Javni razpis za sofinanciranje strokovnih delavcev v Mestni občini Novo mesto za leti 2017 in 2018

datum: 19. 04. 2017

Dolenjski uradni list 9 - 2017

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 110/02, 15/03), Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2017 št. 6712-80/2016 (DUL, št. 45/16) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) Mestna občina Novo mesto objavlja

 

 

Javni razpis

 

za sofinanciranje strokovnih delavcev

v Mestni občini Novo mesto za leti 2017 in 2018

 

 

1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje strokovnih delavcev v Mestni občini Novo mesto za leti 2017 in 2018.

 

2. Okvirna višina razpisanih sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017 je 21.000,00 €.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev na področju športa ali za posamezno razpisno področje.

 

3. Upravičeni prijavitelji (8. člen Zakona o športu)

Izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni so:

 • športna društva in klubi.

 

4. Splošni razpisni pogoji

Izvajalci, navedeni v 3. točki, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in izvajajo športne programe, namenjene občanom in občankam Mestne občine Novo mesto,
 • v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa,
 • so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti oz. eno (1) leto, če športna panoga v občini še ni zastopana, v skladu z veljavno zakonodajo,
 • izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS,
 • imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje dela v športu,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 • da imajo zagotovljeno redno dejavnost najmanj 35 tednov v letu, 
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, društva priložijo seznam članov, iz katere je razvidna občina stalnega prebivališča člana,
 • da redno letno dostavljajo občini poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih.

 

5. Dodatni pogoji

Izvajalci morajo poleg splošnih pogojev iz 4. člena izpolnjevati sledeče dodatne pogoje:

 • društvo je uvrščeno v A1) skupino v preglednici A) Preglednica ur za posamezne starostne kategorije,  v Pravilniku o merilih za sofinanciranje Letnega programa športa št. 6712-3/2011/4,
 • društvo nima sofinanciranega prvega trenerja s strani MONM,
 • izvajalec vlogi priloži program za občinsko panožno šolo za leto 2017 in 2018, v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o vključenih športnikih, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,
 • program dela potrdi strokovna komisija,
 • imajo registrirane športnike v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani  OKS – ZŠZ (cicibani/ke, mlajši dečki/deklice, starejši dečki/deklice, kadeti/nje in mladinci/nke), kot dokazilo priložijo sezname športnikov/športnic po posameznih starostnih kategorijah z žigom nacionalne panožne zveze,
 • priložijo dokazilo o strokovni usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca,
 • izvajalec s strokovnim delavcem, ki vodi program, sklene pogodbo o zaposlitvi v društvu za polni delovni čas, kot dokazilo posreduje na MONM kopijo pogodbe.

 

Komisija pregleda vlogo in izda pozitivno ali negativno mnenje o programu, izvajalcu in strokovnemu delavcu.

 

Vloga (prijava) mora vsebovati naslednje obrazce:

 

Prijava (Obr. 1)

Izjava o verodostojnosti in resničnosti podatkov in urejenosti dokumentacije društva skladno z zakonodajo (obr. 2)

Vzorec pogodbe za leti 2017 in 2018 (obr. 3)

Vzorec zahtevka za izplačilo sredstev (obr. 4)

 

 

6. Rok in način prijave

Razpisni rok začne teči z dnem objave javnega razpisa v Dolenjskem uradnem listu in traja 8 dni tj. do vključno 28. aprila 2017.

 

Prijave za dodelitev sredstev, morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele do vključno 28. aprila 2017, v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

 

Na zaprti ovojnici mora biti napisano:

- naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,

- naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika),

- na sprednji strani z oznako:

 

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNIH DELAVCEV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO ZA LETI 2017 IN 2018«

 

Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

7. Poraba sredstev

Dodeljena sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena v letu 2017.

 

8. Datum odpiranja vlog

Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto, najpozneje v 8 dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje prijav ni javno.

 

 

Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani, da prijave dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

9. Obveščanje prijaviteljev

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.

Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju za leti 2017 in 2018. Če se izvajalec ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Ur. l. RS, št. 50/2007).

 

10. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno v Uradu za družbene dejavnosti, Seidlova cesta 1 (2. nadstropje), in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro., v sredo do 16. ure, ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si , do vključno 28. aprila  2017.

 

11. Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte ivica.menger@novomesto.si ali preko telefona 07/39 39 211 v času uradnih ur, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure. Kontaktna oseba je Ivica Menger.

 

                  

 

Številka: 6712-91/2015

Datum: 14. 4. 2017

 

Mag. Gregor Macedoni,l.r.

župan

 

 

nazaj