Izbrali člane delovnih teles

datum: 21. 01. 2019

Druga redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v tem mandatu je v četrtek, 17. januarja, minila v znamenju dokončnega oblikovanja struktur Občinskega sveta, ki so predpogoj za delovanje tega organa ter drugih tekočih nalog s področja kadrovskih zadev. Župana Gregorja Macedonija je v občinskem svetu zamenjal Goran Makar (LGM), znana je nova sestava Nadzornega odbora Mestne občine in glavnina članov delovnih teles, med katerimi bodo štiri še dopolnjenja. Svetniki so se seznanili tudi s poročili Nadzornega odbora iz zaključnega obdobja prejšnjega mandata.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je imenoval Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto v sestavi: Drago Cerovšek, Marjetka Kastrevc, Anton Repovž, Mitja Sadek, Martina Vrhovnik, Marko Vrhovšek in Klementina Zeme.

 

Komisijo za statut in poslovnik bodo v tem mandatu sestavljali predsednica Eva Filej Rudman, Vesna Barborič, Ana Bilbija, Sara Drašković, Marko Dvornik, Mira Retelj in Maja Žunič Fabjančič. Komisiji za medobčinsko in mednarodno sodelovanje bo predsedovala Marjanca Trščina Antić, člani komisije pa so postali Maja Dragan, Klara Golić, Suzana Hočevar, Primož Kobe in Borut Rončevič. Predsednik Komisije za priznanja in nagrade  je postal Bojan Kekec, člani komisije pa so Mojca Andolšek, Jože Miklič, Janez Povh, Igor Povž in Stanko Žagar. Komisijo za vloge in pritožbe bo vodila Sara Drašković, ostali člani pa so Franc Bačar, Ana Bilbija, Primož Skubic, Robert Sotler in Jožefa Šepetavc. Odbor za družbene dejavnosti sestavljajo predsednik Franc Bačar in člani Štefan David, Eva Filej Rudman, Primož Kobe, Jasna Kos Plantan, Rok Mežnar, Darja Šurla Sladič, Adolf Zupan in Maja Žunič Fabjančič. Predsednik Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je postal Peter Kostrevc, člani tega delovnega telesa pa so še Mihael Drašler, Mario Krapež, Tomaž Levičar, Goran Makar, Alenka Muhič, Andrej Resman, Miro Škufca in Srečko Vovko. Vesna Vesel bo predsedovala Odboru za davčno politiko, proračun in finance, za preostale člane pa so svetniki potrdili Franca Bačarja, Jožico Barbo Hrastar, Ano Bilbija, Matjaža Engla, Jasno Kos Plantan, Uroša Lubeja, Miro Retelj in Jerneja Strgarja. Odbor za gospodarstvo sestavljajo predsednik Adolf Zupan in člani Mojca Andolšek, Matjaž Engel, Peter Kostrevc, Branko Kovač, Boštjan Matko, Alenka Papež in Marjanca Trščinar Antić. Odboru za spremljanje položaja romske skupnosti bo predsedovala Jasna Kos Plantan, za člane pa so svetniki potrdili Andreja Redka, Duška Smajka, Marka Stojanoviča, Adolfa Zupana in Dimitrija Zupančiča.

 

Svetniki so za predstavnico Mestne občine Novo mesto v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina potrdili Meto Retar, podali soglasje h kandidaturi doc. dr. Lee-Marije Colarič-Jakše za dekanjo Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in imenovali dr. Jano  Bolta Saje in Roberta Zidariča za predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto. V svetu javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto bodo Mestno občino Novo mesto v prihodnjih štirih letih zastopali Milena Bartelj, Klemen Gaberšček in Branko Kovač, svetniki pa so podali tudi pozitivno mnenje pozitivno mnenje k imenovanju Vide Marolt za ravnateljico Osnovne šole Dragotin Kette.

 

Prihodnja redna seja občinskega sveta je sklicana za četrtek, 31. januarja.

nazaj