Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 5

datum: 07. 03. 2017

Dolenjski uradni list 5 - 2017

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/16) je župan Mestne občine Novo mesto dne 21. 2. 2017 sprejel

 

 

SKLEP

 o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta

Mestne občine Novo mesto – SD OPN 5

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 

(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: SD OPN 5), ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15; v nadaljevanju: OPN).

(2) Pobudo za spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju: SD OPN 5) je podala družba PREPIH d.o.o., Gornja Težka Voda 19, 8322 Stopiče, in sicer za območje enote urejanja prostora KOV/8-OPPN, za katero je v skladu z določili veljavnega OPN predvidena priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gostinsko turistični center Prepih« (v nadaljevanju: OPPN) ter manjši del enot urejanja prostora OPR/7 in OPR/11 »Preostali del odprtega prostora«.

(3) Pobuda za začetek priprave SD OPN 5 je utemeljena z razlogi, da na podlagi obstoječih prostorskih in finančno-ekonomskih razmer ter veljavnih določil OPN realizacija pozidave, kot jo je s strokovno rešitvijo predvidel pobudnik ni izvedljiva. Predlog za SD OPN 5 vključuje:

-    spremembo oz. povečanje območja enote urejanja prostora KOV/8-OPPN, za katerega je predvidena izdelava OPPN,

-    spremembo podrobnejše namenske rabe s širitvijo območja stavbnih zemljišč s poudarkom na gostinskih in turističnih dejavnostih, površinah za športne objekte, rekreacijo in prosti čas ter površinah za ureditev parkirišč za tovorni promet kot počivališče, počivališče za avtodome, parkirišča za osebni promet in avtobuse,

-    spremembo veljavnih prostorsko izvedbenih pogojev OPN, ki za enoto urejanja prostora KOV/8-OPPN določajo pripravo OPPN na način, da priprava OPPN ne bo več obvezna in da se namesto tega za predmetno ureditev prostorsko izvedbeni pogoji OPN določijo v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.  

 

 

2. člen

(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)

 

(1) Območje sprememb in dopolnitev obsega naslednje enote urejanja prostora: KOV/8‑OPPN ter manjši del OPR/7 in OPR/11. Površina ureditvenega območja SD OPN 5 meri približno 8,2 ha. Vanj so vključena zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.: 303, 304, 305, 307, 259/9, 259/6, 254, 446, 447, 278/169, 278/161, 278/162, 278/102, 278/113, 278/110, 278/106, 278/152, 1394/6 – regionalna cesta, 278/159, 278/158, 278/103, 278/151, 278/164, 278/163, 278/104, 297, 259/2, 259/11, 259/12, 259/5, 259/2, 259/1, 306, 259/3, 259/14, 1394/3, 278/160, 278/170, 278/105, 278/169, 259/10, 259/4, vse k.o. Težka Voda. Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pobudnika ali pripravljavca SD OPN 5 ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, se območje SD OPN 5 lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili OPN.

(2) Obravnavano območje bo namenjeno nadaljnjemu razvoju gostinskih in turističnih dejavnosti s povečanjem števila sedežev restavracijskega tipa in izgradnjo nočitvenih kapacitet. Za dopolnitev turistične ponudbe se predvidijo športni objekti in otroška igrišča ter na področju infrastrukture ureditev parkirišč za tovorni promet kot počivališče, počivališče za avtodome, parkirišča za osebni promet in avtobuse. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi, javnim površinam pešca in kolesarja ter ostali grajeni javni infrastrukturi v območju.

(3) SD OPN 5 bodo pripravljene v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt. Zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev in natančnosti prikaza postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku, zato bo priprava potekala v skladu z določili ZPNačrt po postopku, kot je predpisan za pripravo OPN.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.

(2) V okviru strokovnih podlag se za obravnavano območje pripravijo vsaj tri urbanistično arhitekturne variantne rešitve, s katerimi se preveri zmogljivost prostora in sprejemljivost rešitev.

