Javni razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov Mestne občine Novo mesto

datum: 21. 06. 2017

Dolenjski list 14 - 2017

 

 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 7. in 21. člena Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 36/2016), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (DUL, št. 15/2015) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (DUL, št. 6/2017) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV IZREDNIH ŠTIPENDIJ IN ENKRATNIH DENARNIH POMOČI ZA IZOBRAŽEVANJE PERSPEKTIVNIH POSAMEZNIKOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

 

PREDMET RAZPISA:

Predmet javnega razpisa sta podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018.

 

UPRAVIČENCI do dodelitve izredne štipendije:

Na podlagi 5. člena Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto so do izredne štipendije upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja, osebe s statusom študenta dodiplomskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem, osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

 

Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje ali četrte alineje prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.

 

UPRAVIČENCI do dodelitve enkratne denarne pomoči:

Na podlagi 20. člena Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto so do enkratne denarne pomoči upravičene osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno z enoletnim absolventskim stažem in osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki se izobražujejo v tujini in:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

 

Izjemoma se lahko podeli enkratna denarna pomoč tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.

 

TRAJANJE štipendiranja

Štipendije se podeljujejo za čas šolanja oziroma študija na točno določeni ustanovi, pod pogojem, da štipendist vsako leto v roku 15 dni po zaključku šolskega oziroma študijskega leta dostavi dokazilo o vpisu v višji letnik izobraževanja ter dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega šolskega oziroma študijskega leta.

 

Štipendije se dijakom izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta in študentom od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.

 

VIŠINA izredne štipendije in enkratne denarne pomoči:

Višina izredne štipendije znaša 200 EUR/mesec za študij v Sloveniji in 300 EUR/mesec za študij v tujini, višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini pa 500 EUR v enkratnem znesku. Komisija za štipendiranje bo s sklepom določila število podeljenih izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči po obravnavi vlog in glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Mestne občine Novo mesto za leti 2017 in 2018.

 

Število podeljenih izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči bo po obravnavi vlog določeno skladno z razpoložljivimi sredstvi.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da ne podeli nobene izredne štipendije ali enkratne denarne pomoči.

 

PRIJAVA:

Prijavo za podelitev izredne štipendije se odda na obrazcu

A – Vloga za podelitev izredne štipendije perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Kandidat mora k vlogi za podelitev izredne štipendije priložiti:

 • dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo o šolskem uspehu zadnjega zaključenega šolskega leta – dijaki,
 • dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega študijskega leta – študenti,
 • dokazila o izjemnih dosežkih,
 • fotokopijo davčne številke,
 • fotokopijo bančne kartice, kjer ima odprt transakcijski račun
 • izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

V kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije z obrazložitvijo. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila prve štipendije. Če potrdila o vpisu ne predloži, se štipendija ne nakazuje, pogodba o štipendiranju pa preneha veljati.

 

Prijavo za podelitev enkratne denarne pomoči se odda na obrazcu

B – Vloga za podelitev enkratne denarne pomoči perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za študijsko leto 2017/2018, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Kandidat mora k vlogi za podelitev enkratne denarne pomoči predložiti:

 • dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega šolskega oziroma študijskega leta,
 • dokazila o izjemnih dosežkih,
 • opredelitev namena za dodelitev enkratne denarne pomoči,
 • fotokopijo davčne številke,
 • fotokopijo bančne kartice, kjer ima odprt transakcijski račun
 • izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

V kolikor kandidat za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev enkratne denarne pomoči priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije z obrazložitvijo. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila enkratne denarne pomoči. Če potrdila o vpisu ne predloži se enkratna denarna pomoč ne nakaže.

 

ODPIRANJE  IN OBRAVNAVA VLOG:

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto, postopek javnega razpisa vodi Komisija za štipendiranje (v nadaljevanju: komisija).

 

Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla komisija predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno.

 

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice. Vloge oddane po izteku prijavnega roka (nepravočasne) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih oziroma označenih ovojnicah, bodo s sklepom zavržene.

 

Komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati po e-pošti na navedeni kontaktni e-naslov pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge zavržene.

 

O dodelitvi štipendij in enkratnih denarnih pomoči bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 90 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN VLOŽITVE:

 • dijaki in študentje oddajo vlogo najkasneje do 6. 10. 2017.

 

Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici, na katero nalepijo izpolnjeni obrazec z napisom: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za podeljevanje izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018.

 

Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali jo prinesejo osebno v sprejemno pisarno - vložišče Mestne občine Novo mesto (1. nadstropje).

 

DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA:

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.novomesto.si pod rubriko »Javna obvestila« ali na sedežu Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto v poslovnem času.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi na Občinski upravi Mestne občine Novo mesto ga. Andreji Češarek, telefonska št. 07 39 39 324 ali po e-pošti na e-naslovu andreja.cesarek@novomesto.si.

 

Številka: 603-38/2017  

Datum:   14. 06. 2017                                                                                             

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.  

nazaj