Čistopis dopolnjenega javnega razpisa za podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v programu zobozdravstvenega varstva za odrasle v Mestni občini Novo mesto

datum: 21. 04. 2017

Dolenjski uradni list 10 - 2017

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF in 14/13, 88/16 – ZdZPZD, v nadaljevanju: ZZDej) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) ter Pravilnika o ustanovitvi in izdajanju Dolenjskega uradnega lista z dne, 18. 3. 2015, župan Mestne občine Novo mesto sprejme

 

Čistopis dopolnjenega javnega razpisa za podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v programu zobozdravstvenega varstva za odrasle v Mestni občini Novo mesto

 

1.    KONCEDENT:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju MONM).

 

2.    JEZIK, V KATEREM MORA VLAGATELJ IZDELATI VLOGO:

Vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

 

3.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Novo mesto:

- 1 koncesija na področju zobozdravstvenega varstva za odrasle.

4.    OZNAKA KONCESIJE, OBSEG RAZPISANEGA PROGRAMA KONCESIJE IN

      KRAJEVNO OBMOČJE, ZA KATEREGA SE RAZPISUJE KONCESIJA:

Obseg razpisanega programa je 1,00 programa zobozdravstvenega varstva za odrasle na območju Mestne občine Novo mesto, v Krajevni skupnosti Ločna – Mačkovec Novo mesto.

 

5.    ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE:

Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 10-tih let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesijo lahko odvzame z odločbo.   

 

6.    POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI VLAGATELJ:

Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent.

 

Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in posebnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.

 

6.1.       Zakonsko predpisani in posebni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:

 

6.1.1.    da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima veljavno licenco za opravljanje samostojnega dela;

 

6.1.2.    da ni v delovnem razmerju oz. bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;

6.1.3.    da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

6.1.4.    da ima zagotovljene ustrezne poslovne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

6.1.5.       da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja o ustreznosti kandidata;

6.1.6.    da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost na območju Krajevne skupnosti Ločna – Mačkovec Novo mesto;

6.1.7.    da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času;

6.1.8.    da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi Mestna občina Novo mesto ali pa sodni postopki, v katerih Mestna občina Novo mesto nastopa kot stranka;

6.1.9.    da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira vlagatelj na tem razpisu;

      6.2.0.  znanje slovenskega jezika.

 

6.2.       Zakonsko predpisani in posebni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:

 

6.2.1.     da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti ustrezno izobrazbo za

           opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima veljavno  

           licenco za opravljanje samostojnega dela;

6.2.2.     da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju oz. bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;

6.2.3.     da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

6.2.4.     da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne poslovne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

6.2.5.     da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja o ustreznosti kandidata;

6.2.6.     da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;

6.2.7.     da bo predvideni nosilec pri pravni osebi v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost na območju Krajevne skupnosti Ločna – Mačkovec Novo mesto;

6.2.8.    da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času;

6.2.9.     da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi Mestna občina Novo mesto ali pa sodni postopki, v katerih Mestna občina Novo mesto nastopa kot stranka;

              6.3.0. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec

                         koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero

                         kandidira vlagatelj na tem razpisu.

 

6.3.       Posebni pogoji:

 

6.3.1.      opravljanje dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Ločna – Mačkovec Novo mesto;

6.3.2.      prevzem vseh opredeljenih pacientov dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli;

6.3.3.      prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja;

6.3.4.      da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času;

6.3.5.      začetek opravljanja koncesije po zaključenih zakonsko določenih postopkih podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe;

6.3.6.      koncesionar mora pri svojem delu slediti strokovnim smernicam ter pri delu uporabljati zdravila, materiale proizvajalcev, ki so registrirani pri javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list, RS, št. 89/09).

 

7.    KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG:

 

Vloge vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:

7.1.        Delovna doba nosilca dejavnosti: maksimalno število točk 10;

7.2.        Dodatna strokovna in funkcionalna znanja: maksimalno število točk 10;

7.3.        Lokacija izvajanja zobozdravstvenega varstva za odrasle: maksimalno število točk 10.

 

V skladu z navedenimi merili lahko prijavitelj zbere največ 30 točk.

Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih kriterijev in meril za vrednotenje vlog enako število točk, bo s kandidatom oz. kandidati z enakim številom točk izveden ustni razgovor, na podlagi katerega bo strokovna komisija glede na kandidatovo predstavitev vizije delovanja in razvoja primarne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva za odrasle v Mestni občini Novo mesto dodatno vrednotila vlogo kandidata. Posamezni kandidat bo o razgovoru pisno obveščen.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.

