Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017

datum: 20. 07. 2017

Dolenjski uradni list 16 - 2017

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (Dolenjski uradni list, št. 15/15, 47/16, 12/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 1. izredni seji dne 20. 7. 2017 sprejel

 

 

O D L O K

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU 

MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2017

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(Vsebina odloka)

 

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (DUL, št. 15/15, 47/16, 12/2017) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

 

»13. člen

                       (Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

 

V letu 2017 se občina lahko zadolži do višine 7.305.758 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje v obseg zadolževanja.

 

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.

 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2017 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o., ki se lahko dolgoročno zadolži do zneska 900.000,00 EUR za nakup poslovne stavbe na naslovu Podbreznik 15, Novo mesto.«

 

2. člen                                                                     

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.

 

 

Številka: 4120-7/2015

Novo mesto, dne 20. 7. 2017

 

                                                                                                            

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

nazaj