Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh

datum: 14. 07. 2017

Dolenjski uradni list 15 - 2017

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS; št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-C, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 6.7.2017 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1.   člen

(Predmet odloka)

(1)     S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje naselja Potov Vrh in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

(2)     S tem odlokom se upoštevajo strokovne podlage (določitev skupnih in obračunskih stroškov ter določitev gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov), določenih s programom opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik, katerega je junija 2014 izdelalo podjetje Eplan d.o.o. iz Novega mesta.

2.   člen

(Vsebina programa opremljanja)

(1)     S programom opremljanja se opredeli gradnja kanalizacijskega omrežja, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom po­vezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.

(2)     Program opremljanja vsebuje:

-       splošni del programa opremljanja,

-       prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,

-       prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,

-       terminski plan izgradnje,

-       podlage za odmero komunalnega prispevka in

-       grafični prikaz obračunskega območja.

3.     člen

 (Razlogi za sprejem programa opremljanja)

(1)     Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Potov Vrh. Določila  tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).

(2)     Splošni odlok MONM se uporablja pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se na­našajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega pri­spevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.

II.PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME

4.     člen

(Obstoječa komunalna infrastruktura)

Na območju opremljanja stavbnih zemljišč ni obstoječega kanalizacijskega omrežja.

5.člen

(Predvidena komunalna oprema)

Predvidena je izgradnja novega zaključenega kanalizacijskega omrežja v naselju Potov Vrh, ki je del enovitega sistema Veliki Slatnik – Križe – Potov Vrh. Podrobnosti so navedene v projektih Situacija kanalizacije – PZI, M 1:1.000, Št. projekta KI-29/2008, Št. lista 3/1.5.4, GPI d.o.o.

6.člen

(Obračunsko območje)

(1)     Obračunsko območje investicije predstavlja enotno območje opremljanja in obsega naselja Veliki Slatnik, Križe in Potov Vrh, kjer se zagotavlja priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje.

(2)     Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere ko­munalnega prispevka, je razviden v besedilnem delu progra­ma opremljanja, poglavje: »7 Grafični del programa opremljanja«.

III.INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

7.člen

(Skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov predvidene komunalne opreme:

Vrsta stroška

S

[EUR]

OS

[EUR]

Kanalizacija – Potov Vrh

742.171,10

137.850,71

Kanalizacija Veliki Slatnik – Križe

1.376.164,86

135.414,63

SKUPAJ:

2.118.335,96

273.265,34

 

8.člen

(Terminski plan)

Predvidena investicija bo izvedena 1. septembra 2017.

IV.PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9.člen

(Izračun in merila za odmero komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

KP = (Aparcela · Cp1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ct1 · Dt)

Oznake pomenijo:

KP................... znesek komunalnega prispevka izgradnje kanalizacijskega omrežja

Aparcela............... površina gradbene parcele

Atlorisna............... neto tlorisna površina objekta

Dp................... delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka

Dt.................... delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka

Kdejavnosti............ faktor dejavnosti

Cp1.................. indeksirani stroški opremljanja zemljišč, določeni na enoto gradbene parcele

Ct1................... indeksirani stroški opremljanja zemljišč, določeni na enoto NTP

Obračun komunalnega prispevka po vsakokrat veljavnem programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto, se ne izvede, ker obravnavano območje ne sodi v obračunsko območje kanalizacije po Splošnem odloku..

10.  člen

(Stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cp] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ct] s kanalizacijskim omrežjem)

Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlo­risne površine objekta, ki predstavljajo obračunske stroške investicije iz 7. člena odloka, preračunane na površino gradbenih parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za kanalizacijsko omrežje, so razvidni iz naslednje tabele:

Vrsta stroška

Cp

[€/m2]

Ct

[€/m2]

Izgradnja kanalizacijskega sistema Veliki Slatnik – Križe – Potov Vrh (območje naselja Potov Vrh)

6,34

9,27

SKUPAJ Cp/Ct:

6,34

9,27

 

11.  člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)

 

(1)     Merila za odmero komunalnega prispevka so:

-       površina stavbnega zemljišča,

-       neto tlorisna površina objekta,

-       opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,

-       namembnost objekta in

-       izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

(2)     Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine je Dpi : Dti = 0,3 : 0,7,

(3)     Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.

(4)     Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.

(5)     Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.

(6)     Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

12.  člen

(Indeksiranje stroškov)

(1)     Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme [Cp] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Ct] se na dan odmere komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2)     Kot izhodiščni datum za indeksiranje obračunskih stroškov za novo predvideno komunalno opremo se uporablja datum 30.6.2017.

13.  člen

(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

(1)     Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.

(2)     Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.

V.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14.člen

(Začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

15.  člen

(Dostop do podatkov)

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 35113-4/2017

 

 

Novo mesto, dne 6.7.2017

 

 

 

župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj