vodilna slika

Javni poziv: Subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta v letu 2019

datum: 28. 12. 2018

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (Dolenjski uradni list, št. 16/18) objavlja Mestna občina Novo mesto naslednji

JAVNI POZIV

 

Subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta v letu 2019

 

 

1. PREDMET POZIVA

 

Predmet poziva je sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim, ki želijo samostojno rešiti svojo stanovanjsko problematiko. Upravičenci morajo po obnovi oziroma izgradnji zagotoviti zasedenost kapacitete z lastnim bivanjem.

 

2. UPRAVIČENCI

 

Upravičenci do javnih sredstev predvidenih s tem pozivom so mladi, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko bodisi z novogradnjo bodisi z rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju prosilci).

Za mladega prosilca, predvidenega s tem pozivom, se šteje vsak investitor, ki na dan objave poziva še ni dopolnil 35 let in ne prebiva v lastni bivalni enoti.

Pod prvo reševanje stanovanjske problematike se razume gradnja oziroma rekonstrukcija stavbe, z namenom selitve v samostojno bivalno enoto.

Prosilci bodo obravnavani po načelu časovne prioritete (prednost imajo prej vložene vloge). Upravičenost do subvencioniranja obnove objektov bo ugotavljala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan s sklepom.

 

3. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

 

Sredstva za subvencije za leto 2019 v višini 10.000 EUR so zagotovljena v poračunu Mestne občine Novo mesto na proračunski postavki 18061002 – Upravljanje s stanovanji, konto 402999 – drugi operativni odhodki.

Sredstva so namenjena pospeševanju reševanja stanovanjske problematike mladih predvsem tistih, ki želijo samostojno rešiti svoj stanovanjski problem bodisi z gradnjo bodisi rekonstrukcijo obstoječega objekta.

Skupna višina namenskih sredstev se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu.

 

4. DELEŽI SUBVENCIONIRANJA

 

Občina se zavezuje, da bo sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 EUR na posamezno enoto. V primeru mlade družine (oba starša na dan objave javnega poziva mlajša od 35 let) se subvencija poveča za 25% za vsakega otroka, ki na dan objave javnega poziva še ni dopolnil 6 let, vendar največ do višine 1.500 EUR. Subvencije bodo prosilcem na voljo do porabe proračunskih sredstev.

 

5. POGOJI SUBVENCIONIRANJA

 

Pogoji pridobitve sredstev so naslednji:

 

 • starost prosilca na dan objave javnega poziva pod 35 let,
 • veljavno gradbeno dovoljenje, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 12 mesecev in plačan komunalni prispevek,
 • podpisana izjava prosilca, s katero zatrjuje, da gre za reševanje njegove stanovanjske problematike (na obrazcu 1),
 • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo gradnjo oz. rekonstrukcijo dokončal v roku treh let od datuma nakazila dodeljenih sredstev in MONM posredoval obvestilo s predloženimi dokazili o dokončanju gradnje oz. rekonstrukcije (na obrazcu 3);
 • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da se bo po končani gradnji v roku enega meseca preselil v rekonstruirano oz. novo zgrajeno stanovanje in prijavil stalno bivališče na naslovu stanovanjske gradnje, za katero je prejel subvencijo in o tem pisno obvestil MONM (na obrazcu 4),
 • prosilec mora izkazati začetek rekonstrukcije oziroma gradnje tako da ob prijavi na javni poziv predložiti ustrezna dokazila (npr. fotografija gradbišča z gradbiščno tablo in izkopom gradbene jame, fotografija začete rekonstrukcije obstoječe stavbe, predložitev sklenjene pogodbe z izvajalcem del, ipd.)
 • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo  v bivalni enoti (stanovanju/hiši), za katero je prejel subvencijo, prebival  sam ali z družino neprekinjeno najmanj tri leta od datuma vselitve (na obrazcu 5).

Prosilec končano gradnjo izkaže:

 • z uporabnim dovoljenjem, ki ga je pridobil za bivalno enoto v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo ali
 • z izjavo nadzornika gradnje, da so končana vsa dela, potrebna za uporabo bivalne enote.

Navedena dokazila o končani gradnji je prosilec dolžan posredovati MONM v roku treh let od nakazila dodeljene subvencije, kar sprejema s podpisom izjave na obrazcu 2.

V primeru spremembe področne zakonodaje, ki se bo morebiti nanašala na termin »končana gradnja«, se bo upoštevala spremenjena zakonodaja.

V primeru, da prosilec ne zadosti pogojem subvencioniranja, mora vrniti dodeljena sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. Resničnost izjav prosilca in izpolnjevanje razpisnih pogojev ter predložene dokumentacije in dokončane gradnje oz. rekonstrukcije se bo preverilo na terenu s strani tričlanske komisije.

 

6. VSEBINA VLOGE

 

Prosilec mora dostaviti naslednje dokumente:

 • prijavo na obrazcu št. 1,
 • kopijo veljavnega gradbenega dovoljenja,
 • potrdilo o plačanem komunalnem prispevku,
 • kopijo osebnega dokumenta in kopijo osebnega dokumenta svojega partnerja,
 • podatke o otrocih, ki na dan objave javnega poziva še niso dopolnili 6 let na obrazcu št. 2 s priloženimi kopijami izpiskov iz matične knjige,
 • podpisano izjavo o roku dokončanja gradnje oz. rekonstrukcije na obrazcu 3,
 • podpisano izjavo o roku preselitve in prijavi stalnega prebivališča na obrazcu 4,
 • podpisano izjavo o bivanju v novi stanovanjski enoti na obrazcu 5,
 • fotografije začete gradnje (fotografija gradbiščne table na terenu in izvedenega izkopa gradbene jame oz. fotografije začete rekonstrukcije),
 • podatke o banki in številki TRR za nakazilo sredstev na obrazcu št. 6.

Prosilec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa na razpolago na spletni strani Mestne občine Novo mesto pod rubriko Javni razpisi.

 

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo za subvencioniranje do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 11. 2019.

Prijave na javni poziv za dodelitev sredstev morajo zainteresirani prosilci poslati v zaprtih ovojnicah na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto s pripisom »Prijava na poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem v letu 2019«. Na zaprti ovojnici mora biti na zadnji strani naveden polni naslova prijavitelja.

 

8. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU POZIVA

 

Vse prejete vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan, ob upoštevanju časovne prioritete glede na datum prejema vlog. Odpiranje vlog ni javno. Upoštevale se bodo samo vloge, ki bodo oddane na razpisnem obrazcu in bodo oddane najkasneje 30.11.2019.

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku največ 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

Seznam upravičencev za dodelitev subvencije pripravi komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in ga posreduje direktorici občinske uprave.

Direktorica občinske uprave na podlagi seznama izda odločbo o dodelitvi subvencije za posameznega upravičenca. Zoper odločbo je možna pritožba županu. Odločitev župana je dokončna.

Nakazilo odobrenih sredstev subvencije se izvede na osebni račun upravičenca 30. dan po opravljeni vročitvi odločbe.

Sredstva se dodelijo v skladu z navodili razpisa, in sicer v skladu z načelom časovne prioritete.

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Darja Plantan, telefon 07 39 39 290, elektronski naslov: darja.plantan@novomesto.si, ki bo dosegljiva v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in petek med 8.00 in 14.00 uro ter v sredo med 8.00 in 16.00 uro.

 

10. NADZOR NAD IZVAJANJEM

 

Namenska proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil razpisna določila, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

Številka: 3520-124/2016-21 (629)

Datum: 27. 12. 2018

 

Obrazci

nazaj