 

5. člen

(roki in faze postopka priprave SD OPN 5)

 

(1) Priprava SD OPN 5 bo potekala po naslednjih fazah:

1. Faza: izdelava strokovnih podlag:

–   izdelava širših strokovnih podlag z rešitvami navezav na sosednja območja: 25 delovnih dni po podpisu tripartitne pogodbe med pripravljavcem, naročnikom in izdelovalcem;

  • izdelava drugih strokovnih podlag ter izhodišč za pripravo variantnih urbanističnih arhitekturnih in krajinskih rešitev: 25 delovnih dni od pridobitve geodetskega načrta;

–   izdelava najmanj treh variantnih urbanistično arhitekturnih in krajinskih rešitev: 20 delovnih dni od potrditve strokovnih podlag s strani pripravljavca;

  • pridobitev posebnih smernic NUP, če se to izkaže za potrebno in uskladitev rešitev z NUP: 10 delovnih dni po potrditvi ustreznosti prejetega gradiva – pripravljavec (NUP v predpisanem roku 30 dni podajo mnenja);
  • na podlagi smernic NUP ter  uskladitev rešitev izbor najprimernejše variantne rešitve: 15 delovnih dni - pripravljavec;

2. Faza: izdelava osnutka SP OPN 5:

–   izdelava osnutka SD OPN 5 na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve: 15 delovnih dni;

–   pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje: 10 delovnih dni po potrditvi ustreznosti prejetega gradiva - pripravljavec (predpisan 21 dnevni rok za izdajo odločbe).

3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 5:

–   pregled in analiza mnenj: 15 delovnih dni (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek);

  • izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 5: 25 delovnih dni;
  • priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in Občinskem svetu MONM: 10 delovnih dni;
  • javna razgrnitev in javne obravnave: začetek javne razgrnitve 25 delovnih dni po potrditvi ustreznosti prejetega gradiva – pripravljavec (predpisan najmanj 30 dnevni rok trajanja javne razgrnitve);
  • prva obravnava na odborih občinskega sveta in na seji Občinskega sveta MONM: v sklopu javne razgrnitve - pripravljavec;
  • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov: 20 delovnih dni od prejetja pripomb;

–   sprejem stališč do pripomb: 20 delovnih dni po potrditvi ustreznosti prejetega gradiva - pripravljavec.

4. Faza: izdelava predloga SD OPN 5:

–   izdelava predloga SD OPN 5 v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov in obrazložitvijo, kako so bila pri njegovi pripravi upoštevana prva mnenja NUP: 20 delovnih dni;

–   pridobitev drugega mnenja NUP: 10 delovnih dni po potrditvi ustreznosti prejetega gradiva - pripravljavec (NUP v predpisanem roku 30 dni podajo mnenja).

5. Faza: izdelava usklajenega predloga SD OPN 5 in sprejem:

–   dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SD OPN 5: 20 delovnih dni;

  • predstavitev in obravnava usklajenega predloga SD OPN 5 na Občinskem svetu MONM in njegovih odborih v drugi obravnavi ter sprejem usklajenega predloga SD OPN 5: 20 delovnih dni po potrditvi ustreznosti prejetega gradiva - pripravljavec;
  • objava v Dolenjskem uradnem listu in spletnih straneh MONM: 10 delovnih dni po sprejetju odloka - pripravljavec;

–   priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta: 10 delovnih dni po objavi odloka v Dolenjskem uradnem listu.

(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPN 5 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/2012 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/2013) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejem SD OPN 5.

 

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

a) Za področje razvoja poselitve:

1.  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

b) Za področje kmetijstva:

2.  Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

c) Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:

3. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

4.  Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto

d) Za področje rabe in upravljanja z vodami:

5.  Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

6.  Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto 

e) Za področje ohranjanja narave:

7.  Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto

f) Za področje varstva kulturne dediščine:

9.  Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

g) Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:

10.  Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

h) Za področje trajnostne mobilnosti:

11.  Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

i) Za področje pomorskega in zračnega prometa:

12.  Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

j) Za področje energetike:

13.  Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

k) Za področje zaščite in reševanja:

14.  Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

l) Za področje obrambe:

15.  Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta, 61, 1000 Ljubljana

(2) Lokalni nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja oziroma nosilci urejanja prostora, ki so vključeni zaradi priprave prostorskega akta v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt, so:

16.  Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

17.  Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

18.  Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto

20.  Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto

21.  Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana

22.  Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj

23.  Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto

24.  Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana

24.  Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto

25.  Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

(4) V postopku priprave SD OPN 5 sodeluje tudi Ministrstvo za in okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči ali je za SD OPN 5 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

 

 

 

7. člen

(objava in začetek veljavnosti)

 

Sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto ter pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.

 


Številka: 350-15/2016

Novo mesto, dne 21. 2. 2017

 

 

 

Župan
Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

nazaj