Razširitev dnevnega reda 25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 22. 10. 2009

Seja bo v četrtek, 29. oktobra 2009, ob 16. uri v sejni dvorani MO NM (Rotovž).

Številka:032-31/2009

Datum:   21. 10. 2009

OBČINSKI SVET

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 - UPB 2) ter 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB 1) predlagam

 

ra z š i r i t e v

 

dnevnega reda

 

25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

sklicane za četrtek, 29 oktobra 2009,

 

 z naslednjimi točkami:

 

13.    Strategija kulture v Mestni občini Novo mesto v obdobju 2009 - 2013, 2. del

14.    Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

15.    Premoženjsko pravne zadeve

 

15.1

 

15.2

Predlog sklepa o prodaji zemljišč v romskih naseljih Šmihel in Ruperč Vrh

Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa - ustanovitev služnostne pravice za gradnjo infrastrukturnega objekta (ponikovalnice) na zemljišču parc. št. 309/1, KO Gotna vas

 

Dosedanja 13. in 14. točka se preštevilčita v točki 15 in 16.

 

Priložena so manjkajoča gradiva za vse točke dnevnega reda, razen za 4. in 16. točko dnevnega reda, ki jih boste v skladu s poslovniškimi določili prejeli pred sejo.

 

S spoštovanjem!

 

Župan

Alojzij MUHIČ

nazaj