Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto

datum: 09. 06. 2017

Dolenjski uradni list 13 - 2017

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) in 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12),  Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 15/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 1/17) ter Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 1/17) je Občinski svet Mestni občini Novo mesto na 22. seji dne 25. 5. 2017, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

sklep

o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v mestni občini novo mesto

 

I.

Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za vse uporabnike:

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za vse uporabnike :

 

Razlika do potrjene cene omrežnine in izvajanja dejavnosti  se pokriva s presežki na drugih dejavnostih.

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov:

 

II.

Sklep začne veljati 15. dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, cene storitev se uporabljajo od 1. 1. 2018 naprej.

 

Številka: 354-4/2017

Datum: 25. 5. 2017

                                                                                                     

Župan

Mestne občine Novo mesto:

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj