Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto

datum: 31. 05. 2017

Dolenjski uradni list 12 - 2017

Na podlagi drugega odstavka 19.b in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel

 

 

ODLOK

O NALOGAH IN FINANCIRANJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem odlokom se podrobneje določijo naloge, pristojnosti, krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto in njihovo financiranje.

 

2. člen

(1) V Mestni občini Novo mesto so zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Birčna vas, Bršljin, Brusnice,  Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija – Grm, Karteljevo, Ločna – Mačkovec, Mali Slatnik, Majde Šilc, Mestne njive, Otočec, Podgrad, Prečna, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela, Žabja vas.

(2) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun v okviru nalog, ki jih opravlja v skladu s Statutom Mestne občine Novo mesto samostojno.

 

3. člen

(1) Objekt, v katerem je sedež krajevne skupnosti, mora biti ustrezno označen.

(2) Krajevna skupnost ima žig, ki je okrogle oblike premera 35 mm. Žig ima ob zunanjem krogu na zgornji polovici napis: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, v notranjem krogu v spodnji polovici pa Krajevna skupnost in ime krajevne skupnosti.  V sredini žiga je grb občine.

(3) Krajevna skupnost ima lahko svojo zastavo.

 

II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI

4. člen

 

Pristojnosti in naloge krajevne skupnosti so:

 • ravna z lastnim sredstvi v skladu z veljavno zakonodajo,
 • v skladu z veljavno zakonodajo upravlja s stvarnim premoženjem občine, ki jim je dano v upravljanje,
 • gospodari z lastnim premoženjem in s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
 • sprejema program razvoja krajevne skupnosti,
 • daje pripombe in predloge k javno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom prostorskih aktov oz. daje pobude za pripravo prostorskih aktov na svojem območju,
 • skrbi za kvaliteto življenja krajanov,
 • opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

 

5. člen

(1) Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini na svojem področju skladno z določbami Statuta Mestne občine Novo mesto, ki določajo sodelovanje krajevnih skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini.

(2) Krajevne skupnosti lahko opravljajo tudi druge naloge, in sicer:

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (cvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
 • predlagajo programe javnih del,
 • sodelujejo in dajejo pripombe v času javnih razgrnitev prostorskih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

 

6. člen

(1) Krajevna skupnost ima lahko svoj krajevni praznik.

(2) Krajevna skupnost podeljuje svojim zaslužnim krajanom in drugim osebam priznanja in plakete.

(3) Svet krajevne skupnosti s sklepom določi krajevni praznik ter priznanja in plakete krajevne skupnosti po predhodno sprejetem pravilniku o priznanjih in plaketah.

 

7. člen

(1) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Konstitutivno sejo sveta krajevne skupnosti vodi najstarejši član sveta krajevne skupnosti ali član, ki ga on določi. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti (v nadaljevanju: predsednik sveta) predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti.

(3) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

 

III. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

8. člen

(1) Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti.

(2) Način izvolitve članov sveta krajevne skupnosti občine določa zakon. Število članov sveta posamezne krajevne skupnosti določa Statut Mestne občine Novo mesto.

(3) Svet krajevne skupnosti je organ odločanja krajevne skupnosti.

(4) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so določene v statutu občine in v tem odloku.

 

9. člen

(1) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, podpredsednika in tajnika. Predsednika in podpredsednika izvoli svet izmed svojih članov, lahko pa izmed svojih članov imenuje tudi tajnika.

(2) Predsednik sveta poleg drugih nalog, ki so opredeljene v Statutu Mestne občine Novo mesto in v tem odloku, opravlja še:

sklicuje in vodi seje sveta krajevne skupnosti,
skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za obravnavo in odločanje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet krajevne skupnosti,
skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z občinsko upravo, županom in  občinskim svetom,
izvršuje druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti,
daje pobudo za obravnavo posameznih vprašanj na sejah sveta in skrbi za usklajevanje dela sveta krajevne skupnosti.

 

10. člen

(1) Razrešitev predsednika sveta lahko predlaga najmanj četrtina članov sveta. Predsednik je lahko predčasno razrešen, če ne izpolnjuje nalog v skladu z zakonodajo oz. če izgubi zaupanje članov sveta Naloge predsednika sveta po razrešitvi opravlja novoizvoljeni predsednik sveta, če tega ni, pa podpredsednik. Če pa tudi tega ni, opravlja te naloge do izvolitve novega predsednika sveta najstarejši član sveta (ki ni razrešeni predsednik ali razrešeni podpredsednik).

(2) Vsak član sveta krajevne skupnosti lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki in posredovana predsedniku sveta.

(3) Članu sveta, ki poda odstopno izjavo, preneha mandata z dnem, ko je podal odstopno izjavo. Predsednik sveta o odstopu obvesti člane sveta in občinsko volilno komisijo v roku 8 dni.

