vodilna slika

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravam

datum: 09. 06. 2017

Dolenjski uradni list 13 - 2017

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, RS, 33/16) in 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 15/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 1/17), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 1/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22. seji dne 25. 5. 2017, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

SKLEP

O POTRDITVI ELABORATA IN PREDRAČUNSKE LASTNE CENE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI IN ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

I.

Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto za leto 2018.

 

II.

Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto za leto 2018.

 

Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2018 za vse uporabnike:

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  za leto 2018 za vse uporabnike:-

Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  za leto 2018 za vse uporabnike:-

Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč  za leto 2018 za vse uporabnike:-

Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN  za leto 2018 za vse uporabnike:-

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov  za leto 2018 za vse uporabnike:-

 

III.

Sklep začne veljati 15. dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, cene storitev se uporabljajo od 1. 1. 2018 naprej.

 

Številka: 354-4/2017

Datum: 25. 5. 2017

                                                                                              

Župan

Mestne občine Novo mesto:

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

nazaj