Javni razpis za podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v programu zobozdravstva za odrasle v Mestne občine Novo mesto

datum: 07. 04. 2017

Dolenjski uradni list 7 - 2017

 

Mestna občina Novo mesto na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF in 14/13, 88/16 – ZdZPZD, v nadaljevanju: ZZDej) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16)

objavlja:

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV NADOMESTNE KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V PROGRAMU ZOBOZDRAVSTVA ZA ODRASLE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

{C}1.    KONCEDENT:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju MONM).

 

{C}2.    JEZIK, V KATEREM MORA VLAGATELJ IZDELATI VLOGO:

Vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

 

{C}3.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Novo mesto:

- 1 koncesija na področju zobozdravstvenega varstva za odrasle.

{C}4.    OZNAKA KONCESIJE, OBSEG RAZPISANEGA PROGRAMA KONCESIJE IN

      KRAJEVNO OBMOČJE, ZA KATEREGA SE RAZPISUJE KONCESIJA:

Obseg razpisanega programa je 1,00 programa zobozdravstvenega varstva za odrasle na območju Mestne občine Novo mesto, na naslovu Šmarješka cesta 4, p. Novo mesto, v prostorih, kjer se že izvaja zobozdravstvena dejavnost za odrasle.

 

{C}5.    ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE:

Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 10-tih let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesijo lahko odvzame z odločbo.   

 

{C}6.    POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI VLAGATELJ:

Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent.

 

Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in posebnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.

 

6.1.       Zakonsko predpisani in posebni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:

 

{C}6.1.1.    da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima veljavno licenco za opravljanje samostojnega dela;

 

 

 

{C}6.1.2.    da ni v delovnem razmerju oz. bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;

{C}6.1.3.    da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

{C}6.1.4.    da ima zagotovljene ustrezne poslovne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

{C}6.1.5.       da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja o ustreznosti kandidata;

{C}6.1.6.    da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost na območju Mestne občine Novo mesto, na naslovu Šmarješka cesta 4, p. Novo mesto, v prostorih, kjer se že izvaja zobozdravstvena dejavnost za odrasle;

{C}6.1.7.    da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času;

{C}6.1.8.    da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi Mestna občina Novo mesto ali pa sodni postopki, v katerih Mestna občina Novo mesto nastopa kot stranka;

{C}6.1.9.    da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira vlagatelj na tem razpisu;

      6.2.0.  znanje slovenskega jezika.

 

6.2.       Zakonsko predpisani in posebni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:

 

{C}6.2.1.     da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti ustrezno izobrazbo za

           opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima veljavno  

           licenco za opravljanje samostojnega dela;

{C}6.2.2.     da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju oz. bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;

{C}6.2.3.     da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

{C}6.2.4.     da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne poslovne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

{C}6.2.5.     da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja o ustreznosti kandidata;

{C}6.2.6.     da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;

{C}6.2.7.     da bo predvideni nosilec pri pravni osebi v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost na območju Mestne občine Novo mesto, na naslovu Šmarješka cesta 4, p. Novo mesto, v prostorih, kjer se že izvaja zobozdravstvena dejavnost za odrasle.

{C}6.2.8.    da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času;

{C}6.2.9.     da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi Mestna občina Novo mesto ali pa sodni postopki, v katerih Mestna občina Novo mesto nastopa kot stranka;

              6.3.0. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec

                         koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero

                         kandidira vlagatelj na tem razpisu.

 

 

6.3.       Posebni pogoji:

 

{C}6.3.1.      opravljanje dejavnosti izključno v prostorih, ki se nahajajo na območju Mestne  občine Novo mesto, na naslovu Šmarješka cesta 4, p. Novo mesto, v prostorih, kjer se že izvaja zobozdravstvena dejavnost za odrasle;

{C}6.3.2.      prevzem vseh opredeljenih pacientov dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli;

{C}6.3.3.      prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja;

{C}6.3.4.      da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času;

{C}6.3.5.      začetek opravljanja koncesije po zaključenih zakonsko določenih postopkih podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe;

{C}6.3.6.      koncesionar mora pri svojem delu slediti strokovnim smernicam ter pri delu uporabljati zdravila, materiale proizvajalcev, ki so registrirani pri javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list, RS, št. 89/09).

 

{C}7.    KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG:

 

Vloge vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:

 

7.1.       Delovna doba nosilca dejavnosti: maksimalno število točk 10;

7.2.       Dodatna strokovna in funkcionalna znanja: maksimalno število točk 30.

 

V skladu z navedenimi merili lahko prijavitelj zbere največ 40 točk.

Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih kriterijev in meril za vrednotenje vlog enako število točk, bo s kandidatom oz. kandidati z enakim številom točk izveden ustni razgovor, na podlagi katerega bo strokovna komisija glede na kandidatovo predstavitev vizije delovanja in razvoja primarne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva za odrasle v Mestni občini Novo mesto dodatno vrednotila vlogo kandidata. Posamezni kandidat bo o razgovoru pisno obveščen.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 

 

   8.  ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV:

Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju sredstev za opravljanje javne službe na področju dejavnosti zobozdravstvenega varstva za odrasle.

 

   9.  ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS OZIROMA ODDAJO VLOGE:

Vloge morajo biti oddane na naslov: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, GLAVNA PISARNA, SEIDLOVA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO.  

 

Prijava je pravilna, če je pravilno opremljena. Prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na prednji strani ovojnice naveden naslov prejemnika in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis - koncesija za področje zobozdravstvenega varstva za odrasle« in na hrbtni strani ovojnice naveden naziv in točen naslov vlagatelja.

 

Za pravočasno oddano prijavo se šteje vloga, ki je oddana priporočeno po pošti na naslov koncedenta ali je oddana osebno v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do vključno 25. 4. 2017, do vključno 24.00 ure ali oddana neposredno v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto do vključno 25. 4. 2017 v delovnem času (ponedeljek od 8.00 do 14.30, sredo od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00). Prijave oddane po tem roku bo koncedent štel za prepozne.

 

Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za odpiranje vlog ne bo obravnavala. 

 

10.  OBRAVNAVA VLOG.

      Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto, bo ocenjevala le

      pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pogojem pri oddaji vloge

      ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih

      mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo.

 

      Razpisna komisija vlog, ki bodo prispele po roku, določenem v javnem razpisu in

      nepravilno predloženih vlog ne bo odpirala, temveč jih bo neodprte vrnila pošiljatelju.

      Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisni dokumentaciji in vloge vlagateljev, ki ne bodo

      izbrani, se bodo zavrnile z upravno odločbo.

 

      V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev

      koncesije ali, da program za razpisno koncesijo ni na razpolago, se koncesija ne 

      podeli.    

   

     11.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE:

Prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik v času uradnih ur, in sicer ponedeljek od 8.00 do 14.30, sredo od 8.00 do 17.00, petek od 8.00 do 13.00, na sedežu Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (Glavna pisarna). Razpisna dokumentacija s prilogami je na voljo tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

Kontaktna oseba koncedenta je Mateja Jerič, podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo (tel. št.: 07 39 39 250 ali elektronski naslov: mateja.jeric@novomesto.si )

 

12.  Odpiranje vlog:

Odpiranje vlog bo 26. 4. 2017 ob 9. uri v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Odpiranje vlog ne bo javno.

 

     13.  Izid razpisa:

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30-ih dneh po sprejeti končni odločitvi.

 

 

Številka:  1601-4/2017

Datum:  7. 4. 2017

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r

 

nazaj