Odredba o spremembi prometne ureditve na občinski cesti LC 295311, Lešnica – Otočec na delu od km 2,160 do km 3,120

datum: 14. 07. 2017

Dolenjski uradni list 15 - 2017

Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/2012, 36/2014 – odl. US in 46/2015) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/2016) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 6.7.2017 sprejel

 

O D R E D B O

o spremembi prometne ureditve na občinski cesti

LC 295311, Lešnica – Otočec na delu od km 2,160 do km 3,120

 

  1. člen

 

S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve na občinski cesti LC 295311, Lešnica – Otočec na delu od km 2,160 do km 3,120.

 

    člen

 

Na delu občinske ceste LC 295311, Lešnica – Otočec od km 2,160 do km 3,120 se ukine motorni promet. Cestni odsek se nameni kolesarskemu in peš prometu. Za motorni promet se ohranja zgolj dostop lastnikom zemljišč in za potrebe intervencij.

 

V km 2,165 in v km 3,120 se postavi dvižno-potopne stebričke za  preprečitev vožnje motornih vozil.

 

Na LC 295311, Lešnica – Otočec na delu od km 2,160 do km 3,120 se izvede ukrepe za spremembo prometne ureditve, kot so predvideni v izvedbenemu načrtu za izvedbo za objekt:

 

Ukinitev motornega prometa na odseku lokalne ceste LC 295311 Lešnica – Otočec, na odseku od pokopališča pri naselju Otočec do parkirišča pri gradu Otočec

 

Št. izvedbenega načrta: INZI-93/2016

Izdelal: GPR, gradbeno projektiranje in svetovanje, Igor Rems s.p., Mestne njive 1, 8000 Novo mesto

Kraj in datum: Novo mesto, januar 2016

Odgovorni projektant: Igor Rems, inž. grad.; IZS G-9013

 

    člen

 

Izvedbeni načrt za izvedbo spremembe prometne ureditve št.: INZI-93/2016 je sestavni del te Odredbe.

 

    člen

 

Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015).

 

    člen

 

Ta odredba začne veljati 30 dni po objavi v Dolenjskem Uradnem listu.

 

 

Številka: 371-24/2017 (704)

Novo mesto, dne 6. julija 2017

 

župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj