Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

datum: 28. 06. 2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil podaljšanje javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni do leta 2022, s ciljem dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence prebivalstva.

 Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

˗ ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;

˗ ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 30. 9. 2022);

˗ so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2022.

Več informacij o omenjenem razpisu dobite na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in v Svetovalnem središču Novo mesto, kjer vam svetovalke pomagajo tudi pri izpolnjevanju vloge za povračilo šolnin.

 

nazaj