje, pomirjanje in energiziranje otrok z glasbo.

 

Za ogled  vseh enot bodo v vrtcu na voljo v času vpisa ob 9.00 uri.

 

 

    Vrtec CICIBAN Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto,

od  8. 3.  do 17. 3. 2017,  med 8.30 in 15.30, ob torkih pa do 16.00.

Otroka lahko vpišete v naslednje enote: KEKEC, CICIBAN, NAJDIHOJCA, LABOD, BIBE, MARJETICA, ŽABICE in MEHURČKI.

Izbirate lahko med naslednjimi programi:

 

1. dnevni program: dnevno največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu znotraj poslovalnega  časa posamezne enote (praviloma od 5.30 do 16.00), vrtec Labod in Bibe do 16.30,

2. tedensko izmenski program v VVE Labod: največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu izmenično v dopoldanskem in popoldanskem času (praviloma od 5.30 do 16.30 in od 11.30 do 20.30),

3. popoldanski program  v VVE Labod: največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu znotraj poslovalnega časa vrtca Labod  (praviloma od 11.30  do 20.30).

 

Obrazce za vpis dobite ob vpisu na upravi vrtca pri svetovalni delavki, na spletni strani vrtca www.ciciban-nm.si in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

V  času vpisa  bodo v vseh enotah Vrtca Ciciban Novo mesto »dnevi odprtih vrat«.

 

3.    OŠ BRUSNICE – Vrtec BRUSNICE,

od 13. 3. do 17. 3. 2017: v ponedeljek, 13. 3. 2017, sredo, 15. 3. 2017 in petek, 17. 3. 2017 med 8.00 in 12.00, v torek, 14. 3. 2017 in v četrtek, 16. 3. 2017, med 12.00 in 16.30.

 

Vpis bo potekal v OŠ BRUSNICE, v pisarni svetovalne delavke.

 

Obrazce za vpis dobite ob vpisu, na spletni strani vrtca www.os-brusnice.si in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

V času vpisa lahko vrtec skupaj z otrokom tudi obiščete.

 

 

    OŠ STOPIČE – Vrtec STOPIČE,

Vpis  v oddelke OŠ Stopiče -Vrtec Stopiče na lokacijah Stopiče, Dolž in Podgrad bo potekal od 13. 3. 2017 do 17. 3.  2017, vsak dan od 8.00 do 15.00, razen v sredo, 15. 3. 2017, od 8.00 do 17.00.

 

Vpis za vse tri lokacije vrtca bo potekal v OŠ Stopiče, v pisarni svetovalne delavke.

 

V skupine v STOPIČAH in na DOLŽU bomo vpisovali otroke od enega leta starosti dalje, v skupino PODGRAD pa otroke od drugega leta starosti dalje.

 

Obrazce za vpis dobite ob vpisu, na spletni strani vrtca www.osstopice.si in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

V času vpisa lahko skupaj z otrokom obiščete vse oddelke vrtca.

 

    Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA, Ragovo 2, 8000 Novo mesto,

od 8. 3.  do 17. 3. 2017, vsak dan od 9.00 do 13.00, razen v sredo, 15. 3. 2017, od 14.00 do 17.00.

 

Vabilo k vpisu velja za vse otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo in bo potekal v pisarni Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja, Ragovo 2.

 

Obrazce za vpis dobite na spletni strani vrtca, v pisarni vrtca in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto. Vse dodatne informacije o vrtcu so vam na voljo na spletnih straneh vrtca www.vrtecringaraja.si.

 

V času vpisa lahko vrtec skupaj z otrokom tudi obiščete.

 

 

 

 

Številka: 602-8/2017

Datum: 7. 3. 2017

 

Mag. Gregor MACEDONI,

ŽUPAN, l. r.

 

nazaj