Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto

datum: 09. 10. 2017

Dolenjski uradni list 21 - 2017

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB2,  76/08, 79/09), 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl.US) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 24. redni seji dne 28.9.2017 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

S T A T U T A

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

  1. člen

 

Statut  Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 33/17, v nadaljevanju Statut) se spremeni in dopolni tako, da se med pristojnostmi občinskega sveta v 15. členu v drugem odstavku za deveto alinejo doda novo alinejo, ki se glasi:

-           »sprejema sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,«.

 

    člen

 

Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka:          007-18/2017

Datum:            28.9.2017

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

                   

 

 

nazaj