Odobreno sofinanciranje za tri novomeške projekte

datum: 27. 01. 2020

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je potrdilo seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Skupaj je bilo na seznam izbranih operacij uvrščeno 28 projektov mestnih občin, med izbranimi pa so tudi trije novomeški.

Na novomeški občini smo se načrtno usmerili v prostorsko urejanje kolesarskih stez in pešpoti, povezovanje obstoječih v zaključene, funkcionalne celote in navezovanje teh povezav na mestne zelene površine in okoliške, obmestne kraje. Med izbranimi novomeški projekti za sofinanciranje z mehanizmom CTN so tako brv in kolesarska pot Loka-Kandija, brv in kolesarska pot Irča vas in kolesarska povezava Drska-Bršljin.

Brv in kolesarska pot Loka-Kandija

Brv bo v bližini izliva potoka Težka voda povezala območje Kandije in zalednega šmihelskega območja z ožjim delom mestnega jedra in športno rekreacijskim parkom Loka. Trenutno je v teku izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, sledi izbor izvajalca del in predviden začetek gradnje jeseni. Investicija je ocenjena na 1,5 milijona evrov z DDV, predvidena višina sofinanciranja z mehanizmom CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa je 900 tisoč evrov.

 

Brv in kolesarska pot Irča vas

Irča vas 1

Inovativna prednapeta konstrukcija brvi bo povezala dva pomembna obmestna predela, na enem bregu eno največjih stanovanjskih sosesk na Drski, na drugi strani pa razvijajoče se bršljinsko zaledje s Češčo vasjo in Podbreznikom. Za projekt poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja in izdelava projekta za izvedbo, po objavi razpisa izvajalca gradnje je predviden začetek del v začetku leta 2021. Predviden strošek investicije znaša okoli 1,5 milijona EUR z DDV, pri tem je predvidenih okoli 700 tisoč evrov sofinanciranja z mehanizmom CTN iz Kohezijskega sklada.

 

Kolesarska povezava Drska – Bršljin

_DSC0216

Kolesarska povezava Drska – Bršljin je načrtovana kot nadaljnja ureditev kolesarskih površin preko nove brvi v Irči vasi v smeri Drske in Bršljina  v skupni dolžini okoli 2,6 kilometra. Namen investicije je vzpostavitev neprekinjene kolesarske povezave med obema soseskama. Delno je predvidena umestitev novih kolesarskih površin, delno pa vodenje kolesarjev po obstoječih cestah z ustreznimi novimi prometnimi označbami. Rešitve bodo določene v nadaljnjih fazah projektiranja. Gradnja se bo, po izdelavi projektne dokumentacije in objavi razpisa za izvajalca gradnje, predvidoma začela spomladi 2021. Predviden strošek investicije je 900 tisoč evrov z DDV, predvidena višina sofinanciranja z mehanizmom CTN iz ESRR pa 100 tisoč evrov.

nazaj