Sprejet Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto

datum: 12. 07. 2019

Občinski svetniki so na seji 11. julija sprejeli nov Lokalni energetski koncept (LEK) razvoja občine na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov. Pretekli LEK je namreč obravnaval obdobje od 2008 do 2018, zato smo v skladu z Energetskim zakonom pristopili k izdelavi novega programa ravnanja z energijo v lokalni skupnosti.

V sklopu priprave LEK-a se je tako izdelala nova analiza obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo, ponovno so se pregledale možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, ki povečujejo zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v občini ter potenciali učinkovite rabe energije. Izhodišče za pripravo nove analize stanja se je pripravilo na podlagi pregleda rabe energije v gospodarstvu, gospodinjstvih, javnem sektorju in v prometu. Pri pripravi dokumenta so se upoštevale obstoječe študije, pretekli LEK iz leta 2008, programski dokumenti, zakonodaja in podobno gradivo s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v občini.

Odvisnost gospodarstva in gospodinjstev od rabe energije, predvsem električne in toplotne energije, je v naši občini kot tudi drugod velika. Novo mesto kot gospodarsko središče Slovenije zatorej pri energetskem načrtovanju izhaja iz zagotavljanja varne, zanesljive, cenovno dostopne energije v soodvisnosti s trajnostnimi pristopi in zniževanjem negativnih vplivov na okolje oz. izboljšanju kakovosti zraka. Energetska učinkovitost, diverzifikacija energetskih virov, uvajanje obnovljivih virov energije, premagovanje energetske revščine, energetska pismenost in informiranje, strateška partnerstva ter razvoj in inovacije z namenom ustvarjanja novih zelenih delovnih mest so zatorej ključnega pomena pri dolgoročnem energetskem planiranju naše občine. Glavni cilj je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način za prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje za potrebne aktivnosti in investicije ter kakovostne energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.

Celoten dokument, ki ga je izdelalo podjetje Envirodual, d.o.o. je na voljo na povezavi. 

nazaj