 

   8.  ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV:

Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju sredstev za opravljanje javne službe na področju dejavnosti zobozdravstvenega varstva za odrasle.

 

   9.  ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS OZIROMA ODDAJO VLOGE:

Vloge morajo biti oddane na naslov: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, GLAVNA PISARNA, SEIDLOVA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO.  

 

Prijava je pravilna, če je pravilno opremljena. Prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na prednji strani ovojnice naveden naslov prejemnika in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis - koncesija za področje zobozdravstvenega varstva za odrasle« in na hrbtni strani ovojnice naveden naziv in točen naslov vlagatelja.

 

Za pravočasno oddano prijavo se šteje vloga, ki je oddana priporočeno po pošti na naslov koncedenta ali je oddana osebno v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do vključno 3. 5. 2017, do vključno 24.00 ure, ali oddana neposredno v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto do vključno 3. 5. 2017 v delovnem času (ponedeljek od 8.00 do 14.30, sredo od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00). Prijave oddane po tem roku bo koncedent štel za prepozne.

 

Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za odpiranje vlog ne bo obravnavala. 

 

10.  OBRAVNAVA VLOG.

      Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto, bo ocenjevala le

      pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pogojem pri oddaji vloge

      ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih

      mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo.

 

      Razpisna komisija vlog, ki bodo prispele po roku, določenem v javnem razpisu in

      nepravilno predloženih vlog ne bo odpirala, temveč jih bo neodprte vrnila pošiljatelju.

      Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisni dokumentaciji in vloge vlagateljev, ki ne bodo

      izbrani, se bodo zavrnile z upravno odločbo.

 

      V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev

      koncesije ali, da program za razpisno koncesijo ni na razpolago, se koncesija ne 

      podeli.    

   

     11.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE:

Prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik v času uradnih ur, in sicer ponedeljek od 8.00 do 14.30, sredo od 8.00 do 17.00, petek od 8.00 do 13.00, na sedežu Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (Glavna pisarna). Razpisna dokumentacija s prilogami je na voljo tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

Kontaktna oseba koncedenta je Mateja Jerič, podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo (tel. št.: 07 39 39 250 ali elektronski naslov: mateja.jeric@novomesto.si )

 

12.  Odpiranje vlog:

Odpiranje vlog bo 4. 5. 2017 ob 9. uri v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Odpiranje vlog ne bo javno.

 

     13.  Izid razpisa:

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30-ih dneh po sprejeti končni odločitvi.

 

      14. Veljavnost čistopisa dopolnjenega javnega razpisa:

 

Čistopis dopolnjenega javnega razpisa začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu in v celoti nadomesti Javni razpis za podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v programu zobozdravstvenega varstva za odrasle v Mestni občini Novo mesto, objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 7/2017 dne 7. 4. 2017.

 

 

 

 

 

2.    NAVODILA PRIJAVITELJEM ZA PRIPRAVO PRIJAVE

  2.1. VELJAVNA ZAKONODAJA

        Pri podelitvi koncesije se bodo uporabljala določila:

                       -        Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US);

                       -        Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),

                       -        Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1);

                       -        Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/205-ZZDej-UPB2, 15/08 – ZpacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – (ZDZdr), 40/12-ZUJF, 14/13);

                       -        Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT);

                       -        Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF in 88/16 – ZdZPZD);

                       -        Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06);

                       -        Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16);

                       -        Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09).

 

2.2.  IZDELAVA PRIJAVE

Prijavitelj mora prijavo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne priloge razpisne dokumentacije.

          Prijava mora biti podpisana s strani vlagatelja.

 

         2.3.  POGOJI ZA VELJAVNOST PRIJAVE 

Strokovna komisija bo ocenjevala in izbrala najustreznejšo prijavo izmed veljavnih prijav. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravilne, pravočasne in popolne. Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oz. če prispe na naslov koncedenta do datuma in ure, določene v razpisni dokumentaciji.

Prijava je popolna, če vsebuje vse zahtevane sestavine. 

