Namesto Marjana Hribarja na čelu Zavoda Novo mesto Jasna Dokl Osolnik

datum: 04. 02. 2019

Po potrditvi Marjana Hribarja za župana Šmarjeških Toplic, je občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni seji Hribarja razrešil iz mesta direktorja Zavoda Novo mesto in za vršilko dolžnosti imenoval Jasno Dokl Osolnik, sicer direktorico Dolenjskega muzeja. Dokl Osolnikova bo na čelu Zavoda Novo mesto do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje šest mesecev. Svetniki so na seji potrdili tudi letni program športa za leto 2019 in poslovni plan Komunale Novo mesto.

Občinski svet je sprejel sklep za nadaljevanje postopkov za sprejem splošnih aktov – občinskih podrobnih načrtov, za katere postopki priprave niso bili zaključeni v času mandata prejšnjega Občinskega sveta, predlog uskladitve meja občin z mejami parcel, v skrajšanem postopku pa  je bil sprejet tudi predlog sprememb in dopolnitev ustanovitvenega odloka Vrtca Pedenjped. Na pobudo investitorjev so svetniki sprejeli usklajen Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Graben/1 in prvi Sklep o potrditvi lokacijske preveritve.

_DSC1283

Na področju premoženjsko – pravnih zadev so svetniki nepremičninam, ki predstavljajo javne poti in javne ceste lokalnega pomena podelili status grajenega javnega dobra. Ukinili so status javnega dobra na nepremičninah, za katere smo na Mestni občini Novo mesto prejeli vloge za odkup ali zamenjavo. Status javnega dobra so ukinili tudi na nepremičninah, po katerih je predvidena gradnja odseka tretje razvojne osi. Svetniki so potrdili tudi prenos lastninske pravice teh nepremičnin na državo. Občinski svet je sprejel sklep o določitvi višine vrednosti pravnih poslov, ki niso vključeni v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2019.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki imenovali Srečka Vovka za člana Komisije za priznanja in nagrade, Boštjana Kovačiča za člana Odbora za gospodarstvo, Petra Kostrevca in Bernarda Mlakarja pa za člana Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti. Občinski svet je podal tudi pozitivno mnenje k imenovanju Zdenka Potočarja za ravnatelja Višje strokovne šole Ekonomske šole Novo mesto.

Ob koncu seje je župan Gregor Macedoni svetniki seznanil tudi z aktualnimi projekti.

nazaj