Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (SD OPPN NGC-2)

datum: 04. 04. 2017

Dolenjski uradni list 6 - 2017

Na podlagi 61. in 61.a člena v povezavi s 7. odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr., 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US in 14/15-ZUUJFO) in na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 30. 3. 2017 sprejel

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (SD OPPN NGC-2)

 

 

  člen

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 117/08 in 70/14), ki jih je izdelalo podjetje Fin Ars, d.o.o., pod številko 17/2016. Sestavlja jih tekstualni del in grafične priloge.

 

  člen

 

V 2. členu se v točki »B) Grafični del« v grafiki vsebinsko spremenijo naslednji listi:

5. Zazidalna situacija, M 1:1500

6. Zazidalna situacija s prikazom poteka prerezov, M 1:1500

7. Terenski prerezi in prikaz objektov oz. ureditev, M 1:1000

8. Situacija prometne ureditve, M 1:1000

12. Situacija ureditve elektro in komunikacijskega omrežja, M 1:1000

13. Situacija komunalne ureditve, M 1:1000

14. Zbirna situacija infrastrukture, M 1:1000

15. Načrt gradbenih parcel, M 1:2000

15.a Etapnost izvajanja prostorskih ureditev, M 1:1500.

 

  člen

 

(1) V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Na jugozahodnem delu območja urejanja ob dostopni cesti se ukine območje 8 - območje razstavnega prostora in območje parkirišč vzhodno od njega, na to območje pa se razširi območje 7 proti jugu.« Ostali odstavki se smiselno preštevilčijo.

(2) V novem četrtem odstavku 5. člena se besedilo drugega, tretjega in četrtega stavka spremeni tako, da se glasi: »(4) Vhod v NGC na območju rondoja oblikujeta vogala objektov 1 in 2. Za objekt 1 je dopustna namembnost za bencinski servis, trgovino, gostinsko-poslovni objekt, proizvodni ali skladiščni objekt. Objekt 1 se zasnuje kot specifično oblikovana geometrija, ki nakazuje spremembo smeri na območju vhoda s Straške ceste. Vzdolž Straške ceste se zasnuje niz kakovostno oblikovanih objektov, postavljenih na gradbeno linijo ob cesti in medsebojno poenotenih po oblikovanju in gabaritih ter uporabi materialov.«

 

  člen

 

V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: (3) Območje NGC se nahaja v vplivnem območju letališča Novo mesto iz zasnove omrežja letališč v Republiki Sloveniji. Območje leži pod vodoravno in vzletno ravnino letališča, ki se nad predmetnim območjem nahaja na 213 nm.v.«

 

  člen

 

(1) V prvem odstavku 9. člena se v prvi alineji spremeni drugi stavek tako, da se glasi: »Dovolijo se odstopanja do +- 30 % glede na predlagane tlorise, vendar ob upoštevanju gradbene linije 1 in gradbenih mej.«

(2) V prvem odstavku 9. člena se zbriše tretja alineja.

(3) V četrtem odstavku 9. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Višine objektov na območjih od št. 3 do 7 so največ (2) K + P + 2 in najmanj P.« Za zadnjim stavkom se doda naslednje besedilo: »Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne službe za civilno letalstvo k lokaciji oziroma izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi. Novi predmeti ali podaljški obstoječih predmetov ne smejo segati nad vzletno ravnino letališča Novo mesto, razen če so zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi predmeti in če aeronavtična študija dokaže, da novi predmet ne bo resneje ogrozil varnosti in rednosti zračnega prometa.«

(4) V petem odstavku 9. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi: »- za objekt 2a in območja postavitve objektov od št. 3 do 7: kote pritličij objektov so enake kot kote cest, na katere se ti objekti navezujejo.«

(5) V šestem odstavku 9. člena se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Objekt 1: oblikuje se kot zaključena celota, klet objekta je nivojsko izenačena in dostopna tudi s parkirišča tovarne Adria Mobil.«   V šestem odstavku istega člena se v četrtem odstavku črta drugi stavek, tako da se odstavek glasi: »Južna fasada objektov 1 in 2 mora biti mestotvorno arhitekturno oblikovana, oba objekta pa morata biti oblikovno usklajena.«

 

  člen

 

(1) V tretjem odstavku 10. člena se zbriše besedilo v oklepaju.

