Z novim dveletnim proračunom nadaljevati investicijski cikel

datum: 04. 10. 2019

Občinski svet je na 8. redni seji v prvi obravnavi sprejel predloga občinskih proračunov za leto 2020 in 2021, ki nadaljujeta trend izrazito naložbeno naravnanih proračunov iz zadnjih let. Svetniki so sprejeli tudi uskladitvene dopolnitve ustanovitvenih aktov Dolenjskih lekarn in dali soglasje za odkup zemljišč iz stečajne mase podjetja Imos d. d. v Podbrezniku.

Poleg tekočih nalog, ki jih občinam nalaga zakon, je slaba polovica obeh proračunov namenjena investicijam, med prioritetami pa še naprej ostajajo trajnostna mobilnost, urbana prenova prostora, projekti krajevnih skupnosti, kakovost bivanja občanov vseh generacij, pametni razvoj in socialni programi. Župan Gregor Macedoni je ob tem izpostavil, da kljub izraziti investicijski naravnanosti tudi z novima predlogoma proračunov nadaljujemo s stabilnim stanjem občinskih financ (v zadnjih letih se je skupna zadolženost še zmanjševala). Proračun za leto 2020 predvideva 50,5, za leto 2021 pa 49 milijonov evrov prihodkov.

Svetniki so obravnavali tudi prenovljen ustanovitveni akt javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. Leta 1991 so ta javni zavod ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje, zato je bilo akte potrebno uskladiti z novo zakonodajo in njegovo delovanje definirati širše, saj danes pokriva področje petnajstih občin, ki bodo zastopane tudi v novem svetu ustanoviteljic.

8. seja OS_

Občinski svet je podal tudi soglasje k nameri občine, da uveljavi predkupno pravico za odkup zemljišč podjetja IMOS d. d. (v stečaju) v Podbrezniku, ki jih je lani na dražbi sicer kupil DUTB. Gre za zemljišča, ki bi ob ustrezni komunalni opremljenosti pritegnila zasebne investitorje in s tem vzbudila nadaljnji razvoj območja.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki imenovali nove člane občinske volilne komisije. Predsednica je postala Marjetica Žibert, namestnica Jerica Grden, ostali člani pa so Jasna Simčič, Darko Poštrak, Robert Zidarič, Matej Šporar, Frančiška Renuša in Anja Zoran. Namesto Jožice Barbo Hrastar, ki je odstopila, so svetniki v odbor za davčno politiko, proračun in finance imenovali Antona Goloba, v svet javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto pa so svetniki imenovali Cirilo Surina Zajc. Občinski svet je podal pozitivno mnenje štirim kandidatkam za ravnateljico Osnovne šole Šmihel - Romani Šarec Rojc, mag. Gabi Ogulin Počrvina, Klavdiji Hrastar in Basyi Majdi Čengija.

Svetniki so obravnavali in sprejeli tudi Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma, na področju premoženjskih zadev so sprejeli predlog o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičninah na Zajčjem vrhu in se seznanili s poročilo o delu skupne občinske uprave novomeške in straške občine. Občinski svet se je seznanil tudi s tremi končnimi poročili nadzornega odbora, v katerih so nadzorniki obravnavali pravilnost dodeljevanja transferjev na proračunski postavkah Kultura – Dolenjski muzej in Cesto gospodarstvo – javna razsvetljava ter pravilnost poslovanja na proračunski postavki Krajevne skupnosti Drska.

Ob koncu seje je župan Gregor Macedoni v svojem poročilu povzel aktualno dogajanje v naši občini.

nazaj