SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del

datum: 11. 08. 2017

Dolenjski uradni list 17 - 2017

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10¸-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl. US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/16) je župan Mestne občine Novo mesto dne 21. 7. 2017 sprejel

 

SKLEP

 o začetku priprave

občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del

 

1. člen

(predmet sklepa)

 

(1)S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2)Z OPPN se določijo prostorske rešitve in izvedbeni prostorski pogoji za del EUP NM/10-OPPN-e in sicer za gradnjo nestanovanjske stavbe namenjene izvajanju centralnih dejavnosti z dopustnim stanovanjskim delom in pripadajočimi parkirnimi, manipulativnimi in zelenimi površinami ter navezavami na GJI.

 

 

2. člen

 (ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)

 

(1)Območje OPPN se nahaja ob Ljubljanski cesti v Novem mestu. Območje se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) z oznako NM/10-OPPN-e. Za EUP je z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji; v nadaljevanju: OPN) predvidena izdelava OPPN, s katerim je treba prostor prenoviti z nadomestitvijo obstoječe strukture in ohranjanjem centralnih dejavnosti. Celotno območje enote urejanja prostora obsega 6,9 ha, Pobuda za pripravo OPPN se nanaša na del EUP, kjer v naravi stoji stavba z naslovom Ljubljanska cesta 15. Del je mogoče načrtovati kot prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto.

(2)Pobudo za pripravo OPPN je podala Tatjana Lukanc.

 

 

2. člen

(območje urejanja)

 

(1)Območje urejanja OPPN zajema naslednje zemljiške parcele oziroma njihove dele: parc.št. 201/3, 201/4, 201/5 in 201/6, vse k.o. 1455 Bršljin.

(2)Območje OPPN se nahaja med Ljubljansko cesto na vzhodu, železniško progo na zahodu, trgovsko poslovnim objektom BTC d.d. Ljubljana na severu in bencinskim servisom na jugu.

(3)V OPPN se lahko vključi tudi druge pobude, potrebne zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov prostorske in gradbene zakonodaje v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge pobude, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

(4)Območje urejanja je določeno na podlagi pobude investitorja in se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ter upoštevanju določil OPN ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora tudi spremeni oz. razširi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve. V območje urejanja se po potrebi vključi tudi območje načrtovanih infrastrukturnih ureditev.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka priprave OPN, strokovne podlage izdelane v postopku priprave OPPN prenova ob Ljubljanski cesti 27 in tudi druge strokovne podlage, ki so izdelane za obravnavo sosednjih območij.

 

4. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava OPPN bo potekala v naslednjih rokih in fazah:

1. faza: izdelava strokovnih podlag - 60 dni po podpisu pogodbe oziroma predaji drugih že izdelanih strokovnih podlagah izdelovalcu s strani naročnika oziroma pripravljavca.

2. faza: izdelava osnutka OPPN - 30 dni po potrditvi strokovnih podlag

izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag;
pridobitev smernic NUP - 30 dni;
pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

3. faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN - 30 dni po pridobitvi smernic:

pregled in analiza smernic;
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev, obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto.

4. faza: sodelovanje javnosti:

občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN - 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
javna razgrnitev in javna obravnava - 30 dni;
1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov - 15 dni po dostavi pripomb in predlogov izdelovalcu s strani naročnika;
sprejem stališč do pripomb - 15 dni.

5. faza: izdelava predloga OPPN:

izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov - 15 dni po zavzetju stališč do pripomb oziroma obvestilu o zavzetju stališč do pripomb s strani pripravljavca;
pridobitev mnenj NUP - 30 dni;
dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN - 15 dni po pridobitvi in predaji mnenj NUP izdelovalcu s strani pripravljavca;
predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
objava v Dolenjskem uradnem listu - 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta - 15 dni po objavi v uradnem glasilu.

(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPNter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

 

5. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

1.Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor  območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;

2.      Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;

3.      Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;

4.      Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, p.p. 551, 2102 Maribor

5.      Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;

6.      Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;

7.      Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana

8.      Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;

9.      Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana;

10.   Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;

11.   T2 d.o.o., Poslovalnica Novo mesto, Novi trg 10, 8000 Novo mesto

12.   Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt  podati smernice  in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

 

6. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Izdelavo OPPN ob Ljubljanski cesti 15 financira pobudnica priprave.

 

7. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 350-12/2017                                                                      

Novo mesto, dne 21.7.2017             

                                                                                             
                                                                                                         

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

nazaj