vodilna slika

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Novo mesto na področju zobozdravstva za mladino in odrasle

datum: 15. 07. 2019

Dolenjski uradni list 17 - 2019

Na podlagi drugega odstavka 44 a. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) in 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel

 

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Novo mesto na področju zobozdravstva za mladino in odrasle

 

 

 

1. člen 

 

Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Novo mesto, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle za območje Mestne občine Novo mesto.

S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

2. člen 

 

Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Novo mesto na področju zobozdravstva za mladino in odrasle, in sicer v ambulanti OŠ Grm, Novo mesto in ambulanti na Šmarješki cesti 4, Novo mesto, v predvidenem obsegu 2,00 timov in trajanju 15 let. Koncedent lahko na podlagi izpolnjenih zakonskih pogojev in pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja podaljša obdobje podelitve koncesije za naslednjih 15 let.

 

3. člen 

 

Koncesija za področje zobozdravstva za mladino in odrasle se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v ambulanti OŠ Grm, Novo mesto in ambulanti na Šmarješki cesti 4, Novo mesto.

 

4. člen 

 

Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.

 

5. člen 

 

Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.

 

Zdravstveno dejavnost na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.

 

6. člen 

 

Koncesija iz področja zobozdravstva za mladino in odrasle se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.

Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

7. člen 

 

Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom in se sočasno z javnim razpisom objavi na spletnih straneh občine in na portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

8. člen 

 

Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti določene v razpisni dokumentaciji.

 

9. člen 

 

Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.

Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.

 

10. člen 

 

Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.

Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.

 

 

11. člen 

 

Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

12. člen 

 

Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

13. člen 

 

Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.

 

14. člen 

 

Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.

 

15. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka:1601-18/2019

Novo mesto, dne 12. 7. 2019

 

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r

                                                                                                

nazaj