 

11. člen

(1) Funkcija člana sveta je častna in se opravlja nepoklicno.

(2) Predsedniku in tajniku sveta krajevne skupnosti lahko za delo v svetu krajevne skupnosti pripada sejnina največ v višini, kot jo določa pravilnik, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Mestne občine Novo mesto in članov svetov krajevnih skupnosti.

(3) Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti imajo pravico do povračila potnih in drugih stroškov skladno s pravilnikom iz prejšnjega odstavka.

 

12. člen

(1) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge krajevne skupnosti, ki so določene v tem odloku.

(2) Svet krajevne skupnosti lahko tudi:

 • obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje v zvezi s tem svoja stališča in priporočila,
 • daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti, ki je v lasti krajevne skupnosti.

(3) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe Statuta Mestne občine Novo mesto, s katerimi je urejen zbor občanov.

 

13. člen

(1) Člani sveta krajevne skupnosti imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta krajevne skupnosti.

(2) Člani sveta krajevne skupnosti imajo pravice in dolžnosti določene z zakonom, statutom občine, tem statutom in drugimi akti krajevne skupnosti.

(3) Člani sveta krajevne skupnosti imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta, delovnim telesom sveta krajevne skupnosti in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude.

(4) Član sveta krajevne skupnosti lahko zahteva, da se posamezno vprašanje oz. pobuda uvrsti na dnevni red seje in se o njem izvede razprava.

(5) Kadar svet obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, lahko člani sveta krajevne skupnosti dajejo pobude in vprašanja, ki se nanašajo na delo občinskega sveta, občinske uprave in župana.

(6) Ta vprašanja in pobude mora predsednik sveta takoj po seji sveta posredovati pristojnim organom občine in zahtevati odgovor nanje.

 

IV. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

14. člen

(1) Svet krajevne skupnosti veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta krajevne skupnosti.

(2) Svet krajevne skupnosti sprejema odločitve z večino navzočih članov, če s tem odlokom za posamezne odločitve ni drugače določeno.

 

15. člen

 

(1) Glasovanje na seji sveta je javno.

(2) Tajno se na seji sveta glasuje le takrat, kadar tako odloči s sklepom večina navzočih članov sveta krajevne skupnosti. Tajno glasovanje lahko predlaga vsak član sveta krajevne skupnosti.

 

16. člen

(1) Svet krajevne skupnosti se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, predsednik sveta pa mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta ali župan. Če predsednik sveta ne skliče seje v 7 dneh potem, ko je prejel pisno zahtevo upravičenega predlagatelja, jo lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval. Dnevni red seje sveta krajevne skupnosti predlaga predsednik sveta, lahko pa ga predlaga tudi tisti, ki je upravičen predlagatelj sklica seje sveta krajevne skupnosti.

(2) Krajevna skupnost vabilo za sejo sveta krajevne skupnosti objavi na internetni strani na podportalu krajevnih skupnosti na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter se ga pošlje tudi županu občine. Seja Sveta KS se skliče v dogovoru z županom takrat, kadar je potrebno, da so na seji prisotni župan ali predstavniki občine.

 

17. člen

(1) Seje sveta krajevne skupnosti so javne.

(2) Javnost se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu krajevne skupnosti ter z objavo vabil in zapisnikov sej sveta na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

(3) V primeru, da je na dnevnem redu seje predlagana obravnava zadeve, ki jo poseben predpis določa kot tajno, se pri obravnavi te zadeve javnost izključi. Javnost se lahko izključi na predlog predlagatelja zadeve ali člana tudi v primerih, ko je predlagana obravnava zadeve, ki predstavlja seznanjanje z osebnimi podatki.

 

18. člen

(1) O delu na seji sveta krajevne skupnosti se piše zapisnik. Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih, o katerih se je razpravljalo z imeni razpravljavcev, navedbo na seji sprejetih sklepov in izidov glasovanja o posameznih zadevah.

(2) Zapisnik potrdi svet krajevne skupnosti na prvi prihodnji seji, podpiše pa ga predsednik sveta. Če so tehnične možnosti, se zapisnik lahko potrdi že ob koncu tekoče seje.

 

19. člen

Občinski svet občine lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine ali polovico članov sveta razpusti in razpiše predčasne volitve:

 • če se po najmanj trikratnem sklicu svet ne sestane,
 • če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem odlokom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,
 • če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.

 

 

V. FINANCIRANJE

 

20. člen

(1) Krajevnim skupnostim se v odloku, ki ureja proračun občine za posamezno leto, zagotavljajo finančna sredstva za:

 • financiranje dejavnosti (pokrivanje materialnih stroškov),
 • financiranje nalog (vzdrževanje otroških in športnih igrišč),
 • financiranje projektov v krajevni skupnosti.

