Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto

datum: 04. 04. 2017

Dolenjski uradni list 6 - 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel

 

 

ODLOK

O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O POSEBNI IN PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

 

 

1. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 89/04 in 53/07).

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-8/2017

Datum: 30. 3. 2017

 

                                                                                                            Župan

                                                                              Mestne občine Novo mesto

                                                                                              mag. Gregor Macedoni, l. r

 

 

 

 

nazaj