Za popolnost prijave morajo prijavitelji izpolniti in priložiti spodaj navedene  dokumente: 

                       -        Izpolnjen in podpisan obrazec prijave (Obrazec 4.1. - Fizična oseba, Obrazec 4.2. – Pravna oseba);

                       -        Izpolnjen in podpisan obrazec izjave, da prijavitelj sprejema pogoje razpisne dokumentacije (Obrazec 5.1. Fizična oseba, Obrazec 5.2. – Pravna oseba);

                       -        Izpolnjena in podpisana izjava o delovnem razmerju (Obrazec 6.1. Fizična oseba, Obrazec 6.2. – Pravna oseba);  

                       -        Izpolnjena in podpisana izjava o zagotovljenem prostoru, opremi  in kadru (Obrazec 7.1. – Fizična oseba, Obrazec 7.2. – Pravna oseba);

                       -        Izjava prijavitelja – izpolnjevanje posebnih pogojev (Obrazec 7.3. Fizična oseba, Obrazec 7.4. Pravna oseba);

                       -        Izpolnjen in podpisan obrazec meril za ocenitev prijav (Obrazec 8. 1. – Fizična oseba, Obrazec 8. 2. – Pravna oseba);

                       -        Podpisan in izpolnjen izvod vzorca Koncesijske pogodbe (Obrazec 9);

                       -        Zahtevana ostala dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 3. 2. razpisne dokumentacije (Dokazila o izpolnjevanju pogojev).

 

 

2.4.  POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

 

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati najpozneje devet (9) dni pred iztekom roka za oddajo prijav od kontaktne osebe, navedene v povabilu k oddaji prijave, pri čemer mora biti zahtevek za pojasnilo posredovan v elektronski obliki.

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo posredovana v roku treh (3) delovnih dni po prejetju zahtevka.

 

2.5.  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

Koncedent si pridržuje pravico najkasneje sedem (7) dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeniti in dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevo za pojasnila. Sprememba bo na voljo v obliki "Dopolnila".

 

Koncedent bo po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije.

 

2.6.  NAČIN, KRAJ IN ČAS ODDAJE PRIJAVE

 

Prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na prednji strani ovojnice naveden naslov prejemnika in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis - koncesija za področje zobozdravstvenega varstva za odrasle« in na hrbtni strani ovojnice naveden naziv in točen naslov vlagatelja.

 

Prijava mora biti morajo biti oddane na naslov: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, GLAVNA PISARNA, SEIDLOVA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO.  

 

Prijava mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov koncedenta ali je oddana osebno v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do vključno 3. 5. 2017, do vključno 24.00 ure, ali oddana neposredno v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto do vključno 3. 5. 2017 v delovnem času (ponedeljek od 8.00 do 14.30, sredo od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00).

 

2.7. ODPIRANJE PRIJAV

 

Odpiranje prijav bo dne 4. 5. 2017, ob 9.00 uri v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Odpiranje vlog ne bo javno.

Odpiranje prijav bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Novo mesto.

2.8.  Obseg izvajanja koncesije

Koncesijska dejavnost se izvaja za območje Mestne občine Novo mesto, v Krajevni skupnosti Ločna – Mačkovec Novo mesto.

 

2.9.  Rok trajanja koncesije

 

Koncesija se podeljuje za obdobje 10-ih let.

Koncesija se prične opravljati po zaključenih zakonsko določenih postopkih podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe.

 

2.10.  Merila za izbor prijavitelja

 

Koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo zbral najvišje število točk v skladu z naslednjimi merili:

-       delovna doba nosilca dejavnosti :                             maksimalno število točk 10,

-       dodatna strokovna in funkcionalna znanja:             maksimalno število točk 10,

-       lokacija izvajanja zobozdravstvenega varstva za odrasle: maksimalno število točk 10.

 

            Glede na zgoraj navedena merila lahko vlagatelj zbere največ 30 točk.

2.10.1. Delovna doba za fizično osebo oziroma predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi:

 

Merila, ki zadevajo delovno dobo pri opravljanju dejavnosti zobozdravstvenega varstva za odrasle (po pridobljeni licenci zdravniške zbornice Slovenije), so:

-       nad vključno 10 let do vključno 15 let                                               10 točk,

-       od vključno 3 leta do vključno 9 let                                         8 točk,

-       med vključno 16 let do vključno 25 let                                   5 točk,

      -    manj kot 3 leta in nad vključno 26 let                                       0 točk.