(2) Višina sredstev občinskega proračuna, namenjenega za financiranje delovanja krajevnih skupnosti, se določi ob upoštevanju kriterijev, ki so navedeni v prilogi tega odloka.

 

21. člen

Krajevne skupnosti lahko za svoje delovanje pridobivajo finančna sredstva tudi na druge načine, določene z občinskimi odloki ali zakonom.

 

22. člen

(1) Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti iz prve alineje prvega odstavka 20. člena se do 50 % vrednosti nakažejo v mesečnih akontacijah na račune krajevnih skupnosti.

(2) Preostala sredstva se nakazujejo na podlagi realiziranih projektov in predloženih dokazil.

(3) Financiranje investicij in razvojnih programov krajevnih skupnosti se izvaja neposredno iz občinskega računa.

 

23. člen

Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo, določeno v odloku o proračunu občine za tekoče leto, veljajo le ob predhodnem soglasju župana.

 

24. člen

(1) Finančno poslovanje krajevnih skupnosti poteka v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance za neposredne uporabnike proračuna.

(2) Krajevne skupnosti so se dolžne pri finančnem poslovanju ravnati po internih predpisih, ki jih sprejme župan.

 

25. člen

Župan ima pravico zavrniti izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti, če se ugotovi, da za posamezen namen ni zadostnih ali sploh ni sredstev v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.

 

26. člen

(1) Krajevne skupnosti so dolžne občini dostavljati svoje finančne načrte z obrazložitvami na način, v obliki, za obdobje in v rokih, ki jih v navodilih posreduje oddelek občinske uprave, pristojen za finance.

(2) Krajevne skupnosti morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun in na njihovi podlagi.

 

27. člen

(1) Krajevna skupnost lahko uporablja svoja sredstva le za namene, določene v finančnem načrtu, ki je sestavni del proračuna.

(2) Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.

 

28. člen

Krajevne skupnosti so dolžne občini dostaviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v obliki letnega poročila na način, v obliki, za obdobje in v rokih, ki jih v navodilih posreduje oddelek občinske uprave, pristojen za finance.

 

29. člen

(1) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.

(2) Nadzorni odbor je dolžan v primeru ugotovljenih nepravilnosti o svojih ugotovitvah obvestiti svet krajevne skupnosti in o svojih ugotovitvah poročati občinskemu svetu občine.

(3) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevnih skupnosti lahko opravlja tudi župan oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.

(4) Predsednik sveta je dolžan predložiti ob nadzoru vso dokumentacijo in podati pojasnila o izvedbi posameznega poslovnega dogodka.

 

30. člen

Predsednik sveta krajevne skupnosti je kazensko in odškodninsko odgovoren za nezakonito, nenamensko, negospodarno in nepregledno porabo sredstev.

 

VI. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

31. člen

Svet krajevne skupnosti sprejema naslednje akte:

 • poslovnik o delu sveta krajevne skupnosti,
 • finančni načrt,
 • zaključni račun finančnega načrta,
 • pravilnike,
 • sklepe.

 

32. člen

Za uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta oziroma za delo sveta se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, svet krajevne skupnosti pa lahko sprejme tudi poslovnik o delu sveta krajevne skupnosti.

 

33. člen

(1) S finančnim načrtom se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene porabe v krajevne skupnosti.

(2) Z zaključnim računom finančnega načrta se izkazujejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in doseženi odhodki sredstev krajevne skupnosti.

 

34. člen

(1) S sklepi svet krajevne skupnosti ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje ter voli in imenuje člane delovnih teles.

(2) S sklepom svet krajevne skupnosti odloča tudi o postopkovnih vprašanjih in odloča o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti.

 

35. člen

Krajevna skupnost objavlja akte, s katerimi se posega v pravice in obveznosti prebivalcev v krajevni skupnosti na podlagi zakona ali izrecnega pooblastila Mestne občine Novo mesto v skladu z zakonom v Dolenjskem uradnem listu, druge akte pa na krajevno običajen način.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

36. člen

Za delovanje sveta krajevne skupnosti in druga vprašanja, ki niso opredeljena v odloku, se uporabljajo določbe Statuta Mestne občine Novo mesto ter smiselno določbe poslovnika občinskega sveta.

 

37. člen

Krajevne skupnosti morajo uskladiti žige krajevnih skupnosti s tem odlokom najpozneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.

 

38. člen

Vsi predpisi Mestne občine Novo mesto in krajevnih skupnosti, ki so urejali področje delovanja, opravljanja nalog in financiranja krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto se ne uporabljajo več in prenehajo veljati z dnem pričetka veljavnosti tega odloka.

 

39. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-6/2017    

Datum: 25.5.2017

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r

                                                                    

                                                                  

 

 

 

nazaj