vodilna slika

Stanovanjski kredit lahko zniža plačilo vrtca

datum: 19. 01. 2017

Na predlog občinske uprave je Občinski svet Mestne občine Novo mesto v oktobru 2016 potrdil znižanje plačila vrtca za družine, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem na območju Mestne občine Novo mesto.

Na predlog občinske uprave je Občinski svet Mestne občine Novo mesto v oktobru 2016 potrdil znižanje plačila vrtca za družine, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem na območju Mestne občine Novo mesto. Sklep staršem s stanovanjskimi krediti omogoča dodatno znižanje plačila vrtca za en dohodkovni razred, razliko krije občina. Nižje plačilo uveljavlja že 210 upravičencev. Z ukrepom želi občina nadaljevati socialno politiko v vrtcih in priti nasproti mladim družinam.

 

Po trenutnih podatkih nižje plačilo vrtca zaradi stanovanjskih kreditov v Mestni občini Novo mesto uveljavlja 210 staršev oziroma družin:

• Vrtec Stopiče 14 upravičenih vlog (v skupni višini 390,21 evrov),

• Vrtec Ciciban 102 upravičeni vlogi (v skupni višini 2.950 evrov),

• Vrtec Brusnice 10 upravičenih vlog (v skupni višini 239,06 evrov),

• Vrtec Ringa raja 13 upravičenih vlog (v skupni višini 490 evrov),

• Vrtec Pedenjped 71 upravičenih vlog (v skupni višini 2.030,11 evrov).

 

Starši otrok, za katere Mestna občina Novo mesto krije del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program v javnih vrtcih ali vrtcih s koncesijo na območju Mestne občine Novo mesto, ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno glede na dohodkovni razred, ki ga določi center za socialno delo, in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda. Vrtec tako na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, ki jo prejmejo starši, obračuna en plačni razred manj. Razliko krije občina. Nižje plačilo vrtca velja za enega otroka. Če je v vrtec vključenih več otrok iz iste družine, nižje plačilo velja za najstarejšega otroka.

 

Vlagatelj mora sočasno, ko na centru za socialno delo vloži vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vrtcu, v katerega je otrok vključen, posredovati podpisano izjavo, da uveljavlja nižje plačilo zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema. Če je otrok že vključen v vrtec, izjavo izpolni in vrtcu posreduje naknadno.

 

Vlogi morajo starši priložiti naslednja dokazila:

• namensko kreditno pogodbo za stanovanjski kredit,

• kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Novo mesto ali izpisek iz zemljiške knjige oziroma v primeru novogradnje kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnine (parcele) ali izpisek iz zemljiške knjige in pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma v primeru rekonstrukcije stanovanjske hiše - pravnomočno gradbeno dovoljenje, v obeh primerih izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, vse na območju Mestne občine Novo mesto,

• potrdilo banke o odplačevanju kredita (potrebno priložiti pri vsakokratni izdaji odločbe pristojnega centra).

 

Mestna občina Novo mesto nudi tudi druga znižanja, s katerimi želi ohranjati vrtec čim bolj cenovno prijazen za mlade družine. Starši lahko poleg tega posebnega znižanja uveljavljajo še splošno znižanje, ki znaša za otroke v prvem starostnem obdobju 10 %, za otroke v drugem starostnem obdobju pa 8 % cene programa vrtca. Prav tako lahko novomeški starši uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo s tega naslova starši plačajo le 50 % njim določenega plačilnega razreda, razliko doplača občina. V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni (nad 30 dni), pa lahko starši uveljavijo rezervacijo zaradi bolezni in plačajo za čas odsotnosti le 30 % njim določenega plačilnega razreda.

 

nazaj