Potrdili proračuna za leti 2020 in 2021 ter sprejeli strategijo gradnje komunalne infrastrukture

datum: 15. 11. 2019

Občinski svet je na 9. redni seji tudi v drugi obravnavi potrdil predloga občinskih proračunov za leto 2020 in 2021, ki nadaljujeta trend izrazito naložbeno naravnanih proračunov iz zadnjih let. Svetniki so sprejeli tudi strategijo opremljanja občine s komunalno infrastrukturo, ki je nastala na podlagi analize 22 naselij.

Poleg tekočih nalog, ki jih občinam nalaga zakon, je skoraj polovica obeh proračunov namenjena investicijam, med prioritetami pa še naprej ostajajo trajnostna mobilnost, urbana prenova prostora, projekti krajevnih skupnosti, kakovost bivanja občanov vseh generacij, pametni razvoj in socialni programi. Župan Gregor Macedoni je ob tem izpostavil, da kljub izraziti investicijski naravnanosti tudi z novima predlogoma proračunov nadaljujejo s  stabilnim upravljanjem občinskih financ. Proračun za leto 2020 predvideva 49,5 milijonov prihodkov in 50,3 milijonov odhodkov, za leto 2021 pa 48 milijonov prihodkov in 50,6 milijonov evrov odhodkov.  Svetniki so ob sprejemu proračunov potrdili tudi amandma župana, ki na pobudo svetnice Maje Žunič Fabjančič (Solidarnost) za 15 tisoč evrov letno zvišuje sredstva, namenjena programom socialnega in zdravstvenega varstva.

Podrobna analiza 22 naselij (aglomeracij), v katerih je v skladu z državno usmeritvijo v naslednjih letih potrebno zagotoviti komunalno infrastrukturo, je pokazala, da je na 13 območjih (Podgrad – Koroška vas, Vinja vas, Uršna Sela, Veliki Podljuben, Vrh pri Ljubnu, Hudo, Dolenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Ždinja vas, Lutrško selo, Pogance, Veliki Orehek in Jama) upravičena in gospodarna graditev javnega kanalizacijskega sistema, na 9 območjih (Pristava, Veliki Cerovec, Koroška vas, Jurna vas, Uršna sela – Mokuta, Gorenje Kamence, Črešnjice, Dolenja vas – Otočec in Velika Hrušica) pa strategija predvideva gradnjo individualnih čistilnih naprav, ki bodo sofinancirane.

cevi 1

Po skrajšanem postopku je občinski svet potrdil tudi spremembe in dopolnitve odloka in odredbe o ureditvi cestnega prometa. Spremembe so posledice nadaljnjega urejanja prometnega režima v prenovljenem mestnem jedru, kjer želi občina v javno uporabo nameniti dodatna, že obstoječa parkirna mesta ob javnih institucijah.

_DSC0217

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrvarjev hrib, v prvi obravnavi pa je bil sprejet tudi predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki bo odslej usklajen s sistemskimi priporočili ministrstva za okolje in prostor. V skrajšanem postopku so svetniki sprejeli še predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ustanovitvenega akta Vrtca Pedenjped, potrdili pa so tudi letni program športa za leto 2020.

Na področju premoženjskih zadev je občinski svet ukinil status javnega dobra na treh nepremičninah v Gabrju, ki jih bodo odslej uporabljali tamkajšnji gasilci, potrdili pa so tudi predloga načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem za leti 2020 in 2021.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki v svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto imenovali dr. Vido Čadonič Špelič, v svet Osnovne šole Brusnice pa Antona Luzarja in Danila Malnarja. Občinski svet je podal tudi pozitivna mnenja h kandidaturi Mitje Mežika za direktorja Varstveno delovnega centra Novo mesto in kandidatkama za ravnateljico Osnovne šole Brusnice – Jasmini Hidek in Jožici Hrovat. Ob tem so svetniki prednost namenili aktualni ravnateljici Jasmini Hidek.

Ob koncu seje je župan Gregor Macedoni v svojem poročilu povzel aktualno dogajanje v občini.

nazaj