(2) V četrtem odstavku 10. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Odprt prostor severno od objekta 2 je primarno v funkciji parkirišča za osebne avtomobile (zaposleni in stranke), vendar se ureja v kontekstu arhitekturne tipologije objektov, t.j. poslovnih zgradb (z ustreznim tlakovanjem, deležem zelenih površin, oblikovanimi elementi javne razsvetljave ipd.).«

 

  člen

 

V četrtem odstavku 13. člena se prvi stavek tretje alineje spremeni tako, da se glasi: »Dostopna cesta do območja tovarne Adria Mobil na jugozahodu ter za napajanje objekta 1 in južnega dela območja 7.«

 

  člen

 

V drugem odstavku 15. člena se četrti stavek spremeni tako, da se glasi: »Z osrednje ceste se proti zahodu do parkirišča tovarne Adria Mobil in proti vzhodu odcepi dostopna cesta, ki zagotavlja napajanje južnega dela območja OPPN (objekta 1 in južnega dela območja 7, objektov 2 in 2a ter območja 3).«

 

  člen

 

(1) V prvem odstavku 16. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Za predvideno pozidavo v okviru Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti so izvedeni: 20 kV elektroenergetski podzemni vodi, položeni v EKK, 20 kV elektroenergetski podzemni vod, položen prosto v zemlji in TP NGC Ob Straški cesti. Za novozgrajene objekte se na novo položijo NN 0,4 kV kablovodi kot direktni odvodi iz transformatorske postaje.«

(2) V četrtem odstavku 16. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Priklop objektov do skupne priključne moči 600 kW je možen na obstoječo TP NGC Ob Straški cesti. V primeru večjih odjemov bo potrebno zgraditi lastne transformatorske postaje.«

(3) V 16. členu se doda peti odstavek, ki se glasi: »Trase elektroenergetskih vodov, lokacije in tip novih TP (po potrebi) je potrebno v sklopu projektiranja uskladiti z upravljavcem.«

 

  člen

 

(1) V prvem odstavku 18. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja upravljavca.«

(2) V 18. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Za trase novih telekomunikacijskih vodov, ki bodo omogočali tudi sprejem televizijskih programov v klasični in HD kakovosti, dostop do interneta, klasične in IP telefonije ter  izgradnjo najetih, privatnih in informacijsko-komunikacijsko-tehnoloških omrežij (varnostne kamere, daljinski nadzor…) brezžične dostopovne tehnologije (WI-FI), naj se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm.«

(3) V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Vrsta prenosnega medija, mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale značilnosti telekomunikacijskega omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih v sodelovanju s predstavnikom upravljavca.«

 

  člen

 

V drugem odstavku 22. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Onesnažene padavinske vode z manipulativnih površin in parkirišč se bodo odvajale v kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob.«

 

  člen

 

(1) V četrtem odstavku 26. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Zagotovi se predčiščenje morebitnih tehnoloških voda do predpisane stopnje pred izpustom v javno kanalizacijo.«

(2) V 26. členu se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo: »(6) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnimi predpisi. (7) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj ustreznih dimenzij. (8) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in dokazano z atesti in preizkusi.«

 

 

KONČNE DOLOČBE

 

  člen

 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske službe.

(2) Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta se hranijo v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto in Upravne enote Novo mesto.

(3) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 350-43/2016

Novo mesto, dne 30. 3. 2017

 

                                                                                                                             Župan

                                                                                                            Mestne občine Novo mesto

                                                                                                             mag. Gregor Macedoni l.r.

 

nazaj