2.10.2.  Dodatna strokovna in funkcionalna znanja fizične osebe oziroma predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi:

 

Med dodatna funkcionalna znanja se štejejo tečaji, delavnice in seminarji, ovrednoteni s strani Zdravniške zbornice Slovenije, ki zadevajo izvajanje dejavnosti zobozdravstvenega varstva za odrasle, v obdobju 2011-2016 (upošteva se celotno leto 2011 in leto 2016). Kot dokazilo velja potrdilo o opravljenih tečajih, delavnicah in seminarjih v zvezi z izvajanjem zdravstvene dejavnosti na razpisanem področju, ki ga izda Zdravniška zbornica Slovenije. Iz potrdila je razvidna vrsta izobraževanja in število podeljenih točk:

-       opravljeni tečaji, delavnice ali seminarji = deset ali več       10 točk

-       opravljeni tečaji, delavnice ali seminarji = sedem do devet   8 točk

-       opravljeni tečaji, delavnice ali seminarji = šest ali manj         5 točk.

 

2.10.3. Lokacija izvajanja zobozdravstvenega varstva za odrasle:

Merila, ki zadevajo lokacijo izvajanja dejavnosti zobozdravstvenega varstva za odrasle, so zaradi koncentracije uporabnikov, ki že koristijo to storitev na območju Krajevne skupnosti Ločna – Mačkovec Novo mesto, naslednja:

- prostori, kjer se že izvaja koncesijska zobozdravstvena dejavnost za odrasle, ali v njihovi neposredni bližini z veliko koncentracijo uporabnikov                                  10 točk

-       drugi prostori na območju Krajevne skupnosti Ločna – Mačkovec Novo mesto  5 točk.

 

 

2.10.3.  Enako število točk

 

Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih kriterijev in meril za vrednotenje vlog enako število točk, bo s kandidati z enakim številom točk izveden ustni razgovor, na podlagi katerega bo strokovna komisija glede na kandidatovo predstavitev vizije delovanja in razvoja zobozdravstvenega varstva za odrasle v Mestni občini Novo mesto dodatno vrednotila vlogo kandidata. Posamezni kandidat bo o razgovoru pisno obveščen.

Komisija ima tri člane, posamezni član oceni predstavitev posameznega kandidata z eno od, v nadaljevanju navedenih ocen, oziroma temu pripadajočim številom točk. Končna ocena predstavitve posameznega kandidata se dobi s seštevkom točk, ki so jih kandidatu podelili vsi trije člani komisije. Kandidat lahko za svojo predstavitev dobi največ 6 dodatnih točk. Vloga kandidata se dodatno oceni tako, da se ji prišteje število točk, ki jih je kandidat dobil s seštevkom ocen vseh članov razpisne komisije. Ocena članov razpisne komisije kandidatove predstavitve vizije delovanja in razvoja  dejavnosti zobozdravstvenega varstva za odrasle v Mestni občini Novo mesto se točkuje na naslednji način:

-       vizija kandidata je slaba                                            0 točk,

-       vizija kandidata je dobra                                           1 točka,

-       vizija kandidata je odlična                                         2 točki.

 

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.

 

2.10.4.  Opozorilo izbranemu prijavitelju

 

Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedeni v teh navodilih, so urejeni v osnutku koncesijske pogodbe, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije in bo dopolnjena z vsebino prijave izbranega koncesionarja. 

 

2.10.5.  Postopek in rok za izbor koncesionarja 

 

Postopek razpisa vodi tri članska komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Novo mesto. Komisija bo preučila in ocenila pravočasne in popolne prijave ter predlagala pristojnemu organu koncedenta izbor prijavitelja. O izboru bodo prijavitelji pisno obveščeni. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.

 

V postopku izdaje odločbe o podelitvi koncesije pridobi koncedent za prijavitelja, ki na podlagi meril doseže najvišje število točk, mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za pridobitev koncesije za opravljanje javne službe na področju splošne medicine in mnenje Zdravniške zbornice Slovenije. Na podlagi pridobljenega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravniške zbornice Slovenije zaprosi koncedent za pridobitev soglasja k podelitvi koncesije Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. 

V skladu z 42. členom ZZDej bo koncedent podelil koncesijo z odločbo, s soglasjem Ministrstva za zdravje.

 

Koncedent bo po pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije pozval izbranega prijavitelja k sklenitvi koncesijske pogodbe.

Koncedent ne plača prijaviteljem nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo prijav ali kasnejšimi opravili. Koncedent si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi postopek. V tem primeru koncedent ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti do prijaviteljev.  

 

2.10.6.  Pritožba

 

Prijavitelj lahko uveljavlja pravno varstvo s pritožbo v upravnem postopku pri drugostopenjskem organu koncedenta, županu Mestne občine Novo mesto, v roku 15 dni od vročitve odločbe (pritožba v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

 

 

Številka: 1601 – 4/2017

Datum: 20. 4. 2017

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r

 

